Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 8 790 533-287 754319 385-3 557 713-629 11663 2941 900 68083 411126 980915 793296 105-571 363122 350---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 043 338-89 544121 043-1 083 894-206 11010 325884 03640 50746 132193 204229 684-139 09040 276---
1.1.2. Verejná správa806 359-30 83025 800-490 556-32 226682114 0832 3216 00859 3299 868-35 6831 292---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny4 940 837-167 380172 542-1 983 262-390 78052 287902 56140 58474 839663 26056 553-396 59080 782---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 212 966-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 443 777-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 386 098-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 493 907-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 563 773-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)253 471-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)30 617-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 126 161-48 983171 091-725 909-123 76416 187553 91138 06219 448236 489110 077-88 82631 476---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 796 005-15 28314 009-455 498-12 4724 701176 5362514 97132 52655 685-13 87110 453---
1.2.1.1. do 1 roka 97 291-4461 006-3 440-4774 27869 907364361 74712 752-1 7791 023---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 21 284-72339-2 408-2635913 78302821 3032 490-155130---
1.2.1.3. nad 2 roky 677 430-14 76512 664-449 651-11 73236492 8462154 25429 47640 443-11 9379 300---
1.2.2. Verejná správa 1 142 799-28 634144 503-227 248-105 9668 953290 19737 3179 454198 81843 326-71 54514 154---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 187 357-5 06612 579-43 163-5 3262 53387 1784935 0225 14511 066-3 4106 869---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)10 967-71023-982-0-9 053000199-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny387 445-21 31112 392-187 542-32 3674 04237 9753 8312 51850 4595 072-22 56911 197---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 118 077-8 4494 218-47 890-10 3961794 2921 2781 59929 4362 167-5 6933 758---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny269 368-12 8628 174-139 652-21 9713 86333 6832 55391921 0232 905-16 8767 439---
1.5. Zahraničné aktíva 1 641 156-55 270125 097-472 176-68 28913 347398 57714 24059 873118 504151 943-154 96323 117---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)236 662-4 5173 725-36 267-21 2292 583111 4041 5661 33244 1612 619-5 2493 576---
1.7. Ostatné aktíva716 161-14 45941 041-123 573-36 0198 456268 82013 25113 469156 24217 503-27 6298 949---
1.8. Celkom13 909 157-433 001672 754-5 104 161-910 780107 9063 280 419154 364223 6201 521 645583 608-870 596200 667---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny8 002 967-261 531339 839-3 092 330-622 78963 9021 775 789103 957121 231789 159321 633-478 059136 705---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 184 397-98 982124 131-1 207 433-225 4066 398913 48520 82459 045226 557143 927-143 69635 338---
2.2.2. Ústredná štátna správa 95 543-2 193933-55 349-3 9752 36612 2547135886 1415 755-3 1412 848---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 4 723 027-160 356214 775-1 829 549-393 40855 138850 05082 42061 598556 461171 951-331 22298 519---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 247 127-36 61847 675-341 767-97 71036 086200 0468 3787 387309 94940 984-98 43330 471---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou1 919 547-122 88668 400-795 455-127 29313 338339 10730 11335 172109 102123 430-118 68866 677---
2.2.3.2.1. do 1 roka 788 547-67 98847 392-208 934-99 3556 09251 09428 59222 97155 323114 956-56 96557 477---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov98 998-5 6308 670-12 712-17 5745 9153 3844112 25630 9542 086-2 4967 321---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 032 001-49 26812 338-573 809-10 3641 331284 6291 1119 94522 8256 388-59 2271 879---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 349 165-43597 493-692 327-86 1675 584270 27643 64718 36359 4395 615-113 44917---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 139 257-18097 309-483 243-86 1675 584270 27642 80118 36359 4385 306-113 38010---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace209 908-255184-209 083-00084601309-697---
2.2.3.4. REPO operácie207 188-4171 207-0-82 23813040 62128267677 9711 923-6521 354---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)265 107-01 377-18 102-31 145273172 32917 54005 28536 596-00---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 230 156-80 70782 702-1 128 936-31 13221 075454 08174018 354239 81341 727-117 79513 835---
2.4.1. do 1 roka 5)185 377-2 9356 648-18 317-75116 258104 0825009 627020 069-6 451239---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)89 025-5437 739-21 459-88316925 93604 72923 3042 628-1 504131---
2.4.3. nad 2 roky1 955 755-77 22968 315-1 089 159-29 4984 648324 0632403 998216 50919 030-109 84013 465---
2.5. Kapitál a opravné položky 736 714-21 50925 672-208 114-74 0366 162192 22410 07514 971106 07523 346-46 17618 429---
2.6. Zahraničné pasíva1 475 721-40 459162 834-344 121-105 4966 614291 6819 05155 349132 701139 288-172 40924 768---
2.7. Ostatné pasíva 1 198 088-28 79560 330-312 557-46 1829 880394 31512 99913 312248 61221 018-56 1576 930---
2.8. Celkom13 909 157-433 001672 754-5 104 161-910 780107 9063 280 419154 364223 6201 521 645583 608-870 596200 667---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt