Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 8 527 552-276 072318 833-3 414 233-611 25859 2491 878 599-110 973908 291297 624-541 650110 769---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 2 978 700-83 366129 742-1 004 540-209 2919 152881 863-38 222199 245241 180-142 65739 441---
1.1.2. Verejná správa809 902-31 99823 341-481 182-34 603734116 944-5 42363 41712 307-38 8201 133---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny4 738 951-160 708165 750-1 928 511-367 36449 363879 792-67 328645 62944 137-360 17370 195---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 141 771-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 341 719-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 367 734-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 422 736-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 551 249-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)232 792-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)22 680-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 002 448-46 884175 784-656 493-130 76818 601534 837-15 329218 95198 664-73 96632 170---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 745 548-12 77215 935-407 013-13 3775 927180 304-3 46927 14552 837-16 53710 232---
1.2.1.1. do 1 roka 101 719-5531 452-2 183-3985 26673 367-4659811 962-4 2941 681---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 21 830-75608-1 816-24322514 455-2189222 868-31585---
1.2.1.3. nad 2 roky 621 999-12 14413 875-403 014-12 73643692 482-2 78626 12538 007-11 9288 466---
1.2.2. Verejná správa 1 075 551-29 728141 906-207 576-112 3899 950273 513-8 352188 20733 780-54 52815 623---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 181 349-4 38417 943-41 905-5 0022 72581 020-3 5073 59912 048-2 9016 315---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)8 558-66932-981-0-6 638-00168-700---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny351 080-18 77210 667-166 549-29 3714 09842 457-2 52244 1163 241-18 60810 680---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 101 636-6 8873 542-43 555-7 9541823 254-1 50126 2161 263-3 9843 298---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny249 445-11 8857 125-122 994-21 4173 91739 203-1 02117 9001 977-14 6247 382---
1.5. Zahraničné aktíva 1 597 160-56 982135 594-426 569-65 18314 294434 077-49 583110 588148 141-135 59420 554---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)236 671-4 3173 434-33 907-21 5372 631115 367-1 27943 4282 519-4 8713 381---
1.7. Ostatné aktíva789 963-14 51835 190-114 238-34 9406 414255 553-11 670267 95214 044-27 2268 218---
1.8. Celkom13 513 612-418 188679 534-4 812 971-893 055105 2883 267 523-191 3551 593 327564 613-801 983185 776---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny7 801 553-253 109332 959-2 980 866-612 00063 9811 751 320-104 903799 527322 112-452 048128 728---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 039 580-92 186136 292-1 131 630-219 0907 553886 105-49 417207 031144 864-134 34131 071---
2.2.2. Ústredná štátna správa 96 025-1 448904-54 911-4 4492 25414 469-4295 7555 368-2 9393 099---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 4 665 949-159 475195 763-1 794 326-388 46154 173850 746-55 057586 741171 880-314 76894 558---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 182 719-36 03639 123-319 319-88 02635 226203 364-6 459300 76637 220-89 71027 471---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou1 921 386-122 88158 253-775 205-136 27114 030340 315-31 573138 336125 497-113 65965 366---
2.2.3.2.1. do 1 roka 795 531-68 45147 001-211 282-106 7706 69853 659-20 02662 496110 626-51 67156 850---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov113 967-9 0282 411-11 262-19 3136 2213 436-1 94146 6843 723-2 2297 718---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 011 888-45 4028 841-552 661-10 1881 110283 220-9 60629 15611 147-59 759798---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 344 682-45696 168-699 802-82 3194 896267 361-16 38360 7006 245-110 31240---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 127 157-19896 166-483 070-82 3184 896267 361-16 38360 7005 906-110 12930---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace217 525-2582-216 733-100-00339-18310---
2.2.3.4. REPO operácie217 161-1022 219-0-81 8452239 706-64186 9392 919-1 0871 681---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)253 953-01 441-15 357-34 526286165 042-03 81133 490-00---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 094 083-77 16188 704-1 036 605-27 40420 911462 317-13 620206 77841 546-105 87113 166---
2.4.1. do 1 roka 5)174 404-3 0287 540-13 654-44515 476108 827-5 925015 847-3 58776---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)76 979-5537 182-19 127-84822224 814-4 28912 8702 638-4 37461---
2.4.3. nad 2 roky1 842 701-73 58073 982-1 003 823-26 1115 213328 676-3 407193 90823 061-97 91013 029---
2.5. Kapitál a opravné položky 701 261-20 45919 444-199 103-71 2176 143185 866-13 887106 18622 205-41 05715 694---
2.6. Zahraničné pasíva1 434 849-41 930181 188-311 900-100 6336 465317 910-46 088134 018126 470-145 37822 870---
2.7. Ostatné pasíva 1 227 483-25 52955 798-269 139-47 2757 503385 068-12 428343 00718 789-57 6295 318---
2.8. Celkom13 513 612-418 188679 534-4 812 971-893 055105 2883 267 523-191 3551 593 327564 613-801 983185 776---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt