Rozhodnutie NBS č. 1/2001

 1
ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
 z 25. mája 2001, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/1999 o povinných
minimálnych rezervách v znení rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 4/2000        Národná banka Slovenska podľa § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky  č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. rozhodla:Čl. I
     Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 5. marca 1999 č. 1/1999 o povinných minimálnych rezervách v znení rozhodnutia Národnej banky Slovenska z 22. decembra 2000  č. 4/2000 sa mení takto: 1. Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 8 znejú:
 „7)  § 1 ods. 1 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 7/2000 o predkladaní výkazov bankami a
        pobočkami  zahraničných bánk Národnej banke Slovenska.
   8)  § 21 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke
        Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z.“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
9)   Napríklad banka splnila povinné minimálne rezervy len na 98 % a priemerné nedostatočné rezervy mala
        200 mil. Sk. Sankcia = (200 mil. Sk x (3 x priemerná úroková sadzba z ročných termínovaných vkladov
        v slovenských korunách uložených v bankách za kalendárny mesiac bezprostredne predchádzajúci
        mesiacu,  v ktorom nebola dodržaná určená povinná minimálna rezerva - údaj z príslušného výkazu
        V (NBS) 11-12, riadok 19, stĺpec 2) x počet kalendárnych dní periódy) / 360 dní x 100.“.

Čl. II
        Toto rozhodnutie Národnej banky Slovenska nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska.
 
 
Marián Jusko v. r.
guvernér


 
 
Vydávajúci útvar:
odbor bankových obchodov
Vypracovala:
Ing. Angelika Kotúčová, tel. č.: 5953 2755