Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 8 643 031-278 763328 167-3 457 600-600 10360 5801 900 90480 539117 845919 160314 296-550 784114 830---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 003 657-82 974133 554-1 015 178-193 2688 874894 39438 71440 729201 738256 811-136 96939 167---
1.1.2. Verejná správa813 993-32 00826 891-489 194-32 7491 112114 3812 3956 12162 67810 948-36 7361 175---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny4 825 381-163 781167 722-1 953 228-374 08650 594892 12939 43170 994654 74446 537-377 07974 488---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 171 021-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 384 936-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 372 688-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 453 429-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 558 820-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)245 006-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)24 424-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 070 374-47 419178 919-683 987-129 54417 345546 36135 90515 429230 815106 277-78 32835 949---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 762 238-13 73417 010-420 468-12 3265 460175 5782143 95331 60052 882-17 46911 759---
1.2.1.1. do 1 roka 103 263-5561 386-2 494-5404 95273 6124255614112 491-3 9372 598---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 21 548-72662-2 301-2703213 74902271 3962 554-173111---
1.2.1.3. nad 2 roky 637 427-13 10614 962-415 673-11 51647688 2171733 16930 06337 836-13 3599 050---
1.2.2. Verejná správa 1 116 585-29 147143 668-219 428-112 2368 879284 64735 2318 110194 28941 809-57 05717 315---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 191 551-4 53818 241-44 091-4 9823 00686 1364603 3674 92611 586-3 8026 875---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)9 145-68632-1 003-0-7 222000202-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny396 154-23 28011 704-192 976-30 1604 04846 0943 0392 41146 6985 687-22 59410 502---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 113 516-8 4543 869-47 961-9 8761793 8109661 50227 1321 673-5 7313 329---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny282 638-14 8267 835-145 015-20 2843 86942 2842 07490919 5664 013-16 8637 173---
1.5. Zahraničné aktíva 1 634 539-57 977131 148-442 579-67 45412 345437 47613 88250 556109 658144 882-157 93422 530---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)238 496-4 3733 602-34 488-21 4472 614115 9321 5091 31843 3952 688-5 2243 416---
1.7. Ostatné aktíva783 419-14 52437 969-109 660-34 2146 935250 7717 46311 792268 21416 707-25 0527 581---
1.8. Celkom13 775 318-426 999691 543-4 922 291-882 919103 8683 304 761142 339199 3511 617 938590 917-839 920194 811---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny7 886 163-254 603340 367-3 010 784-602 15662 7371 779 49498 147110 476793 546334 935-462 891134 174---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 089 552-91 772142 161-1 145 520-210 0336 841900 23616 88053 512210 558155 472-138 15335 294---
2.2.2. Ústredná štátna správa 97 324-1 954903-54 211-4 3381 85717 2353913285 6914 953-2 8083 046---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 4 699 287-160 877197 303-1 811 053-387 78554 039862 02380 87556 637577 297174 510-321 93095 834---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 228 286-37 02241 419-331 632-93 17034 942206 1557 8176 839317 70737 622-93 61228 167---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou1 916 134-123 27057 552-781 759-130 42913 688343 75030 26531 836124 743127 316-116 30565 486---
2.2.3.2.1. do 1 roka 792 984-68 76846 355-205 767-102 6626 60156 72328 87220 31860 693113 691-54 44456 962---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov100 738-5 8912 396-11 870-17 8946 0543 6243731 98337 7192 760-2 7947 753---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 022 412-48 6118 801-564 122-9 8731 033283 4031 0219 53426 33110 866-59 067771---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 348 246-46496 193-697 662-82 3045 246271 69342 59117 21659 5306 395-111 52518---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 133 733-20196 191-483 914-82 3035 246271 69341 71617 21659 5306 075-111 34618---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace214 513-2632-213 749-10087500319-1790---
2.2.3.4. REPO operácie206 620-1212 139-0-81 88216340 42520274575 3173 177-4882 163---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)258 581-01 375-17 045-32 705270168 28915 12404 48134 416-00---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 160 088-79 28985 240-1 076 361-28 73919 560464 11367614 707218 79546 642-112 34414 298---
2.4.1. do 1 roka 5)187 546-2 9236 978-15 391-63314 306116 5054216 426019 289-4 985110---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)85 844-5107 026-19 610-90213826 27804 48219 2902 871-4 65483---
2.4.3. nad 2 roky1 886 697-75 85671 236-1 041 360-27 2045 116321 3302553 799199 50524 481-102 70514 105---
2.5. Kapitál a opravné položky 713 542-20 85220 337-203 903-73 9296 081186 5549 07913 876104 63121 956-44 84916 574---
2.6. Zahraničné pasíva1 492 324-42 062183 409-330 485-100 7266 707310 8138 32947 534145 215131 830-169 21424 329---
2.7. Ostatné pasíva 1 264 204-30 19360 815-283 713-44 6648 513395 49810 98512 343351 27021 137-50 6225 436---
2.8. Celkom13 775 318-426 999691 543-4 922 291-882 919103 8683 304 761142 339199 3511 617 938590 917-839 920194 811---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt