Opatrenie NBS č. 8/2001

 8
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 25. mája 2001, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2000 o kapitálovej primeranosti bánk
  Čl. I
    Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov ustanovuje:     Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2000 č. 2 o kapitálovej primeranosti bánk sa mení a dopĺňa takto: 1.  V § 2 písmená a) a b) znejú:     „a)  kapitálovou primeranosťou pomer kapitálu banky (§ 3) a rezerv na bežné bankové riziká, k upravenej hodnote rizikovo vážených aktív, vyjadrený v percentách,
      b) rezervami zdroje financovania banky tvorené na ťarchu nákladov, na účel vyjadrenia rizika strát alebo na účel vyjadrenia predpokladaných strát z podsúvahových položiek, ktoré sa stanú alebo sa môžu stať aktívami banky,“. 2.  Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa. 3.  V § 2 písmená h) a i) znejú: „h) štátmi zóny A členské štáty Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj a štáty, ktoré uzatvorili osobitné zmluvy o úveroch s Medzinárodným menovým fondom v súlade s jeho Všeobecnými dohodami o úverovaní; za štáty zóny A sa nepovažujú tie štáty, ktoré zmenili rozvrh splátok svojho vonkajšieho štátneho dlhu, za účelom dosiahnutia výhodnejších podmienok pri splácaní dlhu pre dlžnícky štát, v období bezprostredne predchádzajúcich piatich rokov,
 
i) štátmi zóny B štáty, ktoré
1.  nie sú štátmi zóny A,
2.  sa nepovažujú za štáty zóny A podľa písmena h),“.
4. V § 2 písmeno k) znie: „k) významnou stratou strata, ktorá sa rovná alebo je väčšia ako 10 % základného imania banky,“. 5.  § 2 sa dopĺňa písmenami n) až t), ktoré znejú: „n) medzinárodnou rozvojovou bankou
1.  Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development),
2.  Medzinárodné finančné združenie (International Finance Corporation),
3.  Európska banka pre obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development),
4.  Európsky investičný fond (European Investment Fund),
5.  Konsolidačný fond Rady Európy (Council of Europe Resettlement Fund),
6. Medziamerická rozvojová banka (Inter-American Development Bank),
7.  Medziamerické investičné združenie (Inter-American Investment Corporation),
8.  Ázijská rozvojová banka (Asian Development Bank),
9.  Africká rozvojová banka (African Development Bank),
10. Nordická investičná banka (Nordic Investment Bank),
11. Karibská rozvojová banka (Caribbean Development Bank),
12. Rozvojová banka Rady Európy (Council of Europe Development Bank),
o) Európskym spoločenstvom
1.  Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ (montánna únia) (The European Coal and Steel Community),
2.  Európske hospodárske spoločenstvo (The European Economic Community),
3.  Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (The European Atomic Energy Community),
p)  bežným bankovým rizikom úverové riziko alebo trhové riziko, r)  úverovým rizikom možnosť strát v dôsledku možného čo i len čiastočného neuspokojenia pohľadávky, s)  trhovým rizikom možnosť strát v dôsledku možnej zmeny cien majetkových hodnôt, ktoré banka v rámci výkonu bankových činností predáva alebo obstaráva, t)  predpokladanou stratou z pohľadávky tá časť jej menovitej hodnoty, o ktorej sa dá odôvodnene predpokladať, že nebude splatená.“. 6.  Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:„§ 2a
        Rezervy sa do pomeru kapitálovej primeranosti započítajú najviac do súčtu hodnôt vlastných zdrojov financovania banky podľa § 3 ods. 2, zníženej o hodnotu položiek podľa    § 3 ods. 4 písm. a) až j) a hodnotu podriadených dlhov, započítaných do kapitálu banky podľa § 3 ods. 1.“. 7.  V § 3 ods. 4 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak je významná,“. 8.  V § 3 ods. 4 písmeno f) znie: „f)  časť predpokladaných strát, o ktorú nebolo upravené ocenenie majetku a na ktoré neboli vytvorené rezervy; v prípade že sa predpokladané straty zisťujú počas účtovného obdobia, súčet vlastných zdrojov financovania banky a podriadených dlhov sa znižuje o časť predpokladaných strát, o ktorú nebolo upravené ocenenie majetku a na ktoré neboli vytvorené rezervy a ktorá je po znížení o zisk bežného účtovného obdobia významnou stratou,“. 9.  V § 3 ods. 4 písmená l) a m) znejú: „l)  čistú účtovnú hodnotu vkladu do základného imania inej banky, ktorý je väčší ako 10 % základného imania tejto inej banky a čisté účtovné hodnoty takých podriadených pohľadávok voči tejto banke, ktoré sú súčasťou jej kapitálu,
m)  čisté účtovné hodnoty vkladov do základného imania iných bánk, ktoré sú nižšie ako 10 % ich základného imania a čisté účtovné hodnoty takých podriadených pohľadávok voči bankám iným ako podľa písmena k), ktoré sú súčasťou ich kapitálu, ak je ich súčet väčší ako 10 % kapitálu a rezerv vykazujúcej banky, vypočítaného bez odpočítania tohto súčtu a položiek podľa písmena l).“. 10. § 3 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:          „(5)  Ustanovenia odseku 4 písm. k) až m) sa nevzťahujú na vklady banky do základného imania, ktoré banka nadobudla zvýšením základného imania príslušnej účtovnej jednotky z iných častí vlastných zdrojov financovania tejto účtovnej jednotky.“. 11. V § 5 písm. a) druhý bod znie:         „2.  pohľadávky voči štátom zóny A a Európskym spoločenstvám,“. 12. V § 5 písm. a) piaty bod znie:         „5.  pohľadávky zabezpečené vkladmi zloženými v banke, ktorej patria takto zabezpečené pohľadávky,“. 13. V § 5 sa písmeno a) dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:         „9.  aktíva, ktoré banka nadobudla zabezpečovacím prevodom práva11a), ak vlastní alebo jej patrí aktívum, ktoré je takto zabezpečené,“. Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:     11a) § 553 a 554 Občianskeho zákonníka.“. 14. V § 5 písm. b) druhom bode sa vypúšťa slovo „dlhové“. 15.  V § 5 sa písmeno b) dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:         „7.  pohľadávky voči Európskej investičnej banke,“. 16. V § 5 písm. c) druhý bod znie: „2.  úvery zabezpečené záložným právom na nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorá je alebo bude dlžníkom obývaná,“. 17. Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa. 18. V § 6 ods. 1 sa vypúšťa slovo „dlhové“. 19. V § 6 ods. 3 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a nie je zmluvne dohodnuté, že ak ktorýkoľvek zo záložných veriteľov uplatní svoje záložné právo na uspokojenie svojej pohľadávky, stáva sa splatnou aj pohľadávka banky“. 20. § 6 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:      „(7) Ak je v príslušnej evidencii14) zapísaných viac záložných práv banky zriadených na zabezpečenie jej pohľadávok a je zmluvne dohodnuté, že ak veriteľ využije svoje právo na uspokojenie jednej z pohľadávok, stávajú sa splatné aj ostatné pohľadávky, na účel určenia rizikovej váhy pohľadávok sa zoberú do úvahy aj záložné práva, ktoré nie sú prvé v poradí.“
 
 

Čl. II
     Toto opatrenie nadobúda účinnosť 20. júna 2001.
 
 


Marián Jusko v. r.
guvernér


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydávajúci útvar:
odbor dohliadok na mieste
Vypracoval:
 Ing. Ľubomír Kučera, tel. č.: 07/59533420