Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 8 775 476-286 058322 398-3 519 758-624 45162 8081 904 89280 872122 434948 679302 642-557 880123 475---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 068 951-88 211121 473-1 067 734-203 56510 355891 44338 22341 937217 883247 094-136 15543 101---
1.1.2. Verejná správa809 284-31 25527 651-483 239-33 054698116 3842 3246 23462 82310 126-36 5681 251---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny4 897 241-166 592173 274-1 968 785-387 83251 755897 06540 32574 262667 97345 423-385 15779 123---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 203 199-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 419 344-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 379 079-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 474 902-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 565 363-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)251 191-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)23 508-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 101 102-49 033169 311-711 113-129 10216 169540 59737 22816 260240 415108 865-86 90233 335---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 776 396-15 68414 431-434 466-13 0375 319175 4062344 38234 23254 134-15 23510 070---
1.2.1.1. do 1 roka 100 348-702957-2 383-8104 91971 481405921 80513 210-2 595894---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 21 990-64361-2 706-2831713 71202731 6402 660-147127---
1.2.1.3. nad 2 roky 654 058-14 91813 113-429 377-11 94438390 2131953 51730 78738 264-12 4939 049---
1.2.2. Verejná správa 1 141 554-28 952142 030-233 278-111 0548 254281 15636 5378 173199 55644 794-67 98016 327---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 183 152-4 39712 850-43 369-5 0112 59784 0354573 7046 6279 937-3 6876 938---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)8 983-69819-998-0-7 076000192-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny401 539-21 67312 444-191 146-32 5854 06147 1863 6312 51550 6005 455-23 03810 835---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 118 025-8 6994 282-49 267-10 3551813 6671 0701 60428 5191 832-6 0733 547---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny283 514-12 9748 162-141 880-22 2303 88143 5192 56191222 0813 623-16 9657 288---
1.5. Zahraničné aktíva 1 668 587-57 929134 583-459 977-65 02212 545428 24212 19656 059121 067158 157-153 07921 927---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)240 592-4 4593 706-35 218-21 3722 595116 7631 5231 31243 7862 594-5 1923 595---
1.7. Ostatné aktíva689 525-14 27839 794-118 886-36 9366 426241 45911 41812 407164 63817 575-28 4188 708---
1.8. Celkom13 886 311-434 129682 259-5 037 097-909 470104 6083 286 217146 871210 9861 569 185595 979-854 508201 873---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny8 020 827-258 085348 677-3 064 857-622 01665 4831 782 244100 809115 377819 105331 157-474 923138 903---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 176 950-95 383132 975-1 192 989-216 7497 366905 38317 85356 498230 926157 772-141 71939 189---
2.2.2. Ústredná štátna správa 94 013-2 036806-55 282-4 3092 88011 6795092605 9484 438-3 5002 874---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 4 749 865-160 666214 896-1 816 586-400 95855 237865 18282 44758 619582 231168 947-329 70496 840---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 295 982-37 51350 452-339 788-99 14136 626216 2938 8107 222335 22843 018-100 41630 285---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou1 903 570-122 58266 716-782 112-128 19013 033343 72429 45532 934117 008117 048-115 61464 608---
2.2.3.2.1. do 1 roka 784 594-68 07953 342-202 264-100 3605 85257 81727 99021 18859 802104 647-54 83356 409---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov94 666-5 6782 263-12 126-18 0475 9983 7814062 08232 8322 093-2 2177 549---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 024 310-48 82511 111-567 723-9 7831 183282 1261 0609 66424 37410 308-58 564650---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 348 749-45297 005-694 686-84 9085 543269 25543 91617 78059 5346 222-113 34618---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 136 915-18896 969-483 496-84 9085 543269 25543 01617 78059 5325 948-113 27818---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace211 834-26436-211 190-00090002274-680---
2.2.3.4. REPO operácie201 565-119723-0-88 7193535 91026568270 4612 659-3281 929---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)260 111-01 413-17 218-31 650270169 29515 60205 52634 739-00---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 189 049-78 39183 745-1 096 040-31 09918 960455 81967915 674235 96441 807-117 52914 022---
2.4.1. do 1 roka 5)178 016-2 8656 663-16 288-76613 890105 0724377 437017 128-7 771136---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)89 038-5394 205-20 629-90513726 65304 27924 1132 420-5 042116---
2.4.3. nad 2 roky1 921 995-74 98772 877-1 059 123-29 4284 933324 0942423 958211 85122 259-104 71613 770---
2.5. Kapitál a opravné položky 735 287-20 99525 301-207 787-73 1916 065193 7129 46314 845106 75422 840-46 55917 238---
2.6. Zahraničné pasíva1 489 050-43 816163 857-345 020-104 4996 043301 4608 67852 029138 806143 060-165 74524 715---
2.7. Ostatné pasíva 1 191 570-32 84259 266-306 175-47 0157 786383 68711 64112 647263 03022 375-49 7526 995---
2.8. Celkom13 886 311-434 129682 259-5 037 097-909 470104 6083 286 217146 871210 9861 569 185595 979-854 508201 873---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt