Vydávanie elektronických peňazí

Inštitúcia elektronických peňazí je právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá je na základe povolenia udeleného NBS podľa zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách oprávnená vydávať elektronické peniaze, spravovať elektronické peniaze a vykonávať platobné operácie súvisiace s vydávaním elektronických peňazí.

NBS rozhoduje o udelení povolenia na vydávanie elektronických peňazí na základe písomnej žiadosti, ktorú predkladá žiadateľ, ktorý chce byť inštitúciou elektronických peňazí. Žiadosť o udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí musí obsahovať náležitosti podľa zákona o platobných službách.

Legislatíva

K podávaniu žiadostí o udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí NBS vydala Opatrenie NBS č. 14/2011, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti povoľovania na výkon činnosti a podnikania platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí.

Podrobnejšie vysvetlenie k splneniu podmienok na udelenie povolenia k vykonávaniu činností inštitúcií elektronických peňazí na území SR sa nachádza v Metodickom usmernení Útvaru dohľadu nad finančných trhom NBS č. 4/2012 k podávaniu žiadosti o udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí podľa § 82 zákona o platobných službách.

Ostatné opatrenia, metodické usmernenia a odporúčania vzťahujúce sa na činnosť inštitúcie elektronických peňazí je možné nájsť v sekcii Legislatíva, oblasť úpravy: Vydávanie elektronických peňazí.

"Dňa 1. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov, ich ukladanie a trestné konanie proti právnickým osobám. Týmto zákonom bol novelizovaný aj zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa novely zákona musí byť žiadateľ o udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí bezúhonný. Útvar dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska preto upozorňuje, aby žiadatelia o udelenie povolenia túto skutočnosť zohľadnili pri spracovaní žiadosti. K žiadosti je potrebné priložiť výpis z registra trestov právnickej osoby. Inštitúcia elektronických peňazí je povinná spĺňať podmienku bezúhonnosti po celú dobu platnosti povolenia.

Zoznamy subjektov