Register 2001


 REGISTER PREDPISOV Národnej banky Slovenska
uverejnených vo Vestníku Národnej banky Slovenska
určených pre verejnosť v roku 2000


 
 
Čiastka
pre verejnosť
Názov
Čiastka
 1

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2000 zo 7. januára 2000, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia, zo zahraničia a  voči cudzozemcom 
 
1
1

Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníku Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 1999
1
2

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2000 zo 14. februára 2000 o kapitálovej primeranosti bánk 
4
2

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2000 zo 14. februára 2000 o pravidlách likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk
4
2

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2000 zo 14. februára 2000, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/1994 o úverovej angažovanosti bánk 
 
4
2

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2000 zo 14. februára 2000 o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk 
4
2

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2000 zo 14. februára 2000, ktorým sa ustanovuje predkladanie informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska
4
2

Úplné znenie opatrenia č. 3/1994 o úverovej angažovanosti bánk
4
3

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č.1/2000 z 23. marca 2000, ktorým sa ustanovujú podmienky Národnej banky Slovenska na odovzdávanie a preberanie dát platobného styku formou kompatibilných médií 
7
4

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2000 z 19. mája 2000, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 5/1999 z 27. augusta 1999 o trhovom poriadku primárneho trhu zaknihovaných štátnych cenných papierov, vydávaných v Slovenskej republike znejúcich na slovenskú menu 
11
4

Zoznam č. 1/2000 cenných papierov, ktoré môžu byť založené za lombardný úver poskytnutý Národnou bankou Slovenska 
11
4

Oznámenie o oprave tlačových chýb v opatrení Národnej banky Slovenska č. 6/2000, ktorým sa ustanovuje predkladanie informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska
11
5

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/1999 o podmienkach tvorby povinných minimálnych rezerv bánk v roku 2000 
13
6

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/2000 z 8. decembra 2000 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska
26
7

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2000 z 22. decembra 2000, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/1999 o povinných minimálnych rezervách
27
7

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 5/2000 z 22. decembra 2000 o podmienkach tvorby povinných minimálnych rezerv bánk v roku 2001 
27