Výrok rozhodnutia :

Intrum Slovakia s. r. o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-312-224 k č.sp.: NBS1-000-058-185

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 23 ods. 1 a 2 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 129/2010 Z. z.) a ustanovenia § 1 ods. 2 a ods. 3 písm. a), §5 ods. 1 a 2, § 16 ods. 1 a 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 747/2004 Z. z.), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. (ďalej len Národná banka Slovenska alebo NBS alebo ,orgán dohľadu)

ukladá spoločnosti Intrum Slovakia, s.r.o., so sídlom Mýtna 48, 811 07 Bratislava, IČO: 35 831 154, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26033/B (ďalej len ako „účastník konania“ alebo „Intrum Slovakia“),

podľa ustanovenia § 23 ods. 2 písm. b) Zákona č. 129/2010 Z. z. pokutu vo výške 5.000 eur (slovom päťtisíc eur)

za nedostatky v činnosti Intrum Slovakia spočívajúce v nedodržaní ustanovení zákona č. 129/2010 Z. z. účinných v čase vzniku porušenia, a to konkrétne za porušenie § 20d ods. 1 písm. a) zákona č. 129/2010 Z. z. vo forme trvajúceho deliktu od 27.11.2020 do 19.5.2021, nakoľko účastník konania bez udelenia predchádzajúceho súhlasu NBS dňa 27.11.2020 vymenoval do funkcie člena dozorného orgánu p. Anna Julia Reuszner, bytom Reginavägen 27, Saltsjö-Duvnäs SE-13150, Švédske kráľovstvo (ďalej len „p. Reuszner“).

Účastník konania je povinný zaplatiť uloženú pokutu do 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet Úradu vládneho auditu číslo: SK25 8180 0000 0070 0055 0741 vedený v Štátnej pokladnici, variabilný symbol: 35831154, konštantný symbol: 0558, špecifický symbol: 000058185.