Opatrenie NBS č. 6/2001

6
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
 z 29. januára 2001,
  ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky a minimálna výška trvale poskytnutých finančných prostriedkov zahraničnou bankou svojej pobočke na území Slovenskej republiky a spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky


         Národná banka Slovenska podľa § 5 ods. 4 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:§  1
Účel opatrenia
         Účelom tohto opatrenia je ustanoviť
a) náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka (ďalej len „žiadosť o povolenie“) pre pobočku zahraničnej banky (ďalej len „pobočka“), ktorá bude zriadená na území Slovenskej republiky,
b) minimálnu výšku trvale poskytnutých finančných prostriedkov zriaďujúcou zahraničnou bankou (ďalej len „zahraničná banka“) svojej pobočke,
c)  čo sa rozumie trvale poskytnutými finančnými prostriedkami,
d) spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku.§ 2
Náležitosti žiadosti o povolenie
        (1) Žiadosť o povolenie obsahuje
a) údaje o zahraničnej banke
1. obchodné meno a sídlo,
2. identifikačné číslo alebo obdobné označenie používané v krajine sídla zahraničnej banky,
b)  bankové činnosti podľa § 1 ods. 1 a 3 zákona, o povolenie ktorých sa žiada, spolu s časovým predpokladom začatia výkonu jednotlivých činností a ich rozsahom.         (2) Ak toto opatrenie neustanovuje inak, prílohou žiadosti o povolenie je
a) výpis z obchodného registra zahraničnej banky alebo doklad z obdobného registra, nie starší ako dva mesiace,
b) zakladateľská listina zahraničnej banky,
c) podnikateľský zámer pobočky a rozbor podmienok, v ktorých bude pôsobiť,
d) stanovy zahraničnej banky,
e) časový priebeh účtovnej a trhovej ceny akcií zahraničnej banky za posledné tri roky vrátane súčasnej ceny akcií pri akciovej spoločnosti,
f) ročná účtovná závierka zahraničnej banky za posledné tri roky overená audítorom,
g) rozhodnutie štatutárneho orgánu zahraničnej banky o zámere zriadiť pobočku a vyhlásenie štatutárneho orgánu zahraničnej banky o poskytnutí finančných prostriedkov svojej pobočke vo výške uvedenej v § 4,
h) písomné vyhlásenie zahraničnej banky, že bude predkladať Národnej banke Slovenska výročnú správu zahraničnej banky a polročný aktuálny prepočet kapitálovej primeranosti zahraničnej banky,
i) písomný súhlas udelený príslušným orgánom na zriadenie pobočky banky v zahraničí, ak je v krajine sídla  zahraničnej banky potrebný,
j) informácia o hodnotení zahraničnej banky vypracovaná orgánom bankového dohľadu v krajine sídla  zahraničnej banky,
k) organizácia riadenia rizík pobočky,
l) plán podnikateľskej činnosti pobočky na prvé tri roky, v prvom roku členený na štvrťroky, ktorého štruktúra je zhodná so štruktúrou súvahy a štruktúrou výkazu ziskov a strát ustanovenými pre banky osobitným predpisom1) a stratégiu rozvoja jednotlivých bankových činností na prvé tri roky, ktorá obsahuje zámery pobočky
1. pri poskytovaní úverov a získavaní vkladov z hľadiska vkladateľov, odvetví ekonomiky, územia, druhu a rozsahu vkladov a úverov,
2. na získanie finančných prostriedkov od banky, pobočky zahraničnej banky a osôb vykonávajúcich činnosť obchodníka s cennými papiermi, správcovských spoločností a poisťovní (ďalej len „finančná inštitúcia“) a spôsob ich vyrovnania,
3. pri obchodovaní s tuzemskými a zahraničnými cennými papiermi, účasť pobočky na vydávaní cenných papierov a poskytovaní súvisiacich služieb,
4. vo vykonávaní tuzemského a zahraničného platobného styku a zúčtovania a rozvíjaní ďalších prevádzkových služieb,
5. pri obchodovaní s devízovými hodnotami,
6. pri poskytovaní záruk,
7. pri rozvíjaní pobočkovej siete na území Slovenskej republiky, o počte nižších organizačných zložiek a ich začlenení do organizačnej štruktúry pobočky a spôsobe ich riadenia a kontroly,
m) informácia, ktorá obsahuje údaje o organizácii zakladanej pobočky, ktorá obsahuje údaje o
1. postavení pobočky v rozhodovacom procese vo vzťahu k ústrediu zahraničnej banky pri vykonávaní jednotlivých bankových činností,
2. činnosti nižších organizačných zložiek pobočky, počte zamestnancov, rozdelení právomocí medzi vedúcich zamestnancov, ktorí riadia ich činnosť,
3. organizácii a riadení informačného systému, uchovávaní a prenose dát, ochrane dát a informácií, metodických, technických a programových prostriedkoch používaných v informačnom systéme,
4. organizácii obchodu s devízovými hodnotami,
5. organizácii rozhodovacieho procesu pri poskytovaní úverov,
6. právnom vzťahu k budovám,  v ktorých bude pobočka uskutočňovať bankové činnosti,
______________________________
1)  Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 1996 č. 65/356/1996, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej určený na zverejnenie (oznámenie č. 349/1996 Z. z.) v znení opatrenia Ministerstva  financií Slovenskej republiky z 29. septembra 1997 č. 3171/1997-sekr. (oznámenie č. 296/1997 Z. z.), opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. decembra 1997 č. 4299/1997-sekr. (oznámenie č. 9/1998 Z. z.) a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. októbra 1999 č. 18032/1999-92 (oznámenie č. 291/1999 Z. z.). n) doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť a prax v riadiacej funkcii v banke alebo vo finančnej inštitúcii navrhovaných osôb oprávnených konať v mene pobočky v rozsahu
1. meno a priezvisko,
2. dátum narodenia a rodné číslo,
3. štátna príslušnosť,
4. adresa trvalého pobytu,
5. podrobný pracovný životopis s prehľadom o vykonávaných činnostiach; k životopisu sa pripojí doklad o odbornej spôsobilosti na navrhovanú funkciu, absolvovanie odborných výcvikov a stáží v príslušnej oblasti riadenia, prehľad doteraz vykonávaných činností vo finančných inštitúciách s uvedením dĺžky praxe v riadiacej funkcii a počte riadených osôb, písomné vyhlásenie najmenej dvoch osôb pôsobiacich v bankovom sektore, že navrhovaný člen štatutárneho orgánu vzhľadom na jeho odborné vzdelanie a doterajšiu prax má predpoklady na riadne vykonávanie navrhovanej funkcie,
6. výpis z registra trestov nie starší ako jeden mesiac; ak fyzická osoba je cudzincom prílohou žiadosti je obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu, ako i štátu, v ktorom sa v posledných piatich rokoch nepretržite zdržiaval viac ako tri mesiace, alebo v prípade, že štát trvalého pobytu cudzinca nie je rovnaký so štátom, ktorého je občanom, prílohou žiadosti je obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti vydané štátom, ktorého je občanom; ak potvrdenie o občianskej bezúhonnosti nie je príslušným štátom vydávané, prílohou žiadosti je čestné vyhlásenie cudzinca,
7. zoznam obsahujúci mená a priezviská blízkych osôb2), ktoré sú v čase podania žiadosti členmi predstavenstva, dozornej rady a vedúcimi zamestnancami banky, vedúcim pobočky zahraničnej banky, s obdobnou funkciou vo finančnej inštitúcii, s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla a sídla tejto finančnej inštitúcie,
8. zoznam právnických osôb, v ktorých majú navrhované osoby podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo pôsobia v ich štatutárnych orgánoch alebo kontrolných orgánoch alebo vo vedení, s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla a výšky základného imania a výšku tohto podielu v percentuálnom vyjadrení,
9. funkcie, do ktorých sú osoby navrhované, ako aj rozsah právomocí vyplývajúcich z týchto funkcií,
o) organizácia a ciele vnútorného kontrolného systému, ako aj spôsob zabezpečenia jeho objektívneho fungovania,
p) doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť a prax v riadiacej funkcii v banke alebo vo finančnej inštitúcii podľa písmena n) o navrhovanom vedúcom útvaru vnútornej kontroly,
r) právne predpisy platné v krajine sídla zahraničnej banky, ktoré upravujú postavenie a pôsobnosť orgánu bankového dohľadu a pôsobnosť pravidiel obozretného podnikania vo vzťahu k pobočke v zahraničí,
s) informácia o ochrane vkladov v krajine sídla žiadateľa a o sídle inštitúcie poskytujúcej náhradu za nedostupné vklady,
t) písomné vyhlásenia navrhovaných osôb oprávnených konať v mene pobočky a navrhovaného vedúceho útvaru vnútornej kontroly, že všetky nimi predložené údaje a doklady podľa písmena n) sú aktuálne, úplné a pravdivé, ______________________________
2) § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
  u) písomné vyhlásenie žiadateľa podľa § 40a zákona, že predložené doklady a údaje sú aktuálne, úplné a pravdivé,
v) ďalšie doklady ustanovené týmto opatrením (§ 6).§  3
        (1) Žiadosť o povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov obsahuje
a) spôsob vedenia registra hypoték podľa § 36i zákona,
b) spôsob oceňovania nehnuteľností slúžiacich na zabezpečenie hypotekárnych úverov,
c) spôsob oddeleného vedenia analytickej evidencie v systéme účtovníctva podľa § 36k zákona,         (2)  Prílohou žiadosti o povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov sú
a) všeobecné podmienky poskytovania hypotekárnych a komunálnych úverov podľa § 36ch zákona,
b) doklady podľa § 2 ods. 2 písm. n) prvého až štvrtého a šiesteho až ôsmeho bodu o osobách navrhovaných pobočkou na funkciu hypotekárneho správcu a jeho zástupcu, vrátane pracovného životopisu s podrobným prehľadom o vykonávaných činnostiach; k životopisu sa pripojí aj doklad o absolvovaní ekonomického alebo právnického vysokoškolského vzdelania a doklady o doteraz vykonávanej ekonomickej alebo právnickej praxi najmenej za posledných päť rokov,
c) písomné vyhlásenie fyzickej osoby pri dokladoch uvedených v písmene b), že všetky ňou uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.         (3)  Na žiadosť o povolenie podľa odseku 1 sa vzťahujú primerane ustanovenia § 2 a 5.§ 4
Minimálna  výška  trvale poskytnutých finančných prostriedkov zahraničnou bankou svojej pobočke
        (1)  Minimálna výška trvale poskytnutých finančných prostriedkov zahraničnou bankou svojej pobočke, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky je 500 000 000 Sk alebo protihodnota tejto sumy v konvertibilnej cudzej mene.          (2)  Ak je predmetom žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka aj vykonávanie hypotekárnych obchodov, minimálna výška trvale poskytnutých finančných prostriedkov zahraničnou bankou svojej pobočke, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky je 1 000 000 000 Sk alebo protihodnota tejto sumy v konvertibilnej cudzej mene.         (3)  Trvale poskytnutými finančnými prostriedkami pobočke a pobočke vykonávajúcej hypotekárne obchody sa rozumejú peňažné prostriedky v slovenskej mene alebo v konvertibilnej cudzej mene uložené odo dňa vzniku pobočky na jej vkladových účtoch v bankách podľa § 1 ods. 1 zákona.
 
 
§ 5
Spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku
        (1)  Splnenie podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku a ktorými sa preukazuje pripravenosť na začatie výkonu bankových činností, sa preukazuje predložením týchto dokladov:
a) výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,
b) úvodná súvaha v štruktúre zhodnej so štruktúrou súvahy ustanovenou pre banky osobitným predpisom,1)
c) potvrdenie o zložení trvale poskytnutých finančných prostriedkov zahraničnou bankou svojej pobočke v minimálnej výške na vkladových účtoch v bankách podľa § 1 ods. 1 zákona,
d) doklad o vlastníctve budov alebo zmluva o nájme budovy, v ktorej sa budú uskutočňovať bankové činnosti,
e) prehľad zmien v skutočnostiach, ktoré boli podkladom na vydanie rozhodnutia o udelení povolenia pôsobiť ako banka pre pobočku, ku ktorým došlo od doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia pôsobiť ako banka pre pobočku,
f) doklad o zabezpečení ochrany pobočky,
g) oznámenie o zaradení pobočky do prevodníka identifikačných kódov pre tuzemský platobný styk ako neaktívneho člena medzibankového platobného styku,
h) zmluva s Bankovým zúčtovacím centrom Slovenska, a. s. o vedení účtov platobného styku a o odovzdávaní údajov medzibankového platobného styku, oznámenie Bankového zúčtovacieho centra Slovenska, a. s. o úspešnom ukončení testovacej prevádzky a o technickej spôsobilosti pobočky pre výkon medzibankového platobného styku,
i) stručný popis informačného systému,
j) právoplatné povolenie príslušného štátneho orgánu na obchodovanie s cennými papiermi ak pobočka vykonáva činnosť obchodníka s cennými papiermi,
k) platné vnútorné pracovné predpisy a pokyny upravujúce výkon povolených bankových činností,
l) obchodné podmienky, ktoré zahŕňajú aj sadzobník poplatkov za bankové produkty,
m) program aktivít pobočky proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti3),
n) platné vnútorné predpisy a pokyny zabezpečujúce vypracovanie a predkladanie výkazov, podkladov a informácií Národnej banke Slovenska,
o) zoznam a vzory tlačív používaných v styku s klientami,
p) zoznam osôb zodpovedných za dodržiavanie pravidiel likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk4) a obmedzení pre nezabezpečené devízové pozície bánk5),
r) podpisové vzory osôb oprávnených konať v mene pobočky,
s) prehľad o uskutočnenom vzdelávaní a ďalšej odbornej príprave zamestnancov podľa jednotlivých organizačných útvarov. ______________________________
3) § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)  Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2000 o pravidlách likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk (oznámenie č. 97/2000 Z. z.).
5)  Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2000 o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk (oznámenie č. 99/2000 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 1/2001 (oznámenie č. 7/2001 Z. z.).         (2)  Splnenie podmienky o uložení finančných prostriedkov trvale poskytnutých pobočke vo výške uvedenej v § 4 sa počas výkonu povolených bankových činností priebežne vykazuje v účtovnom výkaze a preukazuje príslušnými zmluvami o vkladových účtoch v bankách podľa § 1 ods. 1 zákona.Spoločné ustanovenia
§ 6
         (1)  Náležitosťou žiadosti o povolenie je aj dátum vyhotovenia žiadosti a podpis spôsobom ustanoveným vo výpise z obchodného registra alebo doklade z obdobného registra týkajúcom sa zahraničnej banky.         (2) Ak žiadosť o povolenie predkladá splnomocnený zástupca zahraničnej banky, prílohou žiadosti o povolenie je plnomocenstvo s úradne osvedčenými podpismi osôb oprávnených konať za splnomocniteľa.         (3)  Žiadosť o povolenie sa predkladá vo dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku. Prílohy žiadosti o povolenie sa predkladajú v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie; ak sú tieto prílohy vyhotovené v inom ako v slovenskom jazyku, prílohou žiadosti o povolenie je aj ich úradný preklad do slovenského jazyka.          (4)  Doklady podľa § 2 až 5 predložené Národnej banke Slovenska pred podaním žiadosti možno nahradiť vyhlásením žiadateľa s úradne osvedčenými podpismi osôb oprávnených za neho konať, v ktorom sa uvedie zoznam už predložených dokladov a dátum ich predloženia Národnej banke Slovenska ak sú úplné, správne a zodpovedajú skutočnosti aj v čase podania žiadosti; tieto skutočnosti žiadateľ výslovne potvrdí v tomto vyhlásení.Záverečné ustanovenia
§ 7
         Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. júna 1998 č. 6, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky a minimálna výška trvale poskytnutých finančných prostriedkov zahraničnou bankou svojej pobočke na území Slovenskej republiky a spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky (oznámenie č. 211/1998 Z. z.).§ 8
         Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2001.
 
 
 
 
 
   
 
 
Marián Jusko v. r.
guvernér


 
 
 
 
 
 
 
Vydávajúci útvar:
povoľovací odbor 
Vypracovala:
Ing. Tatiana Ďuríková, tel. č.: 5953 3426
JUDr. František Hetteš, tel. č.:5953 3432