Súbor pravidiel Eurosystému na hodnotenie kreditného rizika

Pravidlá Eurosystému na hodnotenie kreditného rizika (Eurosystem Credit Assessment Framework - ECAF) upravujú harmonizované pravidlá a postupy na zabezpečenie vysokého štandardu pri hodnotení kreditného rizika všetkých akceptovateľných aktív v operáciách menovej politiky Eurosystému. Tieto pravidlá zabezpečujú pre Eurosystém konzistentnosť, presnosť a porovnateľnosť štyroch zdrojov hodnotenia kreditného rizika a to pre aktíva obchodované na RT, ako aj pre aktíva neobchodované na RT. Sú nimi hodnotení aj emitenti aktív obchodovaných na RT, alebo dlžníci z aktív  neobchodovaných na RT, ktorými sú úverové pohľadávky. Rovnako sú hodnotení aj ručitelia k jednotlivým typom aktív.

Zdrojom informácií na hodnotenie kreditného rizika sú tieto hodnotiace skupiny:

a) externé inštitúcie hodnotiace kreditné riziko
             (External Credit Assessment Institution - ECAI),

b) interný hodnotiaci systém zmluvných strán
             (Internal Rating Based - IRB),

c) interné hodnotenie kreditného rizika v NCB
             (In-house Credit Assessment System - ICAS),

d) hodnotenie kreditného rizika ratingovým nástrojom
             (Rating Tool - ECAF RT);

    vykonávatelia RT sú uverejnení na internetovej stránke ECB:
http://www.ecb.europa.eu/mopo/assets/risk/ecaf/html/index.en.html

Podmienky potrebné na zabezpečenie vysokého kreditného štandardu sú definované  v Rozhodnutí NBS z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike, ktoré sú v súlade s harmonizovaným spôsobom podľa Pravidiel Eurosystému na hodnotenie kreditného rizika (Eurosystem Credit Assessment Framework - ECAF)

http://www.ecb.europa.eu/mopo/assets/risk/ecaf/html/index.en.html)

Štruktúra stupňov hodnotenia kreditného rizika:
http://www.ecb.europa.eu/mopo/assets/risk/ecaf/html/index.en.html