Výrok rozhodnutia :

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-292-426 k č.sp.: NBS1-000-060-630

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o kolektívnom investovaní), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u d e ľ u j e podľa ustanovenia § 84 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní zahraničnej správcovskej spoločnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, so sídlom Radlická 333/150, 15057 Praha 5, Česká republika, IČ: 256 77 888 povolenie na vytvorenie štandardného podielového fondu s názvom ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Fér Rastový SRI o.p.f. (ďalej len podielový fond ČSOB Fér Rastový). Podielový fond ČSOB Fér Rastový je zberným fondom, má formu otvoreného podielového fondu a je vytvorený na dobu neurčitú. I. Depozitárom podielového fondu ČSOB Fér Rastový je Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140. Zahraničnou správcovskou spoločnosťou spravujúcou hlavný fond s názvom SIVEK SRI Global Medium (ďalej len hlavný fond) je KBC Asset Management NV, so sídlom Havenlaan 2, B-1080 Brusel, Belgické kráľovstvo, reg. č. BE 0469.444.267. Depozitárom hlavného fondu je KBC Bank NV, so sídlom Havenlaan 2, B-1080 Brusel, Belgické kráľovstvo, zapísaná v registri právnických osôb pod číslom 0462.920.226. II. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom v zmysle ustanovenia § 85 ods. 1 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní schvaľuje štatút podielového fondu ČSOB Fér Rastový v znení zo dňa 8. marca 2021. Štatút podielového fondu ČSOB Fér Rastový tvorí prílohu tohto rozhodnutia. Štatút podielového fondu ČSOB Fér Rastový je súčasťou predajného prospektu podielového fondu ČSOB Fér Rastový. III. Podielový fond ČSOB Fér Rastový vytvorený v zmysle zákona o kolektívnom investovaní spĺňa požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) v znení neskorších smerníc.