Opatrenie NBS č. 10/2001

 10
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 25. mája 2001 o predkladaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk
Národnej banke Slovenska


         Národná banka Slovenska podľa § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:§ 1
         Účelom tohto opatrenia je ustanoviť obsah, formu, členenie, termíny a spôsob predkladania informácií bankami1) a pobočkami zahraničných bánk2) Národnej banke Slovenska.§ 2
        (1)  Banka predkladá Národnej banke Slovenska informácie, ktoré sú uvedené v hlásení o
a)  kapitáli a rezervách3); vzor tohto hlásenia vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 1,
b) kapitálovej primeranosti3); vzor tohto hlásenia vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 2,
c)  zatriedení pohľadávok a záväzkov4); vzor tohto hlásenia vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 3,
d)  ukazovateľoch likvidity5); vzor tohto hlásenia vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 4,
e)  sústredeniach majetku6); vzor tohto hlásenia vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 5,
f) nezabezpečených devízových pozíciách7), ak vykonáva činnosti podľa § 1 ods. 3 písm. h) bodu 1 zákona; vzor tohto hlásenia vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 6,
g)  omeškaniach so splácaním pohľadávok; vzor tohto hlásenia vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 7.
1)     § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
2 )     § 1 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
3 )     Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2000 o kapitálovej primeranosti bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2001.
4 )     Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/1995 o pravidlách hodnotenia pohľadávok a podsúvahových záväzkov bánk podľa rizík v
          nich obsiahnutých a pre tvorbu zdrojov na krytie týchto rizík (oznámenie č. 71/1995 Z. z.).
5 )      Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2000 o pravidlách likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk v znení opatrenia
           Národnej banky Slovenska č. 9/2001.
6 )     Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/2001 o pravidlách pre obmedzenia sústreďovania majetku bánk voči iným subjektom.
7 )     Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2000 o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk v znení opatrenia
          Národnej banky Slovenska č. 1/2001 (oznámenie č. 7/2001 Z. z.).
 
 
          (2)  Pobočka zahraničnej banky predkladá Národnej banke Slovenska informácie, ktoré sú uvedené v hlásení o
a)  zatriedení pohľadávok a záväzkov4); vzor tohto hlásenia vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 3,
b)  ukazovateľoch likvidity5 ); vzor tohto hlásenia vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 4,
c)  omeškaniach so splácaním pohľadávok; vzor tohto hlásenia vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 7.§ 3
        (1)  Hlásenie o kapitáli a rezervách sa vypracováva mesačne, k poslednému dňu príslušného mesiaca kalendárneho roka. Ak sa zmení kapitál banky v priebehu kalendárneho mesiaca o viac ako 10 %, banka vypracuje hlásenie ku dňu, ku ktorému táto zmena nastala alebo bola dokončená.         (2)  Hlásenie o kapitálovej primeranosti sa vypracováva mesačne, k poslednému dňu príslušného mesiaca kalendárneho roka.         (3)  Hlásenie o zatriedení pohľadávok a záväzkov sa vypracováva štvrťročne, k poslednému dňu príslušného štvrťroka kalendárneho roka.         (4)  Hlásenie o ukazovateľoch likvidity sa vypracováva mesačne, k poslednému dňu príslušného mesiaca kalendárneho roka.         (5)  Hlásenie o sústredeniach majetku sa vypracováva mesačne, k poslednému dňu príslušného mesiaca kalendárneho roka.         (6)  Hlásenie o nezabezpečených devízových pozíciách sa vypracováva denne, ku koncu pracovného dňa.         (7)  Hlásenie o omeškaniach so splácaním pohľadávok sa vypracováva mesačne, k poslednému dňu príslušného mesiaca kalendárneho roka.§ 4
         Ak banka podniká prostredníctvom svojej pobočky v inom štáte
a)  a jeho právny poriadok ustanovuje všeobecne záväzné pravidlá pre úpravu oceňovania pohľadávok o predpokladané straty, vypracováva hlásenie o zatriedení pohľadávok a záväzkov v členení na časť za Slovenskú republiku a časť za pobočku v zahraničí, vypracovanú v súlade s právnym poriadkom štátu, v ktorom pobočka podniká,
b) a jeho orgán bankového dohľadu ustanovil pravidlá likvidity pre pobočky zahraničných bánk, vypracováva hlásenie o ukazovateľoch likvidity v členení na časť za Slovenskú republiku a časť za pobočku v zahraničí, vypracovanú v súlade s pravidlami ustanovenými orgánom bankového dohľadu tohto štátu.
 
 § 5
         (1)  Hlásenia vypracované podľa § 2 sa predkladajú Národnej banke Slovenska písomne a elektronicky v aplikačnom programovom systéme „STATUS-Zber, spracovanie a uchovávanie údajov z komerčných bánk“ dodanom Národnou bankou Slovenska.          (2)  Hlásenia vypracované podľa § 3 ods. 1, 2, 3, 4, 5 a 7 sa predkladajú písomne do 25 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracovávajú a elektronicky podľa odseku 1 do 22 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracovávajú, okrem hlásení vypracovaných k poslednému dňu kalendárneho roka a hlásenia vypracovaného podľa § 3 ods. 1 v priebehu kalendárneho mesiaca.          (3)  Hlásenia vypracované podľa § 3 ods. 1, 2, 3, 5 a 7 k poslednému dňu kalendárneho roka sa predkladajú
a)  na základe  predbežných údajov8) (predbežné hlásenie), písomne do piatich kalendárnych dní odo dňa predloženia výkazu BIL (NBS) 1-12 zostaveného na základe predbežných údajov a elektronicky podľa odseku 1 do troch kalendárnych dní, a to odo dňa predloženia výkazu BIL (NBS) 1-12 zostaveného na základe predbežných údajov a
b)  na základe údajov z ročnej účtovnej závierky, písomne do desiatich kalendárnych dní po zostavení ročnej účtovnej závierky a elektronicky podľa odseku 1 do siedmich kalendárnych dní po zostavení ročnej účtovnej závierky a
c)  okrem hlásenia podľa § 3 ods. 7, na základe predĺženia lehoty na vypracovanie riadnej účtovnej závierky správcom dane, banka alebo pobočka zahraničnej banky predkladá hlásenia na základe údajov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré sú banke alebo pobočke zahraničnej banky známe k 31. marcu kalendárneho roka, písomne do 25. apríla kalendárneho roka a elektronicky podľa odseku 1 do 22. apríla kalendárneho roka.          (4)  Hlásenie vypracované podľa § 3 ods. 4 k poslednému dňu kalendárneho roka sa predkladá na základe údajov k 31. decembru neupravených o účtovné prípady doúčtované po 31. decembri, písomne do 25 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracovávajú a elektronicky podľa odseku 1 do 22 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracováva.          (5)  Hlásenie vypracované podľa § 3 ods. 1 v priebehu kalendárneho mesiaca sa predkladá písomne a elektronicky podľa odseku 1 do troch pracovných dní odo dňa, ku ktorému je vypracované.          (6)  Hlásenie vypracované podľa § 3 ods. 6 sa predkladá písomne súhrnne za kalendárny týždeň najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúceho týždňa a elektronicky podľa odseku 1 najneskôr na druhý pracovný deň odo dňa, ku ktorému je vypracované.
 
 8 )  § 4 ods. 1 písm. a) opatrenia Národnej banky Slovenska č. 7/2000 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk
        Národnej banke Slovenska (oznámenie č. 456/2000 Z. z.).
 
 
§ 6
         Zrušuje sa:
1.  opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2000 č. 6, ktorým sa ustanovuje predkladanie informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska (oznámenie č. 100/2000 Z. z.). 2.  § 22 opatrenia Národnej banky Slovenska z 3. marca 1995 č. 3 o pravidlách hodnotenia pohľadávok a podsúvahových záväzkov bánk podľa rizík v nich obsiahnutých a pre tvorbu zdrojov na krytie týchto rizík (oznámenie č. 71/1995 Z. z.).
 
§ 7
         Toto opatrenie nadobúda účinnosť 20. júna 2001.
 
 


Marián Jusko v. r.
guvernér


 
 
 
 
 
 
Vydávajúci útvar:
odbor dohliadok na mieste
Vypracoval:
Ing. Martin Mačuga, tel. č.: 07/5953 3422
       martin.macuga@nbs.sk
Prílohy  č. 1 až č. 10 k opatreniu č. 10/2001 sú uverejnené v listinnej forme Vestníka NBS.