Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 8 991 782-300 547330 511-3 613 764-635 60963 5081 955 40581 601131 033923 059310 920-596 618130 808---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 163 009-99 336129 766-1 115 546-200 0389 322920 35338 10947 647198 487245 255-153 11844 141---
1.1.2. Verejná správa814 839-32 10125 373-491 520-31 787742119 5102 1996 45459 75411 568-34 5251 505---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny5 013 934-169 110175 372-2 006 698-403 78453 444915 54241 29376 932664 81854 096-408 97585 162---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 243 529-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 483 863-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 393 999-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 518 959-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 570 906-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)254 456-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)32 079-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 160 020-50 359174 176-745 173-130 38517 902533 02537 15422 013246 702116 065-93 48730 733---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 809 180-15 93914 559-468 509-11 0795 274174 3542605 58232 90759 420-11 6749 884---
1.2.1.1. do 1 roka 102 291-446776-4 661-4604 84577 7923346012511 744-794188---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 22 957-141243-2 266-2994113 27003092 0983 978-166147---
1.2.1.3. nad 2 roky 683 933-15 35213 540-461 583-10 32038883 2922274 81430 68443 698-10 7149 549---
1.2.2. Verejná správa 1 156 554-29 748144 181-231 991-112 1549 892271 43236 39210 823209 32944 677-78 54413 783---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 194 285-4 67215 436-44 673-7 1522 73687 2395025 6084 46611 969-3 2697 066---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)9 990-72237-1 082-007 962000187-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny484 884-20 56212 572-188 307-31 0114 074135 5913 9862 37352 5404 895-21 87711 082---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 161 161-5 8295 863-47 871-8 57318547 7241 2761 43932 4622 115-5 3563 744---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny323 723-14 7336 709-140 436-22 4383 88987 8672 71093520 0782 779-16 5217 338---
1.5. Zahraničné aktíva 1 639 719-52 283123 385-461 006-66 79812 862429 32412 26761 087114 519143 407-149 83525 212---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)149 766-4 6113 760-37 164-21 1232 56323 1201 6171 34744 4862 702-5 3163 574---
1.7. Ostatné aktíva701 620-15 98538 328-128 814-37 4046 865274 83810 65214 274133 55215 281-27 8378 441---
1.8. Celkom14 138 031-445 063682 769-5 175 312-922 327107 7763 359 265147 279232 1271 514 855593 713-894 973209 850---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny8 153 509-274 025347 190-3 131 197-631 53865 1911 824 18799 795127 468795 237328 655-484 486144 336---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 306 565-110 326128 609-1 240 578-230 7357 904943 64318 27263 616224 244164 254-150 16542 490---
2.2.2. Ústredná štátna správa 91 037-1 4771 141-55 057-4 6942 1858 4025957266 9995 870-1 3453 140---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 4 755 908-162 222217 440-1 835 561-396 10955 102872 14280 92863 125563 994158 531-332 97698 706---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 274 477-38 17146 167-352 685-100 08635 197208 4718 3418 239313 82638 404-102 52630 705---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou1 907 940-123 40172 871-789 984-127 16814 341342 36127 58235 098107 740112 394-116 08066 502---
2.2.3.2.1. do 1 roka 788 671-68 40257 907-206 871-99 1897 10253 38425 99623 02355 446104 514-55 43257 401---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov91 335-6 0062 532-13 321-17 4455 7073 4344052 24527 5163 209-2 6757 246---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 027 933-48 99312 432-569 792-10 5341 532285 5431 1819 83024 7784 670-57 9731 855---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 351 521-43697 287-692 893-88 0635 421269 92942 48319 08259 2385 202-113 95417---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 142 459-18897 139-484 632-88 0635 421269 92941 66119 08259 2324 878-113 88610---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace209 062-248148-208 261-00082206324-687---
2.2.3.4. REPO operácie221 970-2141 115-0-80 79214351 3812 52170683 1902 531-4161 482---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)258 798-01 342-18 510-30 933255167 60317 04605 56834 587-00---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 242 361-78 37781 252-1 142 250-30 91221 256451 41988616 891244 03043 688-118 16614 119---
2.4.1. do 1 roka 5)192 219-2 6306 244-19 391-63416 570109 3525858 293021 339-7 548218---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)85 607-7907 730-21 713-86210624 38804 79121 0022 856-1 233136---
2.4.3. nad 2 roky1 964 535-74 95767 278-1 101 146-29 4164 580317 6793013 808223 02819 493-109 38513 765---
2.5. Kapitál a opravné položky 755 690-21 26425 920-209 188-72 9356 240207 01610 23716 611108 56523 320-45 77518 856---
2.6. Zahraničné pasíva1 540 054-40 393168 199-356 635-106 5347 444322 7796 49155 959131 140143 758-180 64126 572---
2.7. Ostatné pasíva 1 187 243-31 00458 866-317 532-49 4757 390386 26112 82514 824230 31519 704-65 9055 967---
2.8. Celkom14 138 031-445 063682 769-5 175 312-922 327107 7763 359 265147 279232 1271 514 855593 713-894 973209 850---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt