Politika obozretnosti na makroúrovniSpráva o finančnej stabilite

november 2020

(Zhrnutie)


Aktuálne nastavenie kapitálových vankúšov

Vankúš na zachovanie kapitálu 2,5 %
Proticyklický kapitálový vankúš 1,0 %
Vankúš pre O-SII 0,25 % - 1 %
Vankúš na krytie systémového rizika 1 %

Aktuálne nastavenie nástrojov v oblasti poskytovania úverov domácnostiam

Úplné znenie opatrenia o posúdení schopnosti spotrebiteľa  splácať úver na bývanie

(Prehľad)

Úplné znenie opatrenia o posúdení schopnosti spotrebiteľa  splácať spotrebiteľský úver

(Prehľad)


Iné

Odporúčanie Národnej banky Slovenska o distribúcii vlastných zdrojov a zisku bankami počas pandémie COVID-19


Dôležité termíny

V. 2021 Správa o finančnej stabilite, máj 2021
V. 2021 rozhodnutia BR NBS o určení kapitálových vankúšov O-SII a SRB
VI. 2021 Makroprudenciálny komentár, jún 2021
IX. 2021 Makroprudenciálny komentár, september 2021

Jednou z odpovedí na globálnu finančnú krízu bol aj vznik politiky obozretnosti na makroúrovni. Na rozdiel od dovtedajšieho chápania dohľadu zameraného na stabilitu jednotlivých finančných inštitúcií, politika obozretnosti na makroúrovni sa zameriava na stabilitu finančného systému ako celku. Tento cieľ sa politika snaží dosiahnuť najmä:

  • vytváraním dodatočných rezerv na krytie rizík v dobrých časoch, ktoré sa použijú v čase krízy na pokrytie strát, čím sa zmierni jej dopad,
  • zmierňovaním rizík plynúcich z nadmerného rastu úverov a časového nesúladu aktív a pasív
  • znižovaním morálneho hazardu, najmä zo systémovo významných inštitúcií

Na Slovensku vykonáva politiku obozretnosti na makroúrovni Národná banka Slovenska a spoluzodpovednosť má aj Európska centrálna banka v rámci Jednotného mechanizmu dohľadu.

Bližšie informácie ohľadom politiky obozretnosti na makroúrovni sú dostupné v odpovediach na najčastejšie otázky.

Aktuality

Archív aktualít