Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 9 112 506-299 482335 678-3 663 036-655 32164 0721 955 36782 264131 707951 183314 641-606 952135 068---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 230 016-97 977130 756-1 151 502-209 4369 295925 01238 56046 795207 114246 721-159 49045 918---
1.1.2. Verejná správa821 168-32 09527 769-493 423-30 702697121 1742 2736 86860 40311 700-34 8881 449---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny5 061 322-169 410177 153-2 018 110-415 18354 080909 18141 43178 044683 66656 219-412 57487 701---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 266 816-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 501 106-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 395 781-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 526 282-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 579 043-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)263 530-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)29 869-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 155 911-49 097170 300-756 271-126 27718 638532 49837 67722 474235 960116 001-98 45829 938---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 821 076-15 68013 830-474 711-11 0556 620178 1512165 80533 19460 230-11 9739 827---
1.2.1.1. do 1 roka 108 727-529902-5 932-5526 17380 2072955113412 242-850655---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 21 735-128245-2 174-3174713 99703252 0972 192-11499---
1.2.1.3. nad 2 roky 690 614-15 02312 683-466 605-10 18640083 9471874 92930 96345 796-11 0099 073---
1.2.2. Verejná správa 1 146 787-28 344141 567-238 285-108 2089 192273 12937 00210 465197 86743 353-83 37313 004---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 188 048-5 07314 903-43 275-7 0142 82681 2184586 2034 89912 418-3 1127 107---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)10 416-72837-1 098-008 320000233-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny502 928-20 90615 570-198 734-31 2632 788138 5423 9762 34453 0635 455-23 02511 239---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 164 207-5 9537 690-48 305-8 32818648 3411 2411 40932 4632 336-5 4513 744---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny338 721-14 9537 880-150 429-22 9352 60290 2012 73493520 6003 118-17 5747 495---
1.5. Zahraničné aktíva 1 672 725-52 783121 367-483 740-63 34013 599437 33413 09964 772108 337144 178-160 33322 942---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)151 087-4 6993 781-37 694-21 0672 56823 7441 6371 33844 5502 724-5 3393 582---
1.7. Ostatné aktíva722 623-16 97341 225-130 724-38 5518 392261 58311 59515 082152 80019 304-28 7269 263---
1.8. Celkom14 328 510-444 667687 958-5 271 297-935 817110 0543 357 388150 249237 7171 545 891602 863-922 829212 030---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny8 246 724-272 413348 322-3 199 563-646 47965 6291 826 296100 799128 165791 952330 177-491 590146 138---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 379 327-107 853127 296-1 283 655-238 7458 210957 74318 81463 832228 379162 319-157 95343 343---
2.2.2. Ústredná štátna správa 92 030-2 0421 051-55 255-4 8842 0166 8765856827 5946 305-2 2803 046---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 4 775 366-162 518219 975-1 860 654-402 85055 404861 67781 40063 651555 979161 553-331 35799 749---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 319 841-38 56850 647-377 925-109 32536 386205 9688 8258 281313 19643 519-103 51532 510---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou1 900 734-123 26071 263-787 997-130 13013 659340 92427 47535 573108 637110 190-112 91766 184---
2.2.3.2.1. do 1 roka 790 851-68 55457 871-206 491-103 4726 35352 96525 92223 42958 042103 459-53 19657 019---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov87 528-6 0902 471-13 602-15 8005 4993 4833992 29226 3681 763-2 9417 219---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 022 355-48 61610 921-567 904-10 8581 807284 4761 1549 85224 2274 969-56 7801 946---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 352 881-45896 826-694 731-88 8635 272268 39341 92119 09259 3915 624-114 21517---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 143 671-19696 692-486 230-88 8635 272268 39341 09219 09259 3745 401-114 14910---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace209 211-262134-208 501-000829017223-667---
2.2.3.4. REPO operácie201 910-2321 239-0-74 5328746 3923 17970574 7552 220-7101 038---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)259 983-01 323-18 499-30 652237168 41017 89005 34935 513-00---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 267 871-78 52281 407-1 155 503-31 15022 746457 45688618 388247 75843 942-116 62414 374---
2.4.1. do 1 roka 5)201 476-2 6256 432-22 911-66118 124114 8395558 797018 970-7 864254---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)79 968-6965 812-21 223-86610722 94905 24119 5422 180-1 214136---
2.4.3. nad 2 roky1 986 427-75 20169 163-1 111 369-29 6234 515319 6683314 350228 21622 792-107 54613 984---
2.5. Kapitál a opravné položky 759 366-21 13027 896-210 288-73 2736 252207 52810 27716 665108 69723 382-45 16019 095---
2.6. Zahraničné pasíva1 596 898-41 845169 412-379 240-105 8777 842327 7486 60359 186129 678147 767-201 75626 547---
2.7. Ostatné pasíva 1 197 261-30 75759 598-308 204-48 3867 347369 95013 79414 905262 45722 081-67 6995 876---
2.8. Celkom14 328 510-444 667687 958-5 271 297-935 817110 0543 357 388150 249237 7171 545 891602 863-922 829212 030---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt