Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 8 148 948-275 338325 479-3 300 071-579 31357 5171 819 470-97 790870 455275 590-441 361106 564---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 2 737 624-83 066139 478-943 812-199 7018 187822 222-31 906187 778220 047-62 95138 476---
1.1.2. Verejná správa814 259-30 22123 612-465 572-36 867675136 005-4 96564 91811 878-38 5271 019---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny4 597 065-162 051162 389-1 890 687-342 74548 656861 243-60 919617 75943 664-339 88367 069---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 083 969-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 290 038-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 359 892-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 385 876-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 544 270-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)203 898-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)19 160-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny1 982 621-46 094176 935-647 038-131 38618 629528 963-11 877214 394103 364-72 06831 873---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 731 982-13 98914 763-395 567-13 5807 701180 887-2 53625 02751 010-16 69510 228---
1.2.1.1. do 1 roka 99 610-5851 055-997-4307 70172 364-3256111 891-4 094107---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 21 448-124579-1 892-131014 458-1656133 186-22971---
1.2.1.3. nad 2 roky 610 924-13 28013 129-392 677-13 019094 065-2 04624 35335 933-12 37210 050---
1.2.2. Verejná správa 1 069 596-28 231146 088-206 306-112 8339 047270 291-7 376186 63939 291-47 43216 062---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 181 043-3 87416 084-45 166-4 9731 88177 785-1 9652 72813 063-7 9415 583---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)8 896-64523-876-0-7 185-00167-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny306 302-17 6149 717-151 666-27 5384 07931 833-2 17435 6733 904-12 2509 854---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 89 805-5 8723 614-42 932-7 31502 654-1 41719 1221 452-2 3163 111---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny216 497-11 7426 103-108 734-20 2234 07929 179-75716 5512 452-9 9346 743---
1.5. Zahraničné aktíva 1 555 745-57 919143 233-398 067-70 66117 493408 074-40 037117 392145 824-134 98322 062---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)238 517-4 5083 383-34 727-21 6352 801112 717-1 28043 8602 523-7 9023 181---
1.7. Ostatné aktíva726 507-12 93833 821-101 534-33 8215 632238 882-6 686247 28314 107-24 4367 366---
1.8. Celkom12 968 210-415 054692 587-4 633 981-864 353106 6503 147 124-159 8441 529 056545 656-693 004180 901---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny7 474 201-252 806335 963-2 862 690-596 91165 9421 671 098-90 169781 857303 284-386 541126 940---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 2 847 732-92 086145 298-1 067 754-202 83710 421850 769-38 844190 526141 197-74 00233 998---
2.2.2. Ústredná štátna správa 95 828-2 212689-54 354-4 3482 56514 197-3395 5065 566-3 1302 922---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 4 530 641-158 508189 976-1 740 582-389 72652 956806 132-50 986585 825156 521-309 40990 020---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 143 196-36 54841 147-312 605-86 83234 895194 844-5 629286 02335 316-83 97325 383---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou1 896 690-121 38156 458-750 533-140 21913 775325 854-29 664158 990111 745-125 28262 790---
2.2.3.2.1. do 1 roka 768 741-68 39444 148-200 961-109 4986 90251 018-18 78157 99397 911-59 20953 927---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov132 535-9 3572 553-10 122-19 2026 0322 972-1 78968 3133 241-8708 085---
2.2.3.2.3. nad 2 roky995 414-43 6309 757-539 451-11 519841271 864-9 09432 68410 593-65 203778---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 283 778-45290 627-677 443-79 2444 118252 362-15 09259 5535 286-99 5974---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 067 421-20390 625-462 156-79 2434 118252 362-15 09259 5534 956-99 1094---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace216 357-2492-215 287-100-00330-4880---
2.2.3.4. REPO operácie206 977-1271 744-0-83 43116833 072-60281 2594 174-5571 843---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)263 627-01 591-16 054-40 431417166 963-03 41734 754-00---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 050 703-76 12991 551-1 017 320-27 11920 698471 701-14 447190 44540 395-89 20411 695---
2.4.1. do 1 roka 5)170 237-3 0318 189-11 757-70016 696109 822-5 676013 716-58763---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)71 681-7257 411-20 276-931026 462-3 0218 3551 890-2 56248---
2.4.3. nad 2 roky1 808 785-72 37375 951-985 287-25 4884 002335 417-5 751182 09024 789-86 05511 584---
2.5. Kapitál a opravné položky 686 619-19 99818 670-193 122-68 3275 692192 247-12 469100 12021 457-39 16015 358---
2.6. Zahraničné pasíva1 337 368-40 008190 980-275 576-88 2675 963295 228-35 417128 371127 339-128 48721 732---
2.7. Ostatné pasíva 1 155 324-26 11353 832-269 220-43 2987 938349 887-6 975324 84618 427-49 6125 176---
2.8. Celkom12 968 210-415 054692 587-4 633 981-864 353106 6503 147 124-159 8441 529 056545 656-693 004180 901---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt