Rozhodnutie NBS č. 2/2001

 2
ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
 z 25. mája 2001, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 5/2000 o podmienkach
tvorby povinných minimálnych rezerv bánk v roku 2001


        Národná banka Slovenska podľa § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. rozhodla:Čl. I
        Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 22. decembra 2000 č. 5/2000 o podmienkach tvorby povinných minimálnych rezerv bánk v roku 2001 sa mení takto:
 
1. V § 2 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)    emisia dlhopisov,
        (riadok 90 / stĺpec 5, kúpená osobami, ktoré nie sú bankou; ak údaj zahŕňa aj dlhopisy kúpené bankami, banka
        najneskôr do 28. dňa príslušného kalendárneho mesiaca písomne oznámi Národnej banke Slovenska jeho rozčlenenie
        na dlhopisy kúpené bankami a dlhopisy kúpené osobami, ktoré nie sú bankou)“.
 
2. § 3 znie:
㤠3
        Pravidlá tvorby a udržiavania povinných minimálnych rezerv bánk, pobočiek zahraničných bánk a stavebných sporiteľní sú určené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. 1/1999 o povinných minimálnych rezervách v znení rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 4/2000 a rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 1/2001.“.
 
 

Čl. II
        Toto rozhodnutie Národnej banky Slovenska nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska.
 
 


Marián Jusko v. r.
guvernér


 
 
 
Vydávajúci útvar:
odbor bankových obchodov
Vypracovala:
Ing. Angelika Kotúčová, tel. č.: 5953 2755