Rok 2019

Názov materiálu Číslo mat. Vystavené Termín Poznámka
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/2018 (LP/2019/844)  100-000-203-631 20.11.2019  28.11.2019 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené  
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 7/2018 (LP/2019/840)  100-000-203-633 20.11.2019  28.11.2019 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené  
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2019, ktorým sa ustanovuje osnova rozšírenej správy audítora pre štatutárny audit bánk a pobočiek zahraničných bánk (LP/2019/698) 100-000-191-140 07.10.2019 25.10.2019 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené  
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí (LP/2019/621)  100-000-184-476  27.08.2019 17.09.2019 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené  
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ....2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 18/2018 (LP/2019/620)  100-000-184-317  27.08.2019 17.09.2019 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené  
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní v znení opatrenia č. 1/2014 (LP/2019/619)  100-000-184-127  27.08.2019 17.09.2019 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené 
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2019 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu (LP/2019/522) 100-000-176-895 04.07.2019 25.07.2019 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené  
<>Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2019 o predkladaní výkazov doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na účely poskytovania informácií Národnej banke Slovenska a európskym orgánom dohľadu (LP/2019/472) 100-000-171-038
12.06.2019
02.07.2019
medzirezortné pripomienkové konanie ukončené 
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2018 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu (LP/2019/382) 100-000-167-349   20.05.2019  07.06.2019 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené