Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 8 452 064-273 049311 960-3 417 383-604 28259 0001 855 396-109 714919 372270 208-518 005113 694---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 2 909 209-81 271123 517-1 005 940-209 3869 861849 077-37 405205 422216 278-129 54241 510---
1.1.2. Verejná správa822 905-30 47424 043-477 736-37 164635132 489-5 32064 11010 279-39 4171 239---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny4 719 949-161 304164 400-1 933 707-357 73248 505873 830-66 988649 84043 652-349 04670 945---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 131 256-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 337 206-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 367 722-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 418 471-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 551 013-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)231 194-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)20 296-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny1 956 276-45 958171 299-640 104-128 50516 797510 784-14 154213 188109 881-74 31331 294---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 729 968-14 04615 342-399 202-13 3504 222175 749-3 23126 62652 841-16 5608 799---
1.2.1.1. do 1 roka 96 114-5871 334-1 861-4104 22269 879-48611912 609-4 282324---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 20 998-74586-1 670-239014 278-1597962 834-32240---
1.2.1.3. nad 2 roky 612 857-13 38513 422-395 670-12 701091 592-2 58625 71137 398-11 9568 435---
1.2.2. Verejná správa 1 052 014-28 245138 960-199 960-109 4769 602259 283-7 936183 24544 317-54 86716 123---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 174 294-3 66716 997-40 942-5 6792 97275 752-2 9873 31712 723-2 8866 372---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)7 961-66324-1 004-0-6 092-00178-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny329 524-18 20010 523-157 007-28 5714 09439 546-2 15237 1133 921-17 83210 565---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 93 640-6 3063 449-43 900-7 38902 898-1 48720 2201 503-3 2723 216---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny235 884-11 8947 074-113 107-21 1824 09436 648-66516 8932 418-14 5607 349---
1.5. Zahraničné aktíva 1 595 353-56 169130 693-429 743-63 56516 692431 562-47 116117 429152 254-128 84321 286---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)239 228-4 5183 427-35 289-21 6202 741115 452-1 27943 7842 579-5 1203 420---
1.7. Ostatné aktíva762 215-12 95935 008-109 350-34 6165 357230 753-10 393275 73614 750-24 9278 366---
1.8. Celkom13 343 151-411 520662 932-4 789 880-881 162105 2373 189 583-184 8081 606 618553 750-769 034188 628---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny7 780 424-252 304332 351-2 987 319-616 36966 2191 733 050-103 415813 318304 244-439 715132 119---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 009 586-91 187139 773-1 122 604-212 4108 281871 735-49 427215 643136 801-127 61534 110---
2.2.2. Ústredná štátna správa 102 142-2 220514-55 388-5 2352 25117 887-3815 6187 401-2 0153 232---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 4 668 697-158 897192 064-1 809 328-398 72455 688843 428-53 607592 057160 042-310 08594 777---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 232 989-36 84939 811-338 379-93 24436 552215 123-6 732312 32430 729-94 40728 838---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou1 901 933-121 45656 606-772 389-137 25014 173332 540-30 631143 313119 016-110 39864 160---
2.2.3.2.1. do 1 roka 782 545-67 71444 000-211 997-107 3898 94549 068-19 33762 482104 994-51 16055 460---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov115 248-9 2122 486-10 920-19 0294 3803 161-1 85950 8373 366-2 1287 870---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 004 140-44 53010 120-549 473-10 832848280 311-9 43529 99410 657-57 110830---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 328 391-45593 451-698 559-82 9654 793260 183-15 57161 5576 298-104 52633---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 108 884-20093 449-479 914-82 9644 793260 183-15 57161 5576 008-104 21333---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace219 507-2552-218 645-100-00291-3130---
2.2.3.4. REPO operácie205 384-1372 196-0-85 26517035 582-67374 8633 998-7541 746---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)252 242-01 463-15 111-40 965268155 560-03 68935 186-00---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 063 490-75 21288 788-1 021 727-26 97219 407459 123-13 118204 72740 812-100 54513 059---
2.4.1. do 1 roka 5)166 257-3 0107 135-12 785-45914 384105 075-5 461014 166-3 70675---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)74 234-6927 154-19 170-818024 775-4 18511 0492 150-4 18061---
2.4.3. nad 2 roky1 823 000-71 51074 499-989 772-25 6955 023329 273-3 471193 67824 496-92 65912 923---
2.5. Kapitál a opravné položky 697 432-20 02218 622-197 963-69 6055 896193 812-13 240101 20421 465-40 21515 389---
2.6. Zahraničné pasíva1 381 273-36 821167 001-306 343-85 6926 926303 468-43 664132 097133 057-142 95623 248---
2.7. Ostatné pasíva 1 167 873-27 16154 707-261 416-41 5596 520344 570-10 957351 58318 984-45 6034 813---
2.8. Celkom13 343 151-411 520662 932-4 789 880-881 162105 2373 189 583-184 8081 606 618553 750-769 034188 628---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt