Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 8 842 009-298 855319 117-3 569 093-626 94562 5191 902 20783 010126 497919 177300 253-589 208128 138---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 051 109-98 762119 370-1 082 658-196 4068 962877 95240 08145 208193 743234 708-149 77843 563---
1.1.2. Verejná správa810 249-31 45426 789-488 202-31 567699116 6932 1866 25060 23511 269-35 6981 393---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny4 980 652-168 639172 958-1 998 234-398 97252 859907 56240 74375 040665 19954 276-403 73283 182---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 226 742-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 465 214-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 388 406-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 509 795-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 567 014-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)253 369-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)35 322-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 128 477-48 521169 503-721 264-123 62816 532552 62438 43420 411241 392114 322-89 41130 869---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 800 948-15 61513 710-457 285-10 9644 609178 3592325 39933 71258 681-12 37810 236---
1.2.1.1. do 1 roka 104 138-453752-3 890-4614 20878 373364741 65311 959-1 096820---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 23 339-162239-2 563-2714614 61402841 5313 416-13181---
1.2.1.3. nad 2 roky 673 471-15 00012 719-450 833-10 23235585 3721964 64130 52843 306-11 1519 335---
1.2.2. Verejná správa 1 138 114-28 381142 717-220 671-107 2319 194286 16337 7319 712203 09143 960-73 54913 446---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 189 414-4 52513 076-43 308-5 4332 73088 1024715 3004 58911 681-3 4847 187---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)9 822-71624-1 018-0-7 856000208-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny475 935-19 97812 355-185 992-30 4754 043132 4043 9462 53949 7934 525-22 73111 099---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 153 458-4 8544 663-46 341-8 33118546 8121 3331 60129 3602 018-5 6053 687---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny322 476-15 1247 692-139 651-22 1443 85785 5922 61493820 4332 507-17 1267 412---
1.5. Zahraničné aktíva 1 657 568-51 345120 102-462 915-71 80412 765437 48013 29261 435113 065147 745-154 07124 841---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)149 229-4 5533 738-36 653-21 2432 54523 3281 5761 34544 2852 678-5 2813 580---
1.7. Ostatné aktíva714 383-15 45941 992-127 195-38 6067 393271 44611 86414 572145 28815 831-28 1348 468---
1.8. Celkom13 977 526-439 427666 831-5 104 130-912 701105 7953 327 345152 127226 7991 512 999585 666-888 834207 000---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny8 039 381-263 522336 257-3 088 734-619 56763 8221 808 01899 610121 712785 963322 615-486 458142 714---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 213 467-101 431119 679-1 206 717-217 6737 008934 13019 67859 674221 935153 572-150 83140 818---
2.2.2. Ústredná štátna správa 90 014-2 093844-55 418-4 2582 2247 1176425386 5125 505-1 8703 635---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 4 735 900-159 998215 734-1 826 599-397 63654 590866 77179 29061 500557 516163 538-333 75798 261---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 271 987-37 12548 416-344 788-100 57035 849210 7578 6717 705311 72343 501-100 48431 069---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou1 904 931-122 32768 994-790 386-127 01713 192341 22326 88334 674110 109112 133-118 96665 910---
2.2.3.2.1. do 1 roka 781 683-67 52354 183-205 758-99 2755 94451 98725 36322 62055 947103 611-58 11856 716---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov91 327-5 5892 519-12 756-17 7785 8273 6734062 21828 2202 801-2 5657 382---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 031 921-49 21512 292-571 872-9 9641 421285 5631 1149 83525 9425 722-58 2831 812---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 348 089-42997 031-691 426-86 7115 444269 49742 85318 53759 7945 620-113 57427---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 138 797-18096 890-482 948-86 7115 444269 49742 02218 53759 7935 271-113 50720---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace209 292-249141-208 478-00083101349-677---
2.2.3.4. REPO operácie210 892-1171 293-0-83 33810545 29488358475 8902 283-7331 255---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)260 703-01 359-18 034-30 984267169 32618 01605 31535 418-00---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 232 855-79 31082 127-1 137 267-31 03720 738449 23081117 860241 67241 709-117 71414 190---
2.4.1. do 1 roka 5)186 004-2 6916 536-18 772-65116 240104 5985479 303020 219-6 775219---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)85 070-9227 798-21 339-87823123 34104 64722 3532 397-1 029136---
2.4.3. nad 2 roky1 961 780-75 69767 793-1 097 157-29 5084 267321 2912643 910219 31919 094-109 91013 835---
2.5. Kapitál a opravné položky 751 353-21 24225 709-207 969-72 7946 249207 29110 10216 006106 06923 402-45 87418 747---
2.6. Zahraničné pasíva1 491 898-42 618161 023-336 288-109 0206 988311 9378 59056 025127 927142 325-172 28925 458---
2.7. Ostatné pasíva 1 200 951-32 73560 356-315 837-49 2997 731381 54314 99714 811246 05320 196-66 4995 891---
2.8. Celkom13 977 526-439 427666 831-5 104 130-912 701105 7953 327 345152 127226 7991 512 999585 666-888 834207 000---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt