Opatrenie NBS č. 7/2001

 7
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
 zo 4. mája 2001,
  o pravidlách pre obmedzenia sústreďovania majetku bánk voči iným subjektom
     Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:Základné ustanovenia
§ 1
     Účelom tohto opatrenia je ustanoviť pravidlá pre obmedzenia a)    záväzkov, pohľadávok a iných majetkových práv a povinností banky1) voči jednotlivým druhovo určeným subjektom a skupinám  hospodársky  spojených  subjektov (ďalej len „sústredenie majetku banky“) v pomere ku kapitálu a rezervám  banky2), a
b)    súčtu sústredení majetku banky ktorých hodnota je rovná alebo je vyššia ako 10 % kapitálu a rezerv banky (ďalej len „veľké sústredenie majetku banky“), v pomere ku kapitálu a rezervám banky, ktoré banka dodržiava podľa § 13 zákona.§ 2
     Na účely tohto opatrenia sa rozumie
a)  pohľadávkou právo na
1.  peňažné plnenie,
2.  plnenie cennými papiermi, alebo
3.  plnenie pohľadávkami na peňažné plnenie alebo plnenie cennými papiermi, spravované v mene banky na jej účet alebo v cudzom mene na jej účet a nezabezpečujúca splnenie záväzku jej dlžníka na základe zabezpečovacieho postúpenia pohľadávky,

b)  iným majetkovým právom
1.    podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti alebo družstva, alebo majetkový podiel na inej právnickej osobe3),
2.    právo spojené s cenným papierom, ktorý nie je podielom na základnom imaní podľa prvého bodu, spravované v mene banky na jej účet alebo v cudzom mene na jej účet a nezabezpečujúce splnenie záväzku jej dlžníka na základe zabezpečovacieho prevodu práva,

c)  záväzkom povinnosť plniť
1.  z nesplateného vkladu do základného imania iného subjektu alebo majetkového podielu na inej právnickej osobe
2.  na kúpu podielu na základnom imaní iného subjektu alebo majetkového podielu na inej právnickej osobe,
3.  dočasne poskytnúť peňažné prostriedky alebo cenné papiere,

 1)    § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
 2)    Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2000 o kapitálovej primeranosti bánk v znení opatrenia Národnej banky
        Slovenska č. 8/2001.
 3)    § 20f Občianskeho zákonníka.
 
4.  z bankovej záruky alebo iného druhu ručenia za iný subjekt,
5.  z neodvolateľného akreditívu, spravovaný v mene banky na jej účet alebo v cudzom mene na jej účet,
d)  hodnotou pohľadávky, majetkového práva a záväzku ich ocenenie v účtovníctve podľa osobitného predpisu,4) e)  skupinou hospodársky spojených subjektov skupina takých subjektov,
1.  v ktorej jeden subjekt má priamu alebo nepriamu kontrolu5) nad ostatnými subjektami, alebo
2.  v ktorej vzájomné hospodárske vzťahy sú takej povahy, že je zo všetkých okolností zrejmé, že finančné ťažkosti jedného subjektu spôsobia neschopnosť ostatných subjektov splácať svoje záväzky včas,
f)  štátmi zóny A členské štáty Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj a štáty, ktoré uzatvorili osobitné zmluvy o úveroch s Medzinárodným menovým fondom v súlade s jeho Všeobecnými dohodami o úverovaní; spomedzi týchto štátov však medzi štáty zóny A nepatria tie, ktoré v období uplynulých piatich rokov zmenili rozvrh splátok svojho vonkajšieho štátneho dlhu, za účelom dosiahnutia výhodnejších podmienok pri splácaní dlhu pre dlžnícky štát, g)  štátmi zóny B štáty, ktoré nie sú štátmi zóny A podľa písmena f), h)  zabezpečením pohľadávky záväzok tretej osoby plniť na vyzvanie veriteľa za dlžníka, ak tento nebude plniť svoj záväzok podľa zmluvy, alebo cenný papier alebo iná pohľadávka, ktorou alebo z výťažku ktorej bude pohľadávka uspokojená, ak tak neurobí dlžník podľa zmluvy, ak
1.  zabezpečenie je ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, písomnou zmluvou alebo písomným vyhlásením ručiteľa o uspokojení pohľadávky, ich obsah je jednoznačný a je z neho jasné, ktoré pohľadávky, do akej výšky a za akých podmienok sú zabezpečené,
2.  zmluva alebo vyhlásenie ručiteľa o uspokojení pohľadávky neobsahuje ustanovenia o možnosti odstúpiť od nich,
3.  uspokojenie nároku banky nie je viazané na podmienku, ktorej splnenie nezávisí výlučne od veriteľa,
4. zabezpečenie je právne vymáhateľné,
5.  zabezpečenie poskytla osoba, ktorá nie je osobou s osobitným vzťahom k banke6), s výnimkou banky so sídlom v štáte zóny A,
6. zabezpečením je záložné právo o ktorom sa vedie evidencia, je zapísané v príslušnej evidencii7) ako jediné, alebo ak ich je zapísaných viac, žiadne z nich nepatrí inej osobe, v prípade, ak ide o záložné právo na cenné papiere v materializovanej podobe o ktorých sa nevedie evidencia, sú uložené v banke ktorej patrí zabezpečená pohľadávka,
7.  predmetom zabezpečenia je vklad8) a dohodnuté podmienky vylučujú vyplatenie zložených peňažných prostriedkov pred uplynutím dohodnutej doby ich splatnosti,
4)  § 25 ods. 1 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona č. 336/1999 Z. z.
5)  § 19 ods. 3 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 252/1999 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
     č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 6) § 19 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. v znení zákona č. 252/1999 Z. z.
 7) Napríklad § 42 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch.
 8) § 778 až 787  Občianskeho zákonníka a § 716 až 719 Obchodného zákonníka.
 
  i)  podriadenou pohľadávkou právo veriteľa na peňažné plnenie zo zmluvy, podľa ktorej v prípade úpadku dlžníka alebo jeho zrušenia s likvidáciou, bude táto pohľadávka uspokojená až po uspokojení pohľadávok ostatných veriteľov a jej uspokojenie nie je žiadnym spôsobom zabezpečené, j)  medzinárodnou rozvojovou bankou
1.  Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development),
2.  Medzinárodné finančné združenie (International Finance Corporation),
3.  Európska banka pre obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development),
4.  Európsky investičný fond (European Investment Fund),
5.  Konsolidačný fond Rady Európy (Council of Europe Resettlement Fund),
6.  Medziamerická rozvojová banka (Inter-American Development Bank),
7.  Medziamerické investičné združenie (Inter-American Investment Corporation),
8.  Ázijská rozvojová banka (Asian Development Bank),
9.  Africká rozvojová banka (African Development Bank),
10. Nordická investičná banka (Nordic Investment Bank),
11. Karibská rozvojová banka (Caribbean Development Bank),
k)  európskym spoločenstvom
1.  Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ (montánna únia) (The European Coal and Steel Community),
2.  Európske hospodárske spoločenstvo (The European Economic Community),
3. Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (The European Atomic Energy Community).

§ 3
Spôsob zistenia sústredenia majetku banky
     (1)  Do sústredenia majetku banky voči jednému subjektu sa nezahrnú pohľadávky, iné majetkové práva a záväzky, zabezpečené
a)  štátom zóny A alebo európskym spoločenstvom,
b)  cennými papiermi vydanými štátom zóny A, ústrednou bankou štátu zóny A alebo európskym spoločenstvom,
c)  vkladmi v tejto banke.      (2)  Do sústredenia majetku banky voči jednému subjektu sa nezahrnú pohľadávky, iné majetkové práva a záväzky ocenené v mene štátu zóny B, zabezpečené
a)  príslušným štátom zóny B alebo jeho ústrednou bankou,
b) cennými papiermi vydanými príslušným štátom zóny B alebo jeho ústrednou bankou, ak sú to cenné papiere znejúce na plnenie ocenené v mene tohto štátu.      (3)  Do sústredenia majetku banky voči jednému subjektu sa nezahrnú pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sa odpočítavajú od kapitálu bánk.      (4)  Do sústredenia majetku banky voči štátu zóny B a voči ústrednej banke štátu zóny B sa nezahrnú pohľadávky, iné majetkové práva a záväzky, ocenené v mene príslušného štátu.      (5)  Pohľadávky, cenné papiere a záväzky banky iné ako podľa odsekov 1 až 4, voči subjektu inému ako je
1.  iná banka,
2.  medzinárodná rozvojová banka,
3.  Európska investičná banka,
4.  štátny fond9),
5.  Exportno-importná banka Slovenskej republiky,
6.  jednotka územnej samosprávy10) v Slovenskej republike alebo v členskom štáte Európskej Únie,
zabezpečené niektorým zo subjektov uvedených v prvom až šiestom bode, sa zahrnú do sústredenia majetku banky voči zabezpečujúcemu subjektu; ak týmto subjektom je banka so sídlom v štáte zóny B, pohľadávky, cenné papiere a záväzky, ktoré zabezpečuje sa zahrnú do sústredenia majetku banky voči nej, len ak ich ocenenie je vyjadrené v mene štátu v ktorom má sídlo. Ak je zabezpečujúcich subjektov viac, zabezpečené pohľadávky, cenné papiere a záväzky sa zahrnú do sústredenia majetku banky v prvom rade voči inej banke, v druhom rade voči Exportno-importnej banke Slovenskej republiky, v treťom rade voči štátnemu fondu, v štvrtom rade voči medzinárodnej rozvojovej banke alebo Európskej investičnej banke a v piatom rade voči jednotke územnej samosprávy. Ak je viacero zabezpečujúcich subjektov rovnakého poradia, zabezpečené pohľadávky, cenné papiere a záväzky sa zahrnú do sústredenia majetku banky voči tomu z nich, ktorý je hospodársky významne silnejší ako ostatné. Ak takéhoto subjektu nieto, zabezpečené pohľadávky, cenné papiere a záväzky sa zahrnú do sústredenia majetku banky voči každému z nich pomerne. Rovnako sa postupuje, ak na splnenie pohľadávky je zaviazaných viacero  dlžníkov spoločne  a nerozdielne, alebo ak iný subjekt bez dohody s dlžníkom prevezme zmluvou s bankou jeho dlh, s výnimkou zmenky podpísanej s účinkom podľa osobitného predpisu11) len subjektami rovnakého poradia, ktorá sa zahrnie do sústredenia majetku banky voči akceptantovi, ak je to zmenka cudzia a voči vystaviteľovi, ak je to zmenka vlastná.      (6)  Pohľadávky banky, cenné papiere ktoré patria banke a záväzky banky iné ako podľa odsekov 1 až 4, voči Exportno-importnej banke Slovenskej republiky alebo jednotke územnej samosprávy10) v Slovenskej republike alebo v členskom štáte Európskej Únie, zabezpečené subjektom podľa odseku 5 prvého až štvrtého bodu sa zahrnú do sústredenia majetku banky voči tomuto subjektu. Ak je zabezpečujúcich subjektov viac, postupuje sa podľa odseku 5.      (7)  Do sústredenia majetku banky sa zahrnú
a)  pohľadávky banky, cenné papiere ktoré patria banke a záväzky banky voči
1.  bankám so sídlom v štátoch zóny A, s výnimkou podriadených pohľadávok a cenných papierov ktoré predstavujú podiel na ich základnom imaní, a
2. bankám so sídlom v štáte zóny B, ocenené v mene štátu v ktorom má takáto banka sídlo, s výnimkou podriadených pohľadávok a cenných papierov ktoré predstavujú podiel na ich základnom imaní,
vážené váhou 20 %,
b)  podielové listy otvorených podielových fondov12) ktoré patria banke, vážené váhou 20 %,
c) pohľadávky banky a záväzky banky voči štátnym fondom, vážené váhou 20 %,
   9)     Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
 10)   Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 11)   § 47 zákona č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový.
 12)   Zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní.
  d)  podielové listy uzatvorených podielových fondov12) ktoré patria banke a pohľadávky banky, cenné papiere ktoré patria banke a záväzky banky voči
1.  Exportno-importnej banke Slovenskej republiky, a
2.  jednotkám územnej samosprávy v Slovenskej republike alebo v členskom štáte Európskej Únie,
vážené váhou 50 %,
e)  pohľadávky banky, iné majetkové práva ktoré patria banke a záväzky banky iné ako podľa písmen a) až d), vážené váhou 100 %.      (8)  Podielové listy sa zahrnú do sústredenia majetku banky voči správcovskej spoločnosti, ktorá ich emitovala.      (9)  Záväzky banky
a)  z bankových záruk a iných druhov ručenia za iné osoby sa zahrnú do sústredení majetku banky voči osobám, za ktoré banka ručí,
b)  z potvrdených bankových záruk sa zahrnú do sústredení majetku banky voči bankám, ktoré ju o potvrdenie záruky požiadali,
c)  z otvorených akreditívov sa zahrnú do sústredení majetku banky voči príkazcom,
d)  z potvrdených akreditívov sa zahrnú do sústredení majetku banky voči bankám, ktoré tieto akreditívy otvorili.§ 4
Spôsob vymedzovania skupiny hospodársky spojených subjektov
     (1)  Pri vymedzovaní skupiny hospodársky spojených subjektov podľa § 2 písm. e) prvého bodu sa vychádza z poslednej účtovnej závierky a z konsolidovanej účtovnej závierky za uplynulé účtovné obdobie a z výročnej správy dlžníka za uplynulý kalendárny rok.      (2)  Skupiny hospodársky spojených subjektov podľa § 2 písm. e) prvého a druhého bodu sa zjednotia do jednej skupiny hospodársky spojených subjektov, ak je členom skupiny hospodársky spojených subjektov podľa § 2 písm. e) druhého bodu subjekt, ktorý kontroluje ostatné subjekty v skupine hospodársky spojených subjektov podľa § 2 písm. e) prvého bodu.§ 5
Pravidlá pre obmedzenia sústredenia majetku banky
     (1)  Sústredenie majetku banky voči jednému subjektu alebo skupine hospodársky spojených subjektov okrem subjektov podľa odseku 2 môže byť najviac 25 % kapitálu a rezerv banky.      (2)  Sústredenie majetku banky voči subjektu, ktorý má nad ňou kontrolu, alebo nad ktorým má kontrolu banka, alebo voči skupine hospodársky spojených subjektov podľa § 2 písm. e) prvého bodu, ak kontrolujúcim alebo jedným z kontrolovaných subjektov je táto banka, môže byť najviac 20 % jej kapitálu a rezerv.      (3)  Súčet všetkých veľkých sústredení majetku banky môže byť najviac 800 % kapitálu a rezerv banky.      (4)  Obmedzenia podľa odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na sústredenia majetku banky voči
a)  štátom zóny A,
b)  ústredným bankám štátov zóny A,
c)  európskemu spoločenstvu.      (5)  Dňom rozhodným pre zistenie kapitálu a rezerv je deň ku ktorému sa zisťuje kapitál a rezervy podľa osobitného predpisu13).
 
 

Záverečné ustanovenia
§ 6
     Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 3 o úverovej angažovanosti bánk (oznámenie č. 28/1994 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2000 č. 4 (oznámenie č. 98/2000 Z. z.).§ 7
     Toto opatrenie nadobúda účinnosť 20. júna 2001.
 
 
Marián Jusko v. r.
guvernér


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydávajúci útvar:
odbor dohliadok na mieste 
Vypracoval:
Ing. Ľubomír Kučera, tel. č.: 07/59533420

 
   13)    Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2001 o predkladaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk
          Národnej banke Slovenska.