NSG-SK

t2s

Národná užívateľská skupina pre T2S (NUG-SK) bola zriadená v Slovenskej republike v r. 2009 s cieľom zabezpečenia prenosu informácií týkajúcich sa projektu T2S a koordinácie aktivít na národnej úrovni. V septembri 2017 bolo zoskupenie NUG-SK nahradené zoskupením AMI-SeCo  NSG-SK (ďalej len „NSG-SK"). Najpodstatnejšou zmenou je rozšírenie obsahovej pôsobnosti národnej užívateľskej skupiny.  Existujúci NUG-SK bol zameraný na úlohy súvisiace s T2S. Do pôsobnosti nového národného zoskupenia patrí  oblasť  vyrovnania cenných papierov vrátane riadenia kolaterálu a prenosu informácií k projektom Eurosystému v oblasti trhových infraštruktúr. NSG-SK teda predstavuje poradný orgán pre všetky otázky týkajúce sa vývoja, implementácie a prevádzky T2S, zároveň predstavuje fórum pre zapojenie a informovanie národných účastníkov trhu do práce  - Advisory Group on Market Infrastructures for Securities and Collateral (ďalej len AMI-SeCo) a zakladá formálne spojenie medzi AMI-SeCo a národným trhom.

NSG-SK  poskytuje vstupné informácie pre AMI-SeCo vo vzťahu ku všetkým záležitostiam, ktorými sa zaoberá AMI-SeCo. NSG-SK je oprávnený tiež navrhovať AMI-SeCo otázky, ktorými sa AMI-SeCo má zaoberať.

Pre Slovenskú republiku je zriadená Národná skupina NSG-SK.

Užitočné linky:

https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/governance/html/index.en.html

https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/governance/shared/pdf/ami_seco_mandate.pdf

https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/shared/docs/1025c-ami-seco-_2017-07-04-05_item_6_nsg_mandate.pdf?63ac538b00d1d07d29b91ddc7da99640