Poskytovanie platobných služieb

Platobná inštitúcia je právnická osoba, ktorá je na základe povolenia udeleného NBS podľa zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách oprávnená poskytovať platobné služby.

NBS rozhoduje o udelení povolenia na poskytovanie platobných služieb alebo o zmene povolenia na poskytovanie platobných služieb na základe písomnej žiadosti, ktorú predkladá žiadateľ, ktorý chce byť platobnou inštitúciou. Žiadosť o udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb musí obsahovať náležitosti podľa ustanovenia § 64 zákona o platobných službách.

Legislatíva

K podávaniu žiadostí o udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb NBS vydala Opatrenie NBS č. 14/2011, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti povoľovania na výkon činnosti a podnikania platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí.

Podrobnejšie vysvetlenie k splneniu podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb sa nachádza v Metodickom usmernení Útvaru dohľadu nad finančných trhom NBS č. 5/2012 k podávaniu žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb podľa § 64 zákona o platobných službách.

Ostatné opatrenia, metodické usmernenia a odporúčania vzťahujúce sa na činnosť platobnej inštitúcie je možné nájsť v sekcii Legislatíva, oblasť úpravy: poskytovanie platobných služieb.

Dňa 1. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov, ich ukladanie a trestné konanie proti právnickým osobám. Týmto zákonom bol novelizovaný aj zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa novely zákona musí byť žiadateľ o udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb bezúhonný. Útvar dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska preto upozorňuje, aby žiadatelia o udelenie povolenia túto skutočnosť zohľadnili pri spracovaní žiadosti. K žiadosti je potrebné priložiť výpis z registra trestov právnickej osoby. Platobná inštitúcia je povinná spĺňať podmienku bezúhonnosti po celú dobu platnosti povolenia.

Zoznamy subjektov