• Úvod
    • Dohľad nad finančným ...

Výzva na vyjadrenie záujmu externých odborníkov o vymenovanie za členov poradného výboru ESRB pre vedecké otázky

Dňa 8. februára 2011 bolo v Úradnom Vestníku EÚ a na internetovej stránke Európskeho výboru pre systémové riziká zverejnené Rozhodnutie Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2011/2 z 20. januára 2011 o postupoch a požiadavkách na výber, vymenovanie a nahradzovanie členov poradného výboru Európskeho výboru pre systémové riziká pre vedecké otázky (Ú.v. EÚ C 39, 8.2.2011) a Výzva na vyjadrenie záujmu externých odborníkov o vymenovanie za členov poradného výboru Európskeho výboru pre systémové riziká pre vedecké otázky (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (Ú.v. EÚ C 39, 8.2.2011).

Poradný výbor pre vedecké otázky poskytuje poradenstvo a pomoc ESRB plnením analytických a konzultačných funkcií:

  • Zlepšovanie analytických metód na zistenie rizík a meranie ich dopadov
  • Zlepšovanie a nastavenie nástrojov makroprudenciálnej politiky vrátane návrhov nových nástrojov
  • Otvorené, nezávislé a analytické hodnotenie makroprudenciálnej stratégie

Skompletizovanú a podpísanú prihlášku vrátane životopisu (podľa vzoru dostupného na adrese: http://www.esrb.europa.eu) je potrebné zaslať doporučenou poštou alebo súkromnou kuriérskou službou na určenú adresu Európskeho výboru pre systémové riziká najneskôr do 01.03.2011 (pričom rozhodujúci je deň prijatia), alebo v tomto termíne doručiť e-mailom na túto e-mailovú adresu: ascapplications@esrb.europa.eu (odporúčané).

Aktualizácia: 11. februára 2011