Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 8 737 096-282 112311 914-3 512 144-635 38863 3741 883 70780 237124 456931 053308 079-563 784121 085---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 2 994 302-84 574113 500-1 049 961-207 59710 344865 68238 62644 504198 652244 550-134 96239 975---
1.1.2. Verejná správa804 069-30 81426 185-487 919-33 104685113 1812 3185 97759 8729 027-35 9841 322---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny4 938 725-166 724172 229-1 974 264-394 68752 344904 84439 29273 975672 52954 502-392 83879 788---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 221 466-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 435 329-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 382 871-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 486 269-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 566 189-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)254 185-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)27 748-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 119 221-48 517169 741-716 264-126 43517 339551 38837 41017 382243 010111 574-84 96132 610---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 789 025-14 76314 111-444 666-12 5026 555177 9932434 59831 65957 060-14 41310 706---
1.2.1.1. do 1 roka 97 744-7111 033-3 264-4726 18669 1333747239012 369-2 3451 369---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 23 165-72333-2 105-2586513 91402621 3884 498-129141---
1.2.1.3. nad 2 roky 668 116-13 98012 745-439 296-11 77230494 9462063 86429 88140 193-11 9399 196---
1.2.2. Verejná správa 1 142 978-29 552143 459-229 568-108 7098 270285 23836 7038 374203 79844 169-66 90414 938---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 187 217-4 20212 171-42 030-5 2242 51588 1574644 4107 55310 345-3 6446 966---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)10 788-70421-995-0-8 878000190-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny392 634-22 35512 490-187 688-32 5934 05341 2643 9112 42550 6115 767-22 61810 770---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 116 787-9 2004 105-47 214-10 6291804 1741 3801 50728 6302 017-5 7033 427---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny275 847-13 1558 385-140 474-21 9643 87237 0902 53191821 9813 750-16 9157 343---
1.5. Zahraničné aktíva 1 622 734-57 417125 653-453 029-67 93512 306404 20413 08456 710116 138151 276-154 89123 175---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)235 759-4 4973 732-35 801-21 3202 591110 9291 5561 32444 0472 697-5 2373 584---
1.7. Ostatné aktíva736 043-13 40642 864-122 333-36 2966 761302 98411 92712 573146 15717 381-26 4008 887---
1.8. Celkom13 853 802-429 002666 415-5 028 253-919 971106 4143 303 354148 128214 8711 531 018596 508-857 887200 109---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny7 962 975-253 211337 488-3 043 508-627 36564 9751 775 14298 473118 227806 273327 102-471 293138 392---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 142 133-91 000120 178-1 173 831-224 3227 547899 23017 82358 050238 679156 531-136 65636 109---
2.2.2. Ústredná štátna správa 92 672-1 6271 149-55 111-4 3002 12911 1516052785 8345 169-2 3253 598---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 4 728 170-160 584216 161-1 814 566-398 74355 299864 76180 04559 899561 760165 401-332 31298 685---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 255 361-36 98048 162-332 098-98 71036 095210 7488 3387 113315 60238 970-99 09331 790---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou1 910 918-122 73870 162-789 374-127 41413 717338 54127 99934 167112 161118 584-118 56265 497---
2.2.3.2.1. do 1 roka 790 875-68 17056 496-206 647-99 9336 50654 34226 48722 15156 615106 112-56 63057 273---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov93 749-5 6152 165-12 393-17 8135 9663 5724062 18331 8002 338-2 3987 507---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 026 294-48 95311 501-570 335-9 6681 245280 6271 1069 83423 74610 134-59 534717---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 347 740-45397 070-693 093-86 5105 454268 66343 39917 95059 1105 904-113 52013---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 137 059-19397 015-483 046-86 5105 454268 66342 50917 95059 1095 659-113 4529---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace210 681-26055-210 048-00088901245-684---
2.2.3.4. REPO operácie214 152-413767-0-86 1093346 80931066874 8871 944-1 1371 385---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)260 207-01 395-17 412-31 182266170 42416 70105 08934 439-00---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 217 862-80 28983 331-1 118 635-30 58420 166456 60672117 162236 86942 889-117 41613 916---
2.4.1. do 1 roka 5)185 946-2 9056 828-17 407-74315 180105 4674878 216020 923-8 031246---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)90 579-5464 323-21 562-90417026 66504 97723 8302 895-4 586121---
2.4.3. nad 2 roky1 941 338-76 83872 180-1 079 666-28 9374 816324 4742353 968213 03919 071-104 79913 549---
2.5. Kapitál a opravné položky 735 464-21 57825 544-208 425-73 7766 099191 9129 95514 875105 86723 240-46 42517 723---
2.6. Zahraničné pasíva1 464 288-43 772160 452-337 257-106 4736 868287 0209 26152 113130 408147 216-168 31424 395---
2.7. Ostatné pasíva 1 212 611-30 15258 205-303 017-50 5918 040422 25013 01712 101246 51221 622-54 4395 683---
2.8. Celkom13 853 802-429 002666 415-5 028 253-919 971106 4143 303 354148 128214 8711 531 018596 508-857 887200 109---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt