Nahlasovanie porušení (tzv. "Whistleblowing")

Na základe ustanovenia 38b zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade"), Národná banka Slovenska zavádza mechanizmus nahlasovania porušení právnych predpisov, ktoré v zmysle tohto zákona Národná banka Slovenska dohliada.

Nahlasujúca osoba (t. j. osoba, ktorá nahlasuje porušenie alebo možné porušenie  osobitných predpisov) môže nahlásiť porušenie prostredníctvom osobitných komunikačných prostriedkov. Osobitné prostriedky komunikácie sú oddelené od bežných komunikačných prostriedkov Národnej banky Slovenska, sú bezpečné, zaručujú dôvernosť údajov a sú zriadené tak, aby bránili v prístupe neoprávnených osôb.

Správou o porušení sa v zmysle ustanovenia 37 ods. 7 zákona o dohľade rozumie správa o porušení povinností dohliadaných subjektov týkajúca sa skutočného alebo možného porušenia osobitných predpisov alebo predpisov, ktoré sa vzťahujú na dohliadané subjekty alebo na ich činnosti, predložená Národnej banke Slovenska nahlasujúcou osobou.

Pri nahlasovaní porušení alebo možných porušení povinností vzťahujúcich sa na dohliadané subjekty máte ako nahlasujúca osoba právo podať správu o porušení anonymne alebo neanonymne. Anonymným podaním je podanie, pri ktorom sa neuvedú Vaše osobné údaje, najmä meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska/adresa na doručovanie alebo e-mailový kontakt. Ako nahlasujúca osoba máte právo kedykoľvek v priebehu preskúmavania správy o porušení uviesť svoju totožnosť. Podaním anonymnej správy o porušení poštou sa  zbavujete možnosti byť účastníkom preskúmavania správy o porušení, a tým aj vyrozumení o výsledkoch nahlásenia. Oznámenie identity nahlasujúcej osoby môže mať význam pri poskytovaní spätnej väzby o výsledku preskúmania správy o porušení, prípadne pri ďalšej komunikácii s nahlasujúcou osobou. Národná banka Slovenska môže v tejto súvislosti požadovať od nahlasujúcej osoby, aby objasnila nahlásené informácie alebo poskytla doplňujúce informácie, ak má takéto informácie k dispozícii. Nahlasujúca osoba môže k nahlásenej správe o porušení kedykoľvek doplniť ďalšie relevantné údaje.

Nahlasovanie porušení alebo možných porušení by malo byť uskutočnené v dobrej viere, t. j. nahlasujúca osoba by v momente nahlásenia porušenia mala byť presvedčená o pravdivosti poskytovaných informácií.

Správu o porušení môžete podať písomne, a to v listinnej forme (osobne - prostredníctvom podateľne Národnej banky Slovenska alebo poštou) alebo v elektronickej forme (prostredníctvom e-mailovej adresy). Prijatie písomnej správy o porušení Vám bude bezodkladne, najneskôr však do troch pracovných dní, potvrdené na Vami uvedenú poštovú alebo elektronickú adresu. Pre podanie správy o porušení je potrebné vyplniť Formulár na nahlasovanie porušení.

  • Kontakt pre osobné doručenie správy o porušení:

Podateľňa budovy ústredia Národnej banky Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

  • Poštová adresa na zaslanie správ o porušení:

a) v prípade nahlásenia porušenia, ktoré sa týka nasledujúcich oblastí finančného trhu - bankovníctvo, platobné inštitúcie, veritelia, spotrebné úvery

OBMEDZENÝ PRÍSTUP - Whistleblowing
Národná banka Slovenska
Odbor dohľadu nad bankovníctvom a platobnými službami
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

b) v prípade nahlásenia porušenia, ktoré sa týka nasledujúcich oblastí finančného trhu - trh cenných papierov, obchodníci s cennými papiermi, kolektívne investovanie, poisťovníctvo, dôchodkové sporenie, finančné sprostredkovanie

OBMEDZENÝ PRÍSTUP - Whistleblowing
Národná banka Slovenska
Odbor dohľadu nad trhom cenných papierov, poisťovníctvom a dôchodkovým sporením
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

  • Kontakt na zasielanie správ o porušení elektronicky :

prostredníctvom e-mailovej schránky whistleblowing[at]nbs.sk. Do predmetu správy uveďte príslušnú oblasť finančného trhu, ktorej sa porušenie alebo možné porušenie týka - I. bankovníctvo, platobné služby, veritelia, spotrebné úvery; alebo II. trh cenných papierov, obchodníci s cennými papiermi, kolektívne investovanie, poisťovníctvo, dôchodkové sporenie, finančné sprostredkovanie. Inštrukcie k nahlasovaniu porušení elektronicky je možné nájsť TU

  • Správu o porušení môžete nahlásiť aj telefonicky, a to

a) v prípade nahlásenia porušenia, ktoré sa týka nasledujúcich oblastí finančného trhu - bankovníctvo, platobné inštitúcie, veritelia, spotrebné úvery na telefónnom čísle +421 2 5787 3221 

b) v prípade nahlásenia porušenia, ktoré sa týka nasledujúcich oblastí finančného trhu - trh cenných papierov, obchodníci s cennými papiermi, kolektívne investovanie, poisťovníctvo, dôchodkové sporenie, finančné sprostredkovanie na telefónnom čísle +421 2 5787 3220.

Hovor na týchto linkách je zaznamenávaný.

  • Ak máte záujem podať správu o porušení osobne, v tomto prípade je potrebné si vopred dohodnúť stretnutie s príslušným zamestnancom Národnej banky Slovenska, a to na vyššie uvedených telefónnych linkách alebo prostredníctvom e-mailovej adresy whistleblowing[at]nbs.sk

Režim dôvernosti údajov, ktorý sa vzťahuje na správy o porušeniach podľa ustanovenia § 37 ods. 4 zákona o dohľade je možné nájsť TU

Ochrana nahlasujúcich osôb  - Postup na ochranu osôb pracujúcich na základe pracovnej zmluvy podľa ustanovenia § 37 ods. 4 písm. e) zákona o dohľade  je možné nájsť TU

Podanie správy o porušení sa nepovažuje za porušenie povinností mlčanlivosti na základe Vašej pracovnej zmluvy alebo na základe Vašich zmluvných vzťahov s dohliadaným subjektom. Zároveň podaním správy o porušení neporušujete právne predpisy a nenesiete žiadnu zodpovednosť spojenú s týmto oznámením, pokiaľ ho urobíte v dobrej viere.

Taktiež si Vás dovoľujeme upozorniť, že sťažnosti finančných spotrebiteľov sa podávajú prostredníctvom osobitnej časti na webovom sídle NBS a osobitného elektronického formulára.