Opatrenie NBS č. 3/2001

3
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
 z 22. decembra 2000
  o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk


     Národná banka Slovenka podľa § 11 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov po prerokovaní s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:
 § 1
Úvodné ustanovenie
     Toto opatrenie ustanovuje rozsah a spôsob uverejňovania informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk o činnosti a finančných ukazovateľoch bánk1) a pobočiek zahraničných bánk2) a o štruktúre akcionárov bánk1).
 § 2
Rozsah uverejňovania informácií
        (1) Rozsah uverejňovania informácií o činnosti banky a pobočky zahraničnej banky k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka je uvedený v prílohe č. 1.         (2)  Rozsah uverejňovania informácií o finančných ukazovateľoch banky k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 2.         (3)  Rozsah uverejňovania informácií o štruktúre desiatich najväčších akcionárov banky k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka je uvedený v prílohe č. 3.         (4)  Rozsah uverejňovania informácií o finančných ukazovateľoch pobočky zahraničnej banky k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka vrátane  vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 4.
 § 3
Spôsob uverejňovania informácií
     Informácie podľa § 2 sa uverejňujú v slovenskom jazyku a) v prevádzkových priestoroch banky a pobočky zahraničnej banky prístupných verejnosti najmenej do uverejnenia informácií za nasledujúci kalendárny štvrťrok a b) na internetovej stránke banky a pobočky zahraničnej banky najmenej do uverejnenia informácií za nasledujúci kalendárny štvrťrok. _____________________________
1)  § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
2)  § 1 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 § 4
Účinnosť
     Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2001.
 
 


Marián Jusko v. r.
guvernér


 
 
 
 
Vydávajúci útvar:
odbor dohliadok na mieste
Vypracovala:
Ing. Martin Mačuga, tel. č.: 5953 3422

 
 Prílohy sú vo formáte .DOC skomprimované do formátu .ZIP (veľkosť 48 KB)