Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 8 649 726-278 872328 280-3 487 422-605 35162 3521 864 75378 569120 440918 676304 476-563 024116 080---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 004 210-83 020132 652-1 042 208-194 20610 164862 63936 45142 614205 622249 676-142 49838 911---
1.1.2. Verejná správa804 329-31 76826 031-483 285-32 6441 032113 7392 3656 01562 7039 400-36 5381 174---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny4 841 187-164 084169 597-1 961 929-378 50151 156888 37539 75471 812650 35145 399-383 98875 995---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 174 373-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 397 513-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 374 251-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 460 992-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 562 270-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)244 910-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)24 395-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 083 272-47 202168 218-697 762-129 78716 397551 56036 38515 871231 426108 831-81 41134 807---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 766 202-14 14614 511-425 958-12 7835 433177 0132214 23632 00953 468-15 80710 839---
1.2.1.1. do 1 roka 101 799-7031 326-2 395-5004 96973 2214157915013 177-3 0601 719---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 21 609-57478-2 476-2911813 70902511 5292 552-141107---
1.2.1.3. nad 2 roky 642 794-13 38612 707-421 087-11 99244690 0831803 40530 33037 739-12 6069 013---
1.2.2. Verejná správa 1 127 219-28 639140 270-227 250-111 9677 896288 32335 6518 062193 79042 000-61 95817 065---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 189 851-4 41713 437-44 554-5 0373 06886 2245133 5745 62713 363-3 6466 903---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)9 120-69218-998-0-7 185000227-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny405 390-25 15712 905-195 955-31 0414 07946 5713 0852 43547 7186 857-22 47710 194---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 116 447-9 1274 461-49 815-10 0181793 8331 0071 49327 2191 829-5 7902 684---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny288 942-16 0308 444-146 141-21 0233 90042 7382 07894220 4995 029-16 6877 510---
1.5. Zahraničné aktíva 1 637 520-57 241135 555-444 440-63 34212 970430 45012 18451 389111 674149 762-158 71821 979---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)247 336-4 4123 613-34 868-21 3962 608124 2321 5231 32343 6082 677-5 1673 432---
1.7. Ostatné aktíva799 681-15 61940 579-116 538-35 9497 043241 80710 52112 341277 84517 540-25 7978 623---
1.8. Celkom13 832 172-429 170689 168-4 977 983-886 865105 4423 266 559142 270203 7991 630 946590 532-856 595195 112---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny7 933 177-256 359355 882-3 038 506-607 25464 5721 755 51598 150113 473799 983330 305-476 936134 392---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 116 173-93 132143 717-1 167 692-207 4097 420888 16217 51055 532220 493151 779-145 93234 905---
2.2.2. Ústredná štátna správa 88 426-1 8891 127-54 508-4 3942 0459 1444781825 2245 053-1 5493 311---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 4 728 578-161 338211 038-1 816 306-395 45155 107858 20980 16157 759574 266173 473-329 45596 176---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 248 581-37 45647 469-331 597-97 89435 342205 1498 0667 034318 15138 289-101 41028 790---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou1 922 972-123 00866 403-788 535-129 76214 335344 11729 14332 681119 476126 038-113 48465 133---
2.2.3.2.1. do 1 roka 794 606-68 44648 218-209 259-101 6277 19857 51727 71321 01258 775112 698-52 94256 914---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov101 405-5 7306 572-12 008-18 0496 0673 7053902 05135 3091 987-2 3147 613---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 026 961-48 83211 613-567 268-10 0861 070282 8951 0409 61825 39211 353-58 228606---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 350 351-45996 471-696 173-83 0575 409271 36342 61217 29059 9816 264-113 81469---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 137 465-19796 383-484 108-83 0575 409271 36341 73217 29059 9815 975-113 63369---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace212 886-26288-212 065-00088000290-1810---
2.2.3.4. REPO operácie206 673-415695-0-84 7382137 58034175476 6582 881-7472 184---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)261 531-01 431-17 088-32 294270170 59115 21005 09234 765-00---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 168 190-79 78885 313-1 084 696-30 61619 822455 23866415 191223 80745 473-114 34713 898---
2.4.1. do 1 roka 5)183 556-2 9287 070-15 853-66414 813110 7154216 735018 487-6 181110---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)84 889-5364 363-20 117-88714325 71804 59420 9652 678-4 79791---
2.4.3. nad 2 roky1 899 745-76 32473 880-1 048 726-29 0654 866318 8052433 863202 84224 308-103 36913 697---
2.5. Kapitál a opravné položky 726 885-20 97424 403-205 777-74 1716 179190 7979 03114 433106 03221 837-46 16116 121---
2.6. Zahraničné pasíva1 469 319-40 148165 871-342 574-98 4376 863299 0828 14347 884141 599136 549-165 37724 935---
2.7. Ostatné pasíva 1 272 665-31 90156 268-289 342-44 0937 736395 33611 07312 414354 43321 602-53 7745 766---
2.8. Celkom13 832 172-429 170689 168-4 977 983-886 865105 4423 266 559142 270203 7991 630 946590 532-856 595195 112---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt