Politika obozretnosti na makroúrovniSpráva o finančnej stabilite

máj 2021

(Zhrnutie)


Makroprudenciálny komentár

jún 2021

Aktuálne nastavenie kapitálových vankúšov

Vankúš na zachovanie kapitálu 2,5 %
Proticyklický kapitálový vankúš 1,0 %
Vankúš pre O-SII 0,25 % - 1 %
Vankúš na krytie systémového rizika 1 %

Aktuálne nastavenie nástrojov v oblasti poskytovania úverov domácnostiam

Úplné znenie opatrenia o posúdení schopnosti spotrebiteľa  splácať úver na bývanie

(Prehľad)

Úplné znenie opatrenia o posúdení schopnosti spotrebiteľa  splácať spotrebiteľský úver

(Prehľad)


Iné

Odporúčanie Národnej banky Slovenska o distribúcii vlastných zdrojov a zisku bankami počas pandémie COVID-19


Dôležité termíny

IX. 2021 Makroprudenciálny komentár, september 2021
XI. 2021 Správa o finančnej stabilite, november 2021
XII. 2021 Makroprudenciálny komentár, december 2021

Jednou z odpovedí na globálnu finančnú krízu bol aj vznik politiky obozretnosti na makroúrovni. Na rozdiel od dovtedajšieho chápania dohľadu zameraného na stabilitu jednotlivých finančných inštitúcií, politika obozretnosti na makroúrovni sa zameriava na stabilitu finančného systému ako celku. Tento cieľ sa politika snaží dosiahnuť najmä:

  • vytváraním dodatočných rezerv na krytie rizík v dobrých časoch, ktoré sa použijú v čase krízy na pokrytie strát, čím sa zmierni jej dopad,
  • zmierňovaním rizík plynúcich z nadmerného rastu úverov a časového nesúladu aktív a pasív
  • znižovaním morálneho hazardu, najmä zo systémovo významných inštitúcií

Na Slovensku vykonáva politiku obozretnosti na makroúrovni Národná banka Slovenska a spoluzodpovednosť má aj Európska centrálna banka v rámci Jednotného mechanizmu dohľadu.

Bližšie informácie ohľadom politiky obozretnosti na makroúrovni sú dostupné v odpovediach na najčastejšie otázky.

Aktuality

Archív aktualít