Opatrenie NBS č. 4/2001

4
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
 z 12. januára 2001
  o náležitostiach oznámenia potrebného na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu
k oznamovateľovi majú k banke alebo pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah

 


     Národná banka Slovenska podľa § 19 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 252/1999 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:§ 1
Účel opatrenia
     Účelom opatrenia je ustanoviť náležitosti oznámenia osôb s osobitným vzťahom k banke (ďalej len „náležitosti oznámenia“) o všetkých informáciách potrebných na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah.Náležitosti oznámenia
§ 2
        (1) Oznámenie právnických osôb, ktoré majú kontrolu nad bankou, obsahuje tieto údaje:
a) o každom hlavnom akcionárovi, ktorý je právnickou osobou
1.  obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
2. výšku podielu na základnom imaní právnickej osoby, ktorá má kontrolu nad bankou,
b) o každom hlavnom akcionárovi, ktorý je  fyzickou osobou
1. meno a priezvisko,
2. dátum narodenia a rodné číslo,
3. štátnu príslušnosť,
4. adresu trvalého pobytu,
5. výšku podielu na základom imaní  právnickej osoby, ktorá má kontrolu nad bankou,
c) o každom členovi ich vedenia
1. meno a priezvisko,
2. dátum narodenia a rodné číslo,
3. štátnu príslušnosť,
4. adresu trvalého pobytu.

        (2) Oznámenie členov štatutárneho orgánu banky, dozornej rady banky, vedúcich zamestnancov1) banky a fyzických osôb, ktoré majú kontrolu nad bankou, obsahuje o každej blízkej osobe2) tieto údaje:
a)  meno a priezvisko,
b)  dátum narodenia alebo rodné číslo,
c) štátnu príslušnosť, ______________________
1)  § 27 ods. 5  Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
2) § 116 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
  d)  adresu trvalého pobytu,
e)  druh príbuzenského vzťahu.          (3)  Oznámenie osôb uvedených v § 19 ods. 1 písm. a), b), c) a d) zákona obsahuje tieto údaje o každej právnickej osobe, v ktorej ich podiel na základnom imaní presahuje 10 %
a)  obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo,
b)  výšku podielu na základom imaní.          (4)  Oznámenie hlavných  akcionárov banky obsahuje tieto údaje:
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je pod ich kontrolou,
b) výšku podielu na základom imaní,
c) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá má nad nimi kontrolu,
d) výšku podielu na základom imaní.
 § 3
         (1)  Oznámenie právnických osôb, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou bankou, obsahuje tieto údaje:
a) o každom hlavnom akcionárovi, ktorý je fyzickou osobou
1.  meno a priezvisko,
2.  dátum narodenia a rodné číslo,
3.  štátnu príslušnosť,
4.  adresu trvalého pobytu,
b)  o každom  hlavnom akcionárovi, ktorý je právnickou osobou
1. obchodné meno a sídlo,
2. identifikačné číslo,
c)  o každom  členovi ich orgánov
1. meno a priezvisko,
2. dátum narodenia a rodné číslo,
3. štátnu príslušnosť,
4. adresu trvalého pobytu,
5. názov orgánu právnickej osoby.

        (2)  Oznámenie osôb uvedených v § 19 ods. 2 písm. a) a b) zákona alebo fyzických osôb, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou bankou, obsahuje tieto údaje o každej blízkej osobe2)
a)  meno a priezvisko,
b)  dátum narodenia alebo rodné číslo,
c)  štátnu príslušnosť,
d)  adresu trvalého pobytu,
e)  druh príbuzenského vzťahu.         (3)  Oznámenie osôb uvedených v § 19 ods. 2 písm. a), b) alebo c) zákona obsahuje tieto údaje o každej právnickej osobe, v ktorej ich podiel na základnom imaní presahuje 10 %
a) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo,
b) výšku podielu na základnom imaní.
 
          (4)  Oznámenie  hlavných akcionárov zahraničnej banky o každej právnickej osobe pod ich kontrolou obsahuje tieto údaje:
a)  obchodné meno a sídlo,
b)  identifikačné číslo.
 § 4
Záverečné ustanovenie
 Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2001.
 
 Marián Jusko v. r.
guvernér


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydávajúci útvar:
povoľovací odbor
Vypracovala:
JUDr. František Hetteš, tel. č.: 07/5953432