Opatrenie NBS č. 9/2001

 9
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z  25. mája 2001, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2000
o pravidlách likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk


         Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov ustanovuje:Čl. I
     Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2000 č. 3 o pravidlách likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk sa mení a dopĺňa takto: 1.  V § 2 písmeno e) znie:
„e)  rýchlolikvidnými aktívami cenné papiere, ktoré sú prijímané ktoroukoľvek ústrednou bankou ako zabezpečenie úverových alebo im podobných obchodov, a to štátne pokladničné poukážky, štátne dlhopisy a pokladničné poukážky ústrednej banky,“. 2.  V § 2 písm. f) sa za slová „k súčtu“ vkladá slovo „časti“ a za slová „na požiadanie a“ sa vkladá slovo „pasív“. 3.  V § 2 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová:
„okrem aktív zaúčtovaných na týchto účtoch, ktoré banka nadobudla zabezpečovacím prevodom práva,1a)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:     „1a) § 553 Občianskeho zákonníka.“. 4.  V § 2 písmená i) a j) znejú:
„i)  nelikvidnými aktívami
1. pohľadávky, so splácaním ktorých dlžník mešká dlhšie ako 30 dní,
2.  akcie, dočasné listy a podielové listy, ktoré nie sú stálymi aktívami podľa písmena h) alebo ktoré nie sú kótované na burze cenných papierov v Rakúskej republike, Austrálii, Belgickom kráľovstve, Kanade, Dánskom kráľovstve, Fínskej republike, Francúzskej republike, Spolkovej republike Nemecko, Gréckej republike, Islandskej republike, Írskej republike, Talianskej republike, Japonskom cisárstve, Luxemburskom veľkokniežatstve, Novozélandskej republike, Nórskom kráľovstve, Holandskom kráľovstve, Portugalskej republike, Španielskom kráľovstve, Švédskom kráľovstve, Švajčiarskej konfederácii, Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, v Spojených štátoch Amerických, ako aj družstevné podielnické listy,
j)  rezervami zdroje financovania banky tvorené na ťarchu nákladov, z dôvodu vyjadrenia bežných bankových rizík,1b)“.
  Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:     „1b)     § 2 písm. p) opatrenia Národnej banky Slovenska č. 2/2000 o kapitálovej primeranosti bánk v znení opatrenia Národnej banky
                Slovenska č. 8 /2001.“. 5.  Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa. 6.  V § 2 písm. k) sa slová „omeškaním pohľadávky“ nahrádzajú slovami „omeškaním so splácaním pohľadávky“. 7.  Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 4, ktoré znejú:
       „(2)  Postup, ktorým sa určí časť pasív splatných na požiadanie, ktorá je súčasťou mesačnej likvidity podľa odseku 1 písm. f), je uvedený v prílohe k tomuto opatreniu.          (3)  Postup podľa odseku 2 sa použije na analytické účty pasív týchto syntetických účtov účtovej osnovy1):
a)  bežné účty klientov,
b)  sporožírové účty,
c)  netermínované vklady mimorozpočtových prostriedkov orgánov Slovenskej republiky,
d)  netermínované vklady prostriedkov orgánov samosprávy,
e)  netermínované vklady prostriedkov štátnych fondov,
f)  netermínované vklady prostriedkov iných fondov.             (4)  Postupom sa analyzujú obraty strany má dať a strany dal za posledných 365 dní. Ak sa účtovanie obratov uskutočňuje denne, počet denných obratov sa rovná 365. Ak sa účtovanie uskutočňuje iba v pracovných dňoch, počet denných obratov sa rovná počtu pracovných dní za analyzované obdobia.“. 8.  V § 3 odsek 3 znie:
    „(3) Banka môže poskytovať úvery3) osobám s osobitným vzťahom4) k nej a poskytovať za ne záruky alebo iným spôsobom zabezpečovať záväzky týchto osôb voči tretím osobám, ktoré nie sú úplne zabezpečené podľa osobitného predpisu,5) len ak dosahuje kapitálovú primeranosť väčšiu ako 8 %, v súhrne do výšky v akej jej kapitál a rezervy prevyšujú     8 % z upravenej hodnoty rizikovo vážených aktív6), ale nie viac ako 20 % kapitálu a rezerv.“. 9.  § 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
      „(4) Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na
a)  osoby s osobitným vzťahom k banke, ktoré sú bankami so sídlom v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
b)  celkovú sumu poskytnutých úverov podľa § 20 ods. 1 druhej vety zákona.“. 10. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:„§ 6a
        (1) Ustanovenie § 3 ods. 2 sa do 30. marca 2003 nevzťahuje na banku, ktorá v období od 31. marca 2000 do 15. júna 2001 nepretržite prekračovala pomer podľa § 3 ods. 2, ak
a) neprekročí najnižší pomer dosiahnutý v období od 31. marca 2000 do 15. júna 2001 alebo v prípade dosiahnutia pomeru, ktorý je
1.  nižší ako najnižší  dosiahnutý pomer  v období od 31. marca 2000 do 15. júna 2001 a
2.  vyšší ako pomer ustanovený v § 3 ods. 2,
tento dosiahnutý nižší pomer už nezvýši a
b) nekoná tak, aby bránila zníženiu dosiahnutého pomeru na úroveň ustanovenú v § 3 ods. 2.         (2)  Ak banka nedosahuje kapitálovú primeranosť najmenej 4 %, do pomeru mesačnej likvidity podľa § 2 ods. 1 písm. f) sa zahŕňajú všetky pasíva splatné na požiadanie.“.
 
 

Čl. II
         Toto opatrenie nadobúda účinnosť 20. júna 2001, s výnimkou čl. I bod 2, ktorý nadobúda účinnosť 15. augusta 2001.
 
 Marián Jusko v. r.
guvernér


 
 
 
 
 
 
 
Vydávajúci útvar:
odbor dohliadok na mieste 
Vypracoval:
Ing. Ľubomír Kučera, tel. č.: 07/59533420
Príloha  k opatreniu č. 9/2001 je uverejnená v listinnej forme Vestníka NBS.