Správy a publikácie

Za dôležitú súčasť prispievania k finančnej stabilite považuje Národná banka Slovenska aj pravidelné informovanie verejnosti o stabilite finančného sektora a trendoch, ktoré môžu stabilitu ohrozovať. Informovanosť a diskusia o týchto témach je nevyhnutná najmä z dôvodu, že nielen inštitúcie finančného sektora, ale aj ostatné nefinančné spoločnosti a individuálne osoby svojím správaním ovplyvňujú finančnú stabilitu.

S týmto cieľom Národná banka Slovenska publikuje dvakrát ročne Správu o finančnej stabilite. Správa podáva zrozumiteľným spôsobom prehľadnú informáciu o vývoji faktorov, ktoré vplývajú na finančnú stabilitu na Slovensku, pričom je zameraná na najvýznamnejšie riziká pre stabilitu. 

Raz ročne NBS publikuje Analýzu slovenského finančného sektora. Cieľom analýzy je poskytnúť pohľad na aktuálny stav a vývoj v domácom finančnom sektore a upozorniť na potenciálne riziká.

Dvakrát ročne NBS publikuje Správu o stave a vývoji finančného trhu, ktorá prezentuje súhrnný integrovaný pohľad na finančný sektor a jeho časti, popisuje súčasné trendy na finančnom trhu a riziká, ktorým sú inštitúcie finančného trhu vystavené. 

NBS pravidelne na štvrťročnej báze zverejňuje Makroprudenciálny komentár. Zámerom Makroprudenciálneho komentára je vecne a včas informovať o aktuálnom charaktere a vývoji systémových rizík cyklického a štrukturálneho charakteru. V prípade identifikovania potreby, Makroprudenciálny komentár obsahuje aj argumenty vedúce k zmene nastavenia nástrojov makroprudenciálnej politiky. Makroprudenciálny komentár je predmetom schvaľovania v Bankovej rade NBS.

V rámci iných súvisiacich informácií zverejňuje Národná banka Slovenska najmä odborné články, prezentácie a iné publikácie súvisiace s politikou obozretnosti na makroúrovni.