Úplné znenie opatrenia NBS č. 3/2000

 OPATRENIE
Národnej banky Slovenska č. 3/2000
zo 14. februára 2000 o pravidlách likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk
v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 9/2001
z 25. mája 2001
(úplné znenie)
         Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a podľa § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:§ 1
Účel opatrenia
     Účelom tohto opatrenia je ustanoviť pravidlá likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk a pravidlá ich bezpečnej prevádzky súvisiace s likviditou.§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
     (1)  Na účely tohto opatrenia sa rozumie
a)   likviditou schopnosť premieňať aktíva na peňažné prostriedky na účel riadneho a včasného plnenia platobných záväzkov, b)  aktívami aktíva podľa osobitného predpisu1), práva žiadať o poskytnutie peňažných prostriedkov, akcepty predložených zmeniek, ak sa týmto spôsobom poskytuje úver, budúce pohľadávky z termínových obchodov a pohľadávky z finančného prenájmu, c)   pasívami pasíva podľa osobitného predpisu1), záväzky poskytnúť peňažné prostriedky, akcepty vystavených zmeniek, ak sa týmto spôsobom prijíma úver, budúce záväzky z termínových obchodov, otvorené alebo potvrdené akreditívy, záväzky z finančného prenájmu, záväzky zo záruk na peňažné plnenia, ktoré bude pravdepodobne nutné plniť a záväzok ktorý vznikne, ak banka predčasne vyberie peňažné prostriedky uložené na účte s možnosťou predčasného výberu v inej banke, d)   termínovým obchodom pohľadávky a záväzky zo zmlúv, ktorých plnenie zmluvnými stranami je odložené do budúcnosti, e)   rýchlolikvidnými aktívami cenné papiere, ktoré sú prijímané ktoroukoľvek ústrednou bankou ako zabezpečenie úverových alebo im podobných obchodov, a to štátne pokladničné poukážky, štátne dlhopisy a pokladničné poukážky ústrednej banky, f)   mesačnou likviditou pomer súčtu peňažných prostriedkov v hotovosti, pohľadávok splatných na požiadanie, rýchlolikvidných aktív, aktív splatných do jedného mesiaca a pohľadávok zo zmlúv o zriadení vkladového účtu s možnosťou predčasného výberu v inej banke, k súčtu časti pasív splatných na požiadanie a pasív splatných do jedného mesiaca, g)   vlastnými zdrojmi súčet zostatkov účtov účtových skupín 55, 56 okrem účtu 562, 571) a účtu „Hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní“, ak je to strata, ______________________________
1) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 65/355/1996, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre banky (oznámenie č. 348/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
  h)   stálymi aktívami súčet zostatkov účtov účtovej skupiny 41 okrem účtu 415 a jemu zodpovedajúcej časti účtu 419, zostatkov účtov účtových skupín 43 a 44, zostatku účtu 453 zníženého o jemu zodpovedajúcu časť zostatku účtu 458 a zostatkov účtov účtovej skupiny 47, okrem aktív zaúčtovaných na týchto účtoch, ktoré banka nadobudla zabezpečovacím prevodom práva1a), i)   nelikvidnými aktívami
1. pohľadávky, so splácaním ktorých dlžník mešká dlhšie ako 30 dní,
2. akcie, dočasné listy a podielové listy, ktoré nie sú stálymi aktívami podľa písmena h) alebo ktoré nie sú kótované na burze cenných papierov v Rakúskej republike, Austrálii, Belgickom kráľovstve, Kanade, Dánskom kráľovstve, Fínskej republike, Francúzskej republike, Spolkovej republike Nemecko, Gréckej republike, Islandskej republike, Írskej republike, Talianskej republike, Japonskom cisárstve, Luxemburskom veľkokniežatstve, Novozélandskej republike, Nórskom kráľovstve, Holandskom kráľovstve, Portugalskej republike, Španielskom kráľovstve, Švédskom kráľovstve, Švajčiarskej konfederácii, Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, Spojených štátoch Amerických, ako aj družstevné podielnické listy,
j)   rezervami zdroje financovania banky tvorené na ťarchu nákladov, z dôvodu vyjadrenia bežných bankových rizík1b), k)  omeškaním so splácaním pohľadávky
1. splatnej jednorazovo počet dní, ktoré uplynuli odo dňa splatnosti, vrátane tohto dňa,
2. splatnej v splátkach súčet počtu dní, ktoré uplynuli odo dňa splatnosti vrátane tohto dňa, každej splatnej ale nezaplatenej splátky po deň splatnosti nasledujúcej splátky; ak ku dňu zisťovania omeškania po dni splatnosti splatnej ale nezaplatenej splátky nenasleduje ďalšia splátka, súčet dní po deň zisťovania omeškania vrátane; ak istina a úroky sú splatné osobitne, a časový úsek medzi splatnosťou istiny a splatnosťou úroku neprevyšuje 29 kalendárnych dní, považujú sa na účely tohto opatrenia tieto splátky za jedinú splátku, omeškanie sa počíta odo dňa splatnosti splátky, ktorá má väčšiu menovitú hodnotu; ak niektorá splátka bola zaplatená len čiastočne, počet dní po deň splatnosti nasledujúcej splátky sa vynásobí pomerom jej nezaplatenej časti k splátke celkom.
    (2)  Postup, ktorým sa určí časť pasív splatných na požiadanie, ktorá je súčasťou mesačnej likvidity podľa odseku 1 písm. f), je uvedený v prílohe k tomuto opatreniu.     (3)  Postup podľa odseku 2 sa použije na analytické účty pasív týchto syntetických účtov účtovej osnovy1):
a)   bežné účty klientov, b)   sporožírové účty, c)   netermínované vklady mimorozpočtových prostriedkov orgánov Slovenskej republiky, d)   netermínované vklady prostriedkov orgánov samosprávy, e)   netermínované vklady prostriedkov štátnych fondov, f)   netermínované vklady prostriedkov iných fondov. ____________________________
1a) § 553 Občianskeho zákonníka.
1b) § 2 písm. p) opatrenia Národnej banky Slovenska č. 2/2000 o kapitálovej primeranosti bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2001.
      (4)  Postupom sa analyzujú obraty strany má dať a strany dal za posledných 365 dní. Ak sa účtovanie obratov uskutočňuje denne, potom počet denných obratov sa rovná 365. Ak sa účtovanie uskutočňuje iba v pracovných dňoch, potom počet denných obratov sa rovná počtu pracovných dní za analyzované obdobia.§ 3
Pravidlá likvidity
    (1)  Mesačná likvidita banky alebo pobočky zahraničnej banky nesmie byť menšia ako 0,9.     (2)  Pomer súčtu stálych aktív a nelikvidných aktív k vlastným zdrojom a rezervám banky nesmie byť väčší ako 1.     (3)  Banka môže poskytovať úvery3) osobám s osobitným vzťahom4) k nej a poskytovať za ne záruky alebo iným spôsobom zabezpečovať záväzky týchto osôb voči tretím osobám, ktoré nie sú úplne zabezpečené podľa osobitného predpisu5), len ak dosahuje kapitálovú primeranosť väčšiu ako 8 %, v súhrne do výšky v akej jej kapitál a rezervy prevyšujú 8 % z upravenej hodnoty rizikovo vážených aktív6), ale nie viac ako  20 % kapitálu a rezerv.     (4)  Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na
a)   osoby s osobitným vzťahom k banke, ktoré sú bankami so sídlom v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, b)   celkovú sumu poskytnutých úverov podľa § 20 ods. 1 druhej vety zákona.§ 4
Pravidlá bezpečnej prevádzky súvisiace s likviditou
     Na účely bezpečnej prevádzky banka alebo pobočka zahraničnej banky
a)   udržiava informačnú sústavu s ohľadom na stupeň zložitosti svojho podnikania na takej úrovni, aby bola schopná včas poskytovať všetky informácie potrebné pre riadenie likvidity, b)   v rámci riadenia likvidity postupuje tak, aby nedochádzalo k výraznému nesúladu medzi aktívami a pasívami z hľadiska lehôt alebo termínov splatnosti pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z obchodných záväzkových vzťahov, c)   určí vedúceho zamestnanca, zodpovedného za riadenie likvidity, d)   zaúčtuje každý účtovný prípad bezodkladne po jeho uskutočnení.Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 5
    Banka, ktorá podniká prostredníctvom svojej pobočky v zahraničí a orgán bankového dohľadu tohto štátu ustanovil pravidlá likvidity pre pobočky zahraničných bánk tak, že sleduje ich likviditu mesačne, meria likviditu pobočky tak ako je orgánom bankového dohľadu tohto štátu ustanovené. Aktíva a pasíva vykázané ako splatné do jedného mesiaca zahŕňa do pomeru mesačnej likvidity zisťovanej za banku ako celok. ____________________________
3) § 1 ods. 2 písm. b) zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.
4) § 19 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
5) § 2 písm. l) a § 6 ods. 3 opatrenia národnej banky Slovenska č. 2/2000 o kapitálovej primeranosti bánk.
6) § 2 písm. e) a m) opatrenia Národnej banky Slovenska č. 2/2000.
 
 

§ 6
     Do 30. decembra 2000 sa za rezervy podľa § 2 písm. j) považujú rezervy tvorené podľa   § 5 a 8 zákona č. 610/1992 Zb. o rezervách pre zistenie základu dane z príjmov.§ 6a
    (1)  Ustanovenie § 3 ods. 2 sa do 30. marca 2003 nevzťahuje na banku, ktorá v období od 31. marca 2000 do 15. júna 2001 nepretržite prekračovala pomer podľa § 3 ods. 2, ak
a)   neprekročí najnižší pomer dosiahnutý v období od 31. marca 2000 do 15. júna 2001 alebo v prípade dosiahnutia pomeru, ktorý je
1.  nižší ako najnižší dosiahnutý pomer v období od 31. marca 2000 do 15. júna 2001 a
2.  vyšší ako pomer ustanovený v § 3 ods. 2,
tento dosiahnutý nižší pomer už nezvýši a b)   nekoná tak, aby bránila zníženiu dosiahnutého pomeru na úroveň ustanovenú v § 3 ods. 2.     (2)  Ak banka nedosahuje kapitálovú primeranosť najmenej 4 %, do pomeru mesačnej likvidity podľa § 2 ods. 1 písm. f) sa zahŕňajú všetky pasíva splatné na požiadanie.§ 7
     Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 4 o pravidlách likvidity bánk (oznámenie č. 29/1994 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska    z 21. apríla 1995 č. 4 (oznámenie č. 110/1995 Z. z.) a v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 23. júna 1997 č. 7 (oznámenie č. 221/1997 Z. z.).§ 8
Účinnosť
     Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2000.      Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2001 nadobudlo účinnosť 20. júna 2001, s výnimkou čl. I bod 2, ktorý nadobúda účinnosť 15. augusta 2001.
 
 

   Marián Jusko v. r.
guvernér


 
 
 
 
 
Vydávajúci útvar:
odbor dohliadok na mieste
Vypracoval:
 Ing. Ľubomír Kučera, tel. č.: 02/59533420
Príloha je uverejnená v listinnej forme Vestníka NBS.