Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 8 587 093-277 829324 144-3 438 820-605 02960 4751 879 04581 551116 161921 339304 077-544 758115 416---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 2 983 850-84 560133 531-1 008 269-201 6169 456877 56740 05139 163205 564246 921-136 09741 107---
1.1.2. Verejná správa808 890-30 46824 735-486 752-32 961950115 3302 4276 10963 20410 052-37 2211 109---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny4 794 353-162 801165 878-1 943 799-370 45250 070886 14839 07370 890652 57147 105-371 44073 200---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 163 245-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 363 026-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 369 936-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 438 778-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 554 312-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)244 565-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)23 515-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 050 011-48 224179 134-672 455-133 95316 912540 67136 72916 038227 408104 001-76 44634 769---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 753 210-14 62116 793-414 417-12 2774 504176 3832193 77430 17552 742-15 90211 623---
1.2.1.1. do 1 roka 103 218-5561 439-3 320-6134 05073 4634351213912 476-3 9262 724---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 21 319-63650-2 203-2273113 77002511 2162 648-145114---
1.2.1.3. nad 2 roky 628 672-14 00214 704-408 894-11 43742289 1501763 01128 82037 617-11 8318 785---
1.2.2. Verejná správa 1 106 048-29 442143 629-215 950-116 5689 254278 04835 9938 590192 75038 588-56 78816 441---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 190 753-4 16118 712-42 088-5 1083 15586 2405183 6744 48312 671-3 7566 705---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)8 946-68032-983-0-7 065000186-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny385 123-20 63111 420-187 003-29 5164 02945 5933 0462 41646 2684 842-22 80410 601---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 111 096-8 3073 739-46 861-7 7591803 6889571 48827 3461 893-6 4903 344---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny274 027-12 3247 681-140 142-21 7573 84841 9052 09092818 9222 949-16 3147 257---
1.5. Zahraničné aktíva 1 677 215-60 172134 735-444 574-67 46713 230446 54613 66853 202118 252156 567-159 90622 564---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)238 348-4 3243 443-34 114-21 3852 620116 7701 5051 30043 3452 522-5 1453 379---
1.7. Ostatné aktíva770 587-14 75037 999-110 635-35 1896 266235 3824 79811 802266 47017 364-27 0927 637---
1.8. Celkom13 717 502-426 612690 910-4 888 583-892 537103 5343 271 074141 300200 9201 623 083589 731-836 153194 366---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny7 855 767-254 751337 515-3 005 339-612 34562 7671 756 04097 018108 719801 126323 514-459 956133 694---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 087 245-92 801141 864-1 147 122-213 5587 076890 01017 28552 393216 190153 799-137 84934 584---
2.2.2. Ústredná štátna správa 92 887-1 423897-54 966-4 4432 01312 0584932455 9894 890-2 7373 227---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 4 675 634-160 527194 754-1 803 252-394 34453 679853 97279 24056 081578 947164 826-319 37095 883---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 213 813-36 62840 252-325 236-93 71035 240201 8137 9816 707310 98241 825-92 99328 427---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou1 900 885-123 31755 660-777 429-132 63713 183343 39429 97131 604129 542113 843-114 71965 557---
2.2.3.2.1. do 1 roka 776 235-68 42744 511-205 816-103 7796 07356 48728 56520 07261 762100 474-51 87656 958---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov103 663-5 8342 387-11 803-18 7956 0873 5713681 96440 3232 744-2 3267 829---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 020 988-49 0568 762-559 810-10 0631 023283 3361 0399 56727 45710 625-60 517770---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 348 676-46696 544-700 586-82 9685 188269 25541 03716 84159 7885 748-111 27814---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 132 135-20496 542-484 701-82 9675 188269 25540 21516 84159 7885 537-111 09814---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace216 541-2622-215 885-10082200211-1800---
2.2.3.4. REPO operácie212 259-1162 298-0-85 0296739 51025192978 6353 410-3801 885---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)255 756-01 397-16 982-33 536276165 08816 43104 22734 250-00---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 139 322-79 08886 893-1 063 714-28 29720 672461 15968114 950216 00543 222-111 06314 258---
2.4.1. do 1 roka 5)181 759-2 9807 293-15 642-57515 356111 2914256 760016 770-4 982110---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)83 976-5147 148-20 461-90212526 18104 39617 0162 768-4 38383---
2.4.3. nad 2 roky1 873 586-75 59472 452-1 027 611-26 8205 192323 6872563 794198 98923 684-101 69814 065---
2.5. Kapitál a opravné položky 721 752-20 81620 072-202 938-71 6786 165196 1689 06213 958105 91522 979-44 95716 105---
2.6. Zahraničné pasíva1 520 872-43 195185 427-326 861-103 4876 686323 4978 72049 679148 344144 064-164 34525 288---
2.7. Ostatné pasíva 1 223 597-28 76259 606-272 750-43 1946 967369 1229 38813 177347 46621 700-55 8325 021---
2.8. Celkom13 717 502-426 612690 910-4 888 583-892 537103 5343 271 074141 300200 9201 623 083589 731-836 153194 366---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt