Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 8 236 875-275 875328 990-3 340 693-583 01759 8991 834 096-98 775873 067285 349-446 981110 133---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 2 795 610-81 829144 261-966 783-199 07610 145832 853-33 191190 900229 895-66 19540 482---
1.1.2. Verejná správa818 625-33 62321 639-475 912-36 596668132 050-4 95564 18610 653-37 2301 114---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny4 622 639-160 423163 090-1 897 998-347 34549 085869 193-60 629617 98144 801-343 55668 537---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 098 248-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 305 790-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 365 775-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 388 571-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 551 444-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)196 233-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)22 368-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny1 984 741-44 955175 444-653 406-133 18220 324521 254-12 795216 458103 337-71 14232 444---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 735 430-12 62214 819-399 389-13 9698 743179 086-2 76725 88750 929-16 86210 357---
1.2.1.1. do 1 roka 100 291-5861 077-1 479-7628 74371 638-3597811 231-4 217121---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 21 625-123577-1 814-238014 496-1786773 217-23471---
1.2.1.3. nad 2 roky 613 513-11 91313 165-396 096-12 969092 952-2 23025 13236 480-12 41110 165---
1.2.2. Verejná správa 1 068 343-27 859144 767-209 472-113 8449 070266 098-7 415187 93138 557-46 87116 458---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 180 969-4 47415 858-44 545-5 3692 51076 070-2 6132 64013 852-7 4095 629---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)9 453-65124-899-0-7 711-00168-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny311 136-17 67910 527-151 163-28 3664 07735 799-2 09836 4983 826-11 4139 691---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 91 024-5 8893 392-43 648-7 58602 684-1 42719 8411 323-2 1613 072---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny220 113-11 7907 135-107 514-20 7804 07733 115-67016 6572 503-9 2526 619---
1.5. Zahraničné aktíva 1 539 239-53 933138 763-409 039-62 03015 742409 772-42 097114 813138 732-136 92117 398---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)241 422-4 5063 400-35 209-21 5682 732115 038-1 27443 9012 581-7 9283 286---
1.7. Ostatné aktíva738 250-12 95833 945-104 308-33 2865 896245 513-7 028249 05913 209-25 5417 507---
1.8. Celkom13 061 479-410 533691 094-4 694 716-861 452109 1603 169 187-164 0651 533 798547 088-699 926180 459---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny7 550 625-250 774348 804-2 900 357-592 88668 2141 687 688-93 219781 979309 232-390 821126 651---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 2 909 118-90 582157 490-1 098 962-205 00711 933860 529-40 922191 703142 012-77 78932 189---
2.2.2. Ústredná štátna správa 99 427-2 206403-54 134-4 3753 05217 757-3915 1105 360-3 6972 942---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 4 542 080-157 986190 911-1 747 262-383 50453 229809 402-51 906585 166161 860-309 33591 520---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 143 544-36 26139 739-313 394-85 58535 429193 160-5 945290 90034 397-83 79324 942---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou1 906 286-121 14558 205-756 342-138 16013 305327 625-29 813152 956118 644-125 58764 504---
2.2.3.2.1. do 1 roka 781 981-68 13845 539-202 474-108 2446 74452 647-18 82559 322104 539-59 65855 850---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov126 178-9 3262 557-10 332-19 1505 7143 204-1 80062 0243 240-9077 924---
2.2.3.2.3. nad 2 roky998 127-43 68110 109-543 535-10 766846271 774-9 18831 61010 865-65 022730---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 285 425-45291 109-677 526-79 0954 327253 494-15 28959 4115 287-99 4287---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 069 728-20191 107-462 888-79 0944 327253 494-15 28959 4114 971-98 9407---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace215 696-2512-214 638-100-00316-4880---
2.2.3.4. REPO operácie206 825-1281 858-0-80 66416835 123-85881 8993 532-5272 067---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)258 896-01 548-15 471-40 323332162 786-03 49034 946-00---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 060 200-76 27089 884-1 020 546-27 20421 801471 271-12 974196 12641 027-90 99112 105---
2.4.1. do 1 roka 5)174 857-3 0217 861-12 213-67718 119110 770-5 847014 019-2 24090---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)72 417-7237 006-19 779-901025 499-3 9369 2652 343-2 91748---
2.4.3. nad 2 roky1 812 925-72 52675 017-988 554-25 6263 682335 002-3 191186 86124 666-85 83411 967---
2.5. Kapitál a opravné položky 684 534-20 00719 536-194 611-68 9345 770189 263-12 79498 29420 885-38 93915 501---
2.6. Zahraničné pasíva1 338 317-37 036178 923-293 470-88 7125 976294 749-37 700126 382123 363-130 62621 381---
2.7. Ostatné pasíva 1 168 510-26 44652 399-270 261-43 3937 068363 430-6 982327 52717 634-48 5494 821---
2.8. Celkom13 061 479-410 533691 094-4 694 716-861 452109 1603 169 187-164 0651 533 798547 088-699 926180 459---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt