Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 8 564 913-275 578324 626-3 435 350-615 97161 1851 877 186-112 289914 846295 196-539 817112 869---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 2 990 606-83 932133 066-1 010 344-211 61610 290880 293-38 102204 014241 650-137 13540 164---
1.1.2. Verejná správa811 836-31 16625 570-489 863-34 391774114 232-5 88863 2339 212-36 3941 114---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny4 762 470-160 480165 990-1 935 143-369 96450 122882 661-68 299647 59944 333-366 28871 591---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 150 240-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 350 350-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 368 390-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 429 647-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 552 314-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)238 355-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)23 529-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 025 280-46 407178 795-658 005-134 26617 747542 430-15 991218 580103 961-75 87833 220---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 750 666-13 15816 697-410 825-13 5785 660178 252-3 75828 85852 052-17 01210 815---
1.2.1.1. do 1 roka 102 282-5631 353-2 460-5155 01273 273-48512912 509-3 9372 046---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 22 247-64653-2 073-25622114 502-2591 0732 767-29683---
1.2.1.3. nad 2 roky 626 137-12 53114 691-406 292-12 80742790 477-3 01427 65636 777-12 7798 686---
1.2.2. Verejná správa 1 087 977-28 841143 758-205 066-115 8309 197280 261-8 026185 75939 360-55 96715 912---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 186 637-4 40818 340-42 113-4 8582 89083 917-4 2063 96312 549-2 8996 493---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)8 811-67430-968-0-6 957-00182-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny363 685-19 81410 776-173 388-29 1874 07044 070-2 44743 7103 798-21 62810 798---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 106 076-7 5243 658-44 621-7 6811813 519-1 54126 2871 658-6 1163 288---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny257 610-12 2907 118-128 766-21 5063 88940 551-90517 4232 140-15 5127 510---
1.5. Zahraničné aktíva 1 623 955-58 855138 208-431 176-71 89013 693431 606-51 258108 505145 234-152 22621 305---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)237 011-4 2903 439-33 789-21 4962 627115 679-1 28443 3542 575-5 0783 400---
1.7. Ostatné aktíva790 359-14 58038 298-112 478-34 7676 502260 355-11 718262 05616 102-26 2857 219---
1.8. Celkom13 612 326-420 176694 174-4 845 152-907 575105 8193 278 284-194 9861 591 052565 386-820 910188 811---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny7 848 339-253 610340 231-2 995 617-625 74663 4411 757 728-106 305801 264318 864-455 509130 024---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 075 811-91 450145 516-1 135 805-228 3707 714890 617-50 419216 799140 924-135 64732 551---
2.2.2. Ústredná štátna správa 98 502-1 524891-55 095-4 2613 21616 472-3825 7015 295-2 4983 167---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 4 674 026-160 636193 824-1 804 717-393 11552 511850 639-55 504578 764172 646-317 36494 306---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 184 509-35 66138 695-322 513-95 54134 350201 200-6 500297 75736 348-89 22826 716---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou1 925 848-124 39956 389-780 315-134 79913 206341 425-31 784134 846126 644-116 48765 554---
2.2.3.2.1. do 1 roka 799 394-69 42445 208-210 386-105 7895 93254 907-20 18563 324112 852-54 40656 981---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov106 841-6 0082 395-11 480-18 9446 1863 525-1 96843 3282 832-2 3617 813---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 019 614-48 9678 786-558 450-10 0661 087282 993-9 63128 19410 960-59 720760---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 347 358-46496 487-701 889-82 3544 952267 767-16 51859 8125 777-111 26374---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 130 069-20496 485-485 229-82 3534 952267 767-16 51859 8125 593-111 08174---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace217 289-2602-216 660-100-00184-1820---
2.2.3.4. REPO operácie216 311-1122 253-0-80 421240 247-70286 3493 876-3861 962---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)255 926-01 419-16 620-34 408265164 859-04 02034 335-00---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 119 505-78 01887 897-1 053 975-27 84921 597459 259-14 221210 86343 179-108 85113 796---
2.4.1. do 1 roka 5)177 176-3 0017 496-14 834-49316 114108 774-6 278015 769-4 33384---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)80 669-5227 149-20 530-91821924 745-4 44314 8682 884-4 33853---
2.4.3. nad 2 roky1 861 660-74 49573 252-1 018 611-26 4385 264325 740-3 501195 99524 526-100 18013 659---
2.5. Kapitál a opravné položky 707 212-20 73419 625-201 583-71 7505 909185 289-13 902105 95522 278-44 27115 916---
2.6. Zahraničné pasíva1 469 466-41 355186 965-313 621-105 4586 631319 725-47 849136 455127 889-159 85023 668---
2.7. Ostatné pasíva 1 211 449-26 45958 037-263 736-42 3647 976391 424-12 281332 49518 840-52 4295 407---
2.8. Celkom13 612 326-420 176694 174-4 845 152-907 575105 8193 278 284-194 9861 591 052565 386-820 910188 811---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt