Výrok rozhodnutia : Tatry moutain resorts, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-717/2014-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti  Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636   podľa § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera zo dňa 20.1.2014 vypracovaný ako jeden dokument pre dlhopisy spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636 s názvom „Dlhopis TMR II 6,00% / 2021", s prideleným identifikačným kódom  ISIN SK4120009614 séria 01, v najvyššej sume menovitých hodnôt  dlhopisov 110.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1.000,- eur, s dátumom vydania  dňa  5.2.2014  a so splatnosťou  dňa 5.2.2021. Prospekt cenného papiera zo dňa 20.1.2014  je prílohou tohto rozhodnutia.