Opatrenie NBS č. 5/2001

5
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
 z 29. januára 2001,
  ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka, minimálna výška
peňažného vkladu do základného imania banky a spôsob preukazovania splnenia podmienok,
na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka

       Národná banka Slovenska podľa § 4 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:§ 1
Účel opatrenia
    Účelom tohto opatrenia je ustanoviť
a) náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka (ďalej len „žiadosť o povolenie“) vrátane žiadosti podľa osobitného          predpisu1),
b) minimálnu výšku peňažného vkladu do základného imania banky a banky vykonávajúcej hypotekárne obchody, ktorá je podmienkou na udelenie povolenia pôsobiť ako banka,
c) spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka.Náležitosti žiadosti o povolenie
§ 2
    (1) Žiadosť o povolenie obsahuje údaje o zakladateľoch banky, ak ide o
a) fyzickú osobu
1. meno a priezvisko,
2. dátum narodenia a rodné číslo,
3. štátnu príslušnosť,
4. adresu trvalého pobytu,
b)  fyzickú osobu - podnikateľa
1. meno a priezvisko, obchodné meno,
2. dátum narodenia a rodné číslo,
3. štátnu príslušnosť,
4. adresu trvalého pobytu a miesto podnikania,
c) právnickú osobu
1. obchodné meno a sídlo,
2. identifikačné číslo.

        (2) Žiadosť o povolenie okrem náležitostí uvedených v odseku 1 obsahuje aj bankové  činnosti podľa § 1 ods. 1 a 3 zákona, o povolenie ktorých sa žiada spolu s časovým predpokladom začatia výkonu jednotlivých činností a ich rozsahom.
  ______________________________
1) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona č. 242/1999 Z. z.
          (3) Ak toto opatrenie neustanovuje inak, prílohou žiadosti o povolenie je
a) ak žiadosť o povolenie podáva fyzická osoba
1. podrobný pracovný životopis,
2. výpis z registra trestov nie starší ako jeden mesiac; ak fyzická osoba je cudzincom prílohou žiadosti je obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu, ako i štátu, v ktorom sa v posledných piatich rokoch nepretržite zdržiaval viac ako tri mesiace, alebo v prípade, že štát trvalého pobytu cudzinca nie je rovnaký so štátom, ktorého je občanom, prílohou žiadosti je obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti vydané štátom, ktorého je občanom; ak potvrdenie o občianskej bezúhonnosti nie je príslušným štátom vydávané, prílohou žiadosti je čestné vyhlásenie cudzinca,
3. doklad preukazujúci pôvod, rozsah a zloženie finančných prostriedkov a vecného majetku vkladaného do základného imania zakladanej banky,
4. prehľad o majetkovej a finančnej situácii fyzickej osoby, napríklad výpisy z účtov, výpis z katastra nehnuteľností, daňové priznanie, majetkové priznanie,
5. zoznam obsahujúci mená a priezviská blízkych osôb2), ktoré sú v čase podania žiadosti členmi predstavenstva, dozornej rady a vedúcimi zamestnancami banky, vedúcim pobočky zahraničnej banky, s obdobnou funkciou v správcovskej spoločnosti, poisťovni a v obchodníkovi s cennými papiermi (ďalej len „finančná inštitúcia“), s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla a sídla tejto finančnej inštitúcie,
6. zoznam právnických osôb, v ktorých majú fyzické osoby podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 %, alebo sú zastúpené v ich štatutárnych orgánoch alebo kontrolných orgánoch alebo vo vedení, alebo celým svojím majetkom ručia za ich záväzky, s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla, výšky základného imania a výšky podielu v percentuálnom vyjadrení,
b)  ak žiadosť o povolenie podáva fyzická osoba - podnikateľ
1. podrobný pracovný životopis s prehľadom o doterajších podnikateľských aktivitách,
2. výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, na základe ktorého podniká fyzická osoba - podnikateľ, nie starší ako dva mesiace,
3. výpis z registra trestov nie starší ako jeden mesiac; ak fyzická osoba - podnikateľ je cudzincom prílohou žiadosti je obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu trvalého pobytu, ako aj štátu, v ktorom sa v posledných piatich rokoch nepretržite zdržiaval viac ako tri mesiace, alebo v prípade, že štát trvalého pobytu cudzinca nie je rovnaký so štátom, ktorého je cudzinec občanom, prílohou žiadosti je obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti vydané štátom, ktorého je občanom; ak potvrdenie o občianskej bezúhonnosti nie je príslušným štátom vydávané, prílohou žiadosti je čestné vyhlásenie cudzinca,
4. doklad preukazujúci pôvod, rozsah a zloženie finančných prostriedkov a vecného majetku vkladaného do základného imania zakladanej banky,
5. prehľad o majetkovej a finančnej situácii fyzickej osoby - podnikateľa, napríklad výpisy z účtov, výpis z katastra nehnuteľností, daňové priznanie, majetkové priznanie,
6. zoznam obsahujúci mená a priezviská blízkych osôb2), ktoré sú v čase podania žiadosti zamestnané vo finančnej inštitúcii, s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla a sídla tejto finančnej inštitúcie,

______________________________
2) § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
 
 
7. zoznam právnických osôb, v ktorých majú fyzické osoby - podnikatelia podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 %, alebo sú zastúpené v ich štatutárnych orgánoch alebo kontrolných orgánoch alebo vo vedení, alebo celým svojím majetkom ručia za ich záväzky, s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla, výšky základného imania a výšky  podielu v percentuálnom vyjadrení,
c) ak žiadosť o povolenie podáva právnická osoba
1. výpis z obchodného registra alebo doklad z obdobného registra, ak ide o právnickú osobu so sídlom v zahraničí, vydaný príslušným orgánom preukazujúci vznik právnickej osoby nie starší ako jeden mesiac,
2. písomná zmluva alebo zakladateľská listina, ktorou bola právnická osoba založená alebo zriadená, napríklad zakladateľská listina alebo stanovy družstva, s uvedením miesta a dátumu ich založenia alebo zriadenia, zoznam činností, ktoré vykonáva,
3. výpis z obchodného registra osôb nie starší ako jeden mesiac o právnických osobách, ktorých podiel na základnom imaní zakladateľa alebo hlasovacích právach je v rozsahu najmenej 10 % alebo ktoré celým svojím majetkom ručia za záväzky zakladateľa a výšku tohto podielu v percentuálnom vyjadrení,
4. zoznam fyzických osôb, ktorých podiel na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach je v rozsahu najmenej 10 % alebo ktoré celým svojím majetkom ručia za záväzky právnickej osoby a výšku tohto podielu v percentuálnom vyjadrení,
5. časový priebeh účtovnej a trhovej ceny akcií za posledné tri roky pri akciovej spoločnosti,
6. účtovnú závierku overenú audítorom, ak tak ustanovuje osobitný zákon3), správy o hospodárení predkladané valnému zhromaždeniu za posledné tri roky,
7. doklad preukazujúci pôvod, rozsah a zloženie finančných prostriedkov a vecného majetku vkladaného do základného imania zakladanej banky,
8. zoznam právnických osôb, v ktorých majú právnické osoby podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo sú zastúpené v ich štatutárnych orgánoch alebo kontrolných orgánoch alebo vo vedení, alebo ktoré celým svojím majetkom ručia za záväzky právnickej osoby a výšku tohto podielu v percentuálnom vyjadrení, s uvedením obchodného mena, právnej formy, sídla, identifikačného čísla, sídla a výšky základného imania,
9. písomný súhlas orgánu bankového dohľadu v krajine sídla zahraničnej banky na zriadenie dcérskej spoločnosti, ak je zakladateľom banky zahraničná banka.

    (4) Ak toto opatrenie neustanovuje inak, prílohou žiadosti o povolenie je aj
a) doklad preukazujúci výšku a zloženie základného imania zakladanej banky; osobitne sa uvedie predpokladaná výška zriaďovacích výdavkov (nákladov) súvisiacich so zakladanou bankou,
b) zakladateľskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu4) zakladanej banky, súčasťou ktorej je aj  návrh stanov zakladanej banky5),

 
 
  ______________________________
3) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
4) § 162 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
5) § 173 Obchodného zákonníka.
  c) plán podnikateľskej činnosti zakladanej banky na prvé tri roky, v prvom roku členený na štvrťroky, v štruktúre zhodnej so štruktúrou súvahy a štruktúrou výkazu ziskov a strát ustanovenými pre banky osobitným predpisom6) a stratégia rozvoja jednotlivých bankových činností, ktorá obsahuje zámery banky
1. pri poskytovaní úverov a získavaní vkladov z hľadiska vkladateľov, odvetví ekonomiky, územia, druhu a rozsahu vkladov a úverov,
2. na získanie finančných prostriedkov od finančných inštitúcií a spôsob ich vyrovnania,
3. pri obchodovaní s tuzemskými a zahraničnými cennými papiermi, účasť banky na vydávaní cenných papierov a poskytovaní súvisiacich  služieb,
4. vo vykonávaní tuzemského a zahraničného platobného styku a zúčtovania a rozvíjaní ďalších prevádzkových služieb,
5. pri obchodovaní s devízovými hodnotami,
6. pri poskytovaní záruk,
7. na obmedzenie rizika z poskytovania úverov klientovi alebo skupine hospodársky spojených subjektov,
8. pri zvyšovaní základného imania,
9. pri rozvíjaní pobočkovej siete na území Slovenskej republiky a vytváraní zastúpení a pobočiek v zahraničí, o ich počte a začlenení do organizačnej štruktúry banky a spôsobe ich riadenia a kontroly,
d) informácie o organizácii zakladanej banky, ktoré obsahujú údaje o
1. organizačnej štruktúre,
2. činnosti pobočiek a iných organizačných zložiek v Slovenskej republike a počte ich zamestnancov, spôsobe ich riadenia a kontroly, rozdelení právomocí medzi vedúcich zamestnancov, ktorí riadia ich činnosť,
3. organizácii a riadení informačného systému, uchovávaní a prenose dát, ochrane dát a informácií, metodických, technických a programových prostriedkoch používaných v informačnom systéme,
4. organizácii obchodu s devízovými hodnotami,
5. organizácii rozhodovacieho procesu pri poskytovaní úverov,
6. organizácii riadenia kapitálovej primeranosti a likvidity,
7. organizácii riadenia rizík,
8. doklady o vlastníckom vzťahu k budovám, v ktorých sa budú uskutočňovať  bankové činnosti,
e) doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť a prax v riadiacej funkcii v banke alebo vo finančnej inštitúcii navrhovaných členov štatutárneho orgánu zakladanej banky v rozsahu
1. meno a priezvisko,
2. dátum narodenia a rodné číslo,
3. štátna príslušnosť,
4. adresa trvalého pobytu,

  ______________________________
6) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 1996 č. 65/356/1996, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej určený na zverejnenie (oznámenie č. 349/1996 Z. z.) v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. septembra 1997 č. 3171/1997 - sekr. (oznámenie č. 296/1997 Z. z.) a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. decembra 1997 č. 4299/1997 - sekr. (oznámenie č. 9/1998 Z. z.) a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. októbra 1999 č. 18032/1999-92 (oznámenie č. 291/1999 Z. z.).
 
 
5. podrobný pracovný životopis; k životopisu sa pripojí doklad o odbornej spôsobilosti na   navrhovanú funkciu, absolvovanie odborných výcvikov a stáží v príslušnej oblasti riadenia, prehľad doteraz vykonávaných činností vo finančných inštitúciách s uvedením dĺžky praxe vo vedúcej funkcii a počte riadených osôb, písomné vyhlásenie najmenej dvoch osôb pôsobiacich v bankovom sektore, že navrhovaný člen štatutárneho orgánu vzhľadom na jeho odborné vzdelanie a doterajšiu prax má predpoklady na riadne vykonávanie navrhovanej funkcie,
6. výpis z registra trestov nie starší ako jeden mesiac; ak fyzická osoba je cudzincom prílohou žiadosti je obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu, ako i štátu, v ktorom sa v posledných piatich rokoch nepretržite zdržiaval viac ako tri mesiace, alebo v prípade, že štát trvalého pobytu cudzinca nie je rovnaký so štátom, ktorého je občanom, prílohou žiadosti je obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti vydané štátom, ktorého je občanom; ak potvrdenie o občianskej bezúhonnosti nie je príslušným štátom vydávané, prílohou žiadosti je čestné vyhlásenie cudzinca,
7. zoznam obsahujúci mená a priezviská blízkych osôb2), ktoré sú v čase podania žiadosti zamestnané vo finančnej inštitúcii, s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla a sídla tejto finančnej inštitúcie,
8. zoznam právnických osôb, v ktorých majú navrhovaní členovia štatutárneho orgánu podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo pôsobia v ich štatutárnych orgánoch alebo kontrolných orgánoch alebo vo vedení, s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla, výšky základného imania a výšky podielu v percentuálnom vyjadrení,
f) doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť, prax v riadiacej funkcii vo finančnej inštitúcii podľa písmena e) navrhovaných vedúcich zamestnancov zakladanej banky, oprávnených podľa stanov banky zastupovať banku navonok a funkcie, do ktorých sú navrhovaní a rozsah právomocí  vyplývajúcich z týchto funkcií,
g) doklady podľa písmena e) prvého až štvrtého a šiesteho až ôsmeho bodu navrhovaných členov dozornej rady zakladanej banky a ich podrobné pracovné životopisy,
h) čestné vyhlásenie navrhovaných členov dozornej rady zakladanej banky o skutočnostiach podľa § 8 ods. 2 zákona,
i) organizácia a ciele vnútornej kontroly, ako aj spôsob zabezpečenia jej objektívneho fungovania,
j) doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť a prax v riadiacej funkcii vo finančnej inštitúcii podľa písmena e) o navrhovanom vedúcom útvaru vnútornej kontroly,
k) čestné vyhlásenia fyzických osôb podľa písmen e), f), g) a j), ktoré potvrdzujú, že všetky nimi uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé,
l) písomné vyhlásenie žiadateľa, že predložené doklady a údaje sú aktuálne, úplné a pravdivé,
m) ďalšie doklady ustanovené týmto opatrením (§7).§ 3
(1) Prílohou žiadosti podanej podľa osobitného predpisu1)sú aj zásady o vykonávaní stavebného sporenia podľa osobitného predpisu 7). (2) Na žiadosť o povolenie podľa odseku 1 sa vzťahujú primerane ustanovenia § 2 a 6.
______________________________
7) § 7 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavenom sporení v znení zákona č. 242/1999 Z. z.
 § 4
        (1) Žiadosť o povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov obsahuje údaje o žiadateľovi
1. obchodné meno a sídlo,
2. identifikačné číslo.

        (2) Prílohou žiadosti o povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov sú
a) všeobecné podmienky poskytovania hypotekárnych a komunálnych úverov podľa § 36ch zákona,
b) spôsob vedenia registra hypoték podľa § 36i zákona,
c) spôsob oddeleného vedenia analytickej evidencie v systéme účtovníctva podľa § 36k zákona,
d) doklady podľa § 2 ods. 4 písm. e) prvého až štvrtého a šiesteho až ôsmeho bodu o osobách navrhovaných bankou na funkciu hypotekárneho správcu a jeho zástupcu, vrátane podrobného pracovného životopisu; k životopisu sa pripojí doklad o absolvovaní ekonomického alebo právnického vysokoškolského vzdelania a doklady o doteraz vykonávanej ekonomickej alebo právnickej praxi najmenej za posledných päť rokov,
e) spôsob oceňovania nehnuteľností slúžiacich na zabezpečenie hypotekárnych úverov,
f) čestné vyhlásenie hypotekárneho správcu a jeho zástupcu, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.         (3) Na žiadosť o povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov podľa odseku 1 sa vzťahujú primerane ustanovenia § 2 a 6.§ 5
Minimálna výška peňažného vkladu do základného imania
        (1) Minimálna výška peňažného vkladu do základného imania je 500 000 000 Sk alebo protihodnota tejto sumy v konvertibilnej cudzej mene.         (2) Ak je predmetom žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka aj vykonávanie hypotekárnych obchodov, minimálna výška peňažného vkladu do základného imania banky je 1 000 000 000 Sk alebo protihodnota tejto sumy v konvertibilnej cudzej mene.§ 6
Spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka
        Splnenie podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka a ktorými sa preukazuje pripravenosť na začatie výkonu bankových činností, založená banka preukazuje predložením týchto dokladov:
a) výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,
b) notárska zápisnica z ustanovujúceho valného zhromaždenia spolu so stanovami,
c) potvrdenie o splatení minimálneho peňažného vkladu do základného imania,
d) úvodná súvaha v štruktúre zhodnej so štruktúrou súvahy ustanovenou pre banky osobitným predpisom6),
e) doklad o vlastníctve budovy alebo zmluva o nájme budovy, v ktorej sa budú uskutočňovať bankové činnosti,
f) prehľad zmien v skutočnostiach, ktoré boli podkladom na vydanie rozhodnutia o udelení povolenia pôsobiť ako banka, ku ktorým došlo od doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia pôsobiť ako banka,
g) doklad o zabezpečení ochrany banky,
h) oznámenie o zaradení banky do prevodníka identifikačných kódov pre tuzemský platobný styk ako neaktívneho člena medzibankového platobného styku,
i) zmluva s Bankovým zúčtovacím centrom Slovenska, a. s. o vedení účtov platobného styku a o odovzdávaní údajov medzibankového platobného styku, oznámenie Bankového zúčtovacieho centra Slovenska, a. s. o úspešnom ukončení testovacej prevádzky a o technickej spôsobilosti banky pre výkon medzibankového platobného styku,
j) stručný popis informačného systému,
k) právoplatné povolenie príslušného štátneho orgánu na obchodovanie s cennými papiermi, ak banka vykonáva činnosť obchodníka s cennými papiermi,
l) platné vnútorné pracovné predpisy a pokyny, upravujúce výkon povolených bankových činností,
m) obchodné podmienky, ktoré zahŕňajú aj sadzobník poplatkov za bankové produkty,
n) program aktivít banky proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti8),
o) platné vnútorné predpisy a pokyny zabezpečujúce vypracovanie a predkladanie výkazov, podkladov a informácií Národnej banke Slovenska,
p) zoznam a vzory tlačív používaných v styku s klientami,
r) zoznam vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie likvidity9), riadenie devízových pozícií10) a za riadenie rizík,
s) rokovací poriadok štatutárneho orgánu,
t) rokovací poriadok dozornej rady,
u) podpisové vzory osôb oprávnených konať v mene banky,
v) prehľad o uskutočnenom vzdelávaní a ďalšej odbornej príprave zamestnancov podľa jednotlivých organizačných útvarov.Spoločné ustanovenia
§ 7
        (1) Náležitosťou žiadosti o povolenie je aj dátum jej vyhotovenia a podpis žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, žiadosť sa podpisuje spôsobom ustanoveným vo výpise z obchodného registra, prípadne v právnom predpise upravujúcom podpisovanie za právnickú osobu, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra.         (2) Žiadosť o povolenie sa predkladá vo dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku. Prílohy žiadosti sa predkladajú v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie; ak sú tieto prílohy vyhotovené v inom ako v slovenskom jazyku, prílohou žiadosti je aj ich úradný preklad do slovenského jazyka.
  ______________________________
8) § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2000 o pravidlách likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk (oznámenie č. 97/2000 Z. z.).
10) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2000 o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk (oznámenie č. 99/2000 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 1/2001 (oznámenie č. 7/2001 Z. z.).
          (3) Doklady podľa § 2 až 6 predložené Národnej banke Slovenska pred podaním žiadosti možno nahradiť vyhlásením žiadateľa s úradne osvedčenými podpismi osôb oprávnených za neho konať, v ktorom sa uvedie zoznam už predložených dokladov a dátum ich predloženia Národnej banke Slovenska; ak sú úplné, správne a zodpovedajú skutočnosti aj v čase podania žiadosti, žiadateľ tieto skutočnosti výslovne potvrdí v tomto vyhlásení.Záverečné ustanovenia
§ 8
        Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. júna 1998 č. 5, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka, minimálna výška peňažného vkladu do základného imania banky a spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka (oznámenie č. 210/1998 Z. z.).§ 9
        Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2001.
 
 
 
 
   
 
Marián Jusko v. r.
guvernér


 
 
 
 
 
 
 
Vydávajúci útvar:
povoľovací odbor 
Vypracovala:
Ing. Beáta Baránková, tel. č.: 5953 3425
JUDr. František Hetteš, tel. č.: 5953 3432