Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 9 096 869-309 004332 393-3 701 482-653 54667 4851 924 80585 748130 704960 444284 634-595 826136 546---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 155 662-104 774131 392-1 146 477-203 36411 110902 00139 78345 299197 552221 113-147 88044 700---
1.1.2. Verejná správa821 951-30 64225 936-498 352-32 130857121 0013 4456 70561 4208 243-35 1341 530---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny5 119 256-173 588175 065-2 056 653-418 05255 518901 80342 52178 699701 47255 278-412 81290 316---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 291 528-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 528 559-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 400 168-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 543 012-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 585 378-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)271 216-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)27 953-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 110 476-47 265166 774-738 691-124 32016 886514 97238 49322 384231 012122 861-96 09929 212---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 817 771-16 0808 954-475 655-10 7505 432168 6132326 02934 73469 445-11 60210 477---
1.2.1.1. do 1 roka 103 478-4771 410-6 306-7135 04071 3883557810715 252-7991 409---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 26 794-193173-2 192-3264717 55403441 3614 385-15960---
1.2.1.3. nad 2 roky 687 498-15 4107 371-467 157-9 71134579 6711975 10733 26649 808-10 6449 008---
1.2.2. Verejná správa 1 112 027-26 404142 112-222 780-105 1408 747268 87337 76910 517191 76242 286-81 80211 604---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 180 678-4 78115 708-40 256-8 4302 70777 4864925 8384 51611 130-2 6957 131---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)10 294-73310-1 124-008 249000178-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny521 043-21 46415 781-212 167-33 2772 051138 6314 1012 31353 3295 623-24 86211 545---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 168 454-7 7388 433-47 358-8 92318248 6411 3711 42233 1063 052-5 8143 785---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny352 589-13 7267 348-164 808-24 3541 86989 9902 73189120 2232 571-19 0487 760---
1.5. Zahraničné aktíva 1 587 836-54 754111 420-471 859-61 76912 064398 83612 66262 550103 321138 686-148 35724 220---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)150 756-4 6753 802-36 689-21 0972 52624 3511 6201 35044 5952 788-5 2533 630---
1.7. Ostatné aktíva702 932-14 33838 574-132 662-39 0277 074255 4188 99815 336142 83923 113-25 7588 792---
1.8. Celkom14 174 580-452 235668 754-5 294 673-933 035108 0883 265 267151 626234 6371 535 544572 249-896 155213 943---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny8 285 943-280 781350 645-3 237 033-648 26765 4851 817 805109 432125 078812 095310 680-491 107146 967---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 305 318-110 602126 168-1 268 144-228 6547 487932 32921 18661 024224 301152 865-151 35542 389---
2.2.2. Ústredná štátna správa 95 390-1 975611-56 852-5 6521 6848 7387474277 2776 462-2 1203 592---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 4 885 235-168 204223 866-1 912 037-413 96156 314876 73887 49963 628580 517151 352-337 632100 986---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 387 073-40 93447 377-389 065-115 44736 584221 5799 9138 792350 03139 412-104 17233 680---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou1 929 061-126 57275 586-807 565-130 56714 373345 95327 83334 845108 790104 982-113 61566 213---
2.2.3.2.1. do 1 roka 811 687-71 00759 492-229 381-104 4847 56149 09926 00722 96259 57198 351-52 94056 839---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov84 420-6 6012 035-13 660-14 3335 4792 9203912 23325 7551 515-2 6787 210---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 032 954-48 96414 059-564 524-11 7501 332293 9341 4349 65023 4645 116-57 9972 164---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 392 634-47099 533-715 407-93 2895 354274 91945 96619 44261 2034 646-118 36011---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 178 283-20699 398-501 841-93 2895 354274 91945 12319 44261 2034 488-118 1404---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace214 351-264135-213 567-00084300158-2207---
2.2.3.4. REPO operácie176 468-2281 370-0-74 658434 2873 78754960 4932 312-1 4851 082---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)241 436-01 306-18 339-28 788204157 40018 15804 77230 627-00---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 261 536-78 25081 393-1 154 529-30 74022 853447 22688719 017251 03146 049-116 66313 786---
2.4.1. do 1 roka 5)193 628-2 5906 312-24 636-80317 760104 9365479 382020 169-6 758282---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)78 843-7167 617-21 434-2948521 70905 33518 0801 861-1 576136---
2.4.3. nad 2 roky1 989 065-74 94467 464-1 108 458-29 6435 008320 5813404 299232 95124 019-108 32913 368---
2.5. Kapitál a opravné položky 764 496-22 07626 501-212 630-73 0106 345210 25810 50916 829108 54524 373-44 95718 972---
2.6. Zahraničné pasíva1 507 014040 721161 809-378 249-102 9468 247287 7079 01957 682126 992140 138-174 07828 446---
2.7. Ostatné pasíva 1 113 705-30 40747 100-293 894-49 2844 953344 8713 62015 583232 10920 382-69 3505 772---
2.8. Celkom14 174 580-452 235668 754-5 294 673-933 035108 0883 265 267151 626234 6371 535 544572 249-896 155213 943---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt