Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 8 332 892-276 565335 318-3 395 476-591 79159 0901 848 468-102 018878 757280 571-454 816110 022---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 2 847 702-82 413144 122-1 002 785-199 5209 730847 246-35 181190 191224 348-72 70839 459---
1.1.2. Verejná správa837 190-34 25827 738-485 453-37 664646133 028-4 99164 09711 057-37 1151 143---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny4 648 000-159 894163 458-1 907 238-354 60748 715868 194-61 846624 46945 166-344 99369 420---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 110 149-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 315 489-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 365 447-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 397 989-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 552 053-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)201 233-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)21 132-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny1 994 839-44 666173 898-654 391-133 37618 284530 348-13 306217 157108 870-69 23531 307---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 738 079-12 68414 975-401 355-14 1025 794180 692-2 97826 25953 262-16 8179 161---
1.2.1.1. do 1 roka 100 243-5431 071-1 686-7505 79472 973-41510711 952-4 173778---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 22 065-170587-2 010-259014 419-1887473 385-23169---
1.2.1.3. nad 2 roky 615 771-11 97113 317-397 659-13 093093 300-2 37425 40537 925-12 4138 314---
1.2.2. Verejná správa 1 073 537-27 368142 246-209 172-113 8358 830272 220-7 611188 22342 791-45 15716 084---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 183 223-4 61416 677-43 864-5 4393 65977 436-2 7182 67512 818-7 2616 062---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)8 781-65721-933-0-6 998-00172-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny315 983-17 40110 634-153 023-28 2854 02738 096-2 14036 2534 820-11 7339 571---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 91 871-5 5813 459-43 916-7 23502 860-1 46819 7972 297-2 1883 071---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny224 112-11 8207 175-109 107-21 0504 02735 236-67216 4562 524-9 5456 500---
1.5. Zahraničné aktíva 1 595 756-53 210142 262-422 207-64 75117 163424 749-43 337113 203144 653-148 41321 807---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)244 066-4 4913 435-35 690-21 5462 736116 845-1 27744 1382 681-7 9193 307---
1.7. Ostatné aktíva774 091-13 03735 982-104 796-34 4155 490253 288-7 646271 36814 205-25 6078 255---
1.8. Celkom13 267 104-410 001701 552-4 766 517-874 161107 3173 218 788-169 7251 560 877556 170-717 728184 269---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny7 643 529-249 762351 067-2 954 034-601 93264 7861 708 912-96 044777 564314 589-395 475129 364---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 2 978 270-90 461156 823-1 127 905-204 8349 007890 882-43 283196 295144 632-81 85632 292---
2.2.2. Ústredná štátna správa 88 421-2 190383-54 685-4 5852 3068 170-3354 8855 304-2 7292 849---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 4 576 837-157 111193 861-1 771 443-392 51353 472809 860-52 426576 384164 654-310 89094 223---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 171 535-36 58342 043-331 647-89 07335 846193 491-5 973284 76840 137-84 78427 191---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou1 901 292-119 95758 296-760 807-137 31113 142327 188-30 486147 676114 954-126 28365 192---
2.2.3.2.1. do 1 roka 781 771-67 63745 604-203 472-107 5786 88152 737-19 28960 538100 968-60 48656 581---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov120 702-9 2732 691-10 654-19 1215 4133 301-1 84556 3533 431-8187 802---
2.2.3.2.3. nad 2 roky998 819-43 04710 001-546 681-10 612848271 150-9 35330 78510 554-64 979809---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 288 401-44590 949-678 989-80 9864 316253 189-15 39359 0915 819-99 20519---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 072 556-19690 947-464 287-80 9854 316253 189-15 39359 0915 413-98 71919---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace215 846-2492-214 702-100-00405-4860---
2.2.3.4. REPO operácie215 609-1262 573-0-85 14316835 992-57484 8493 745-6181 821---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)260 862-01 506-15 175-40 699314164 936-03 57634 656-00---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 070 068-76 56089 558-1 027 679-27 51321 136469 119-12 988200 59241 412-91 19312 317---
2.4.1. do 1 roka 5)172 765-3 0207 641-12 707-65216 434109 738-5 756014 854-1 87489---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)72 604-7337 138-19 406-907025 378-3 99110 1512 028-2 82448---
2.4.3. nad 2 roky1 824 699-72 80774 779-995 567-25 9544 702334 003-3 242190 44124 530-86 49512 180---
2.5. Kapitál a opravné položky 687 158-20 02819 551-196 203-69 0755 866188 425-13 01299 14021 256-39 00015 602---
2.6. Zahraničné pasíva1 388 226-37 386185 347-302 729-91 0046 700309 116-39 477129 599125 386-139 54721 934---
2.7. Ostatné pasíva 1 216 860-26 26554 523-270 697-43 9388 515378 280-7 801350 40618 870-52 5135 052---
2.8. Celkom13 267 104-410 001701 552-4 766 517-874 161107 3173 218 788-169 7251 560 877556 170-717 728184 269---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt