Kariéra

Uchádzači o zamestnanie môžu svoje žiadosti s uvedením názvu pozície spolu so štruktúrovaným profesijným životopisom a písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielať elektronicky na adresu: kariera@nbs.sk alebo na poštovú adresu Národná banka Slovenska, ul. I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava do uvedených termínov.

Uchádzač o zamestnanie v Národnej banke Slovenska udeľuje súhlas (Súhlas so spracúvaním osobných údajov [.doc, 27.5 kB]) Národnej banke Slovenska so spracovaním osobných údajov uvedených v profesijnom životopise, v žiadosti o prijatie do zamestnania, v pripojených prílohách, ako aj údajov, ktoré Národná banka Slovenska získa v priebehu výberových konaní na účel vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.

Ďakujeme všetkým záujemcom o prácu v Národnej banke Slovenska.

Kariéra na Facebooku

Hlavný právnik pre právo EÚ (na zastupovanie počas neplateného voľna do 31.12.2019) - Ponuka platná do: 26. 1. 2019
Odbor právnych služieb, oddelenie aproximácie práva

Kontrolór platidiel - Ponuka platná do: 21. 1. 2019
Odbor riadenia peňažnej hotovosti, expozitúra Banská Bystrica

Hlavný inšpektor dohľadu - Ponuka platná do: 31. 1. 2019
Odbor dohľadu nad bankovníctvom a platobnými službami, oddelenie dohľadu na mieste nad bankami I

Hlavný inšpektor dohľadu - Ponuka platná do: 20. 1. 2019
Odbor dohľadu nad trhom cenných papierov, poisťovníctvom a dôchodkovým sporením, oddelenie dohľadu nad poisťovníctvom