Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 9 358 857-309 585355 065-3 705 191-666 13768 2702 087 74287 791138 937955 278285 488-643 558143 606---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 402 149-105 627146 128-1 193 725-210 62311 4071 039 17040 28650 344190 063219 817-184 22351 022---
1.1.2. Verejná správa820 124-30 01224 368-501 030-31 8351 022116 9423 0538 59462 1427 324-35 4481 407---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny5 136 584-173 946184 569-2 010 436-423 67955 841931 63044 45279 999703 07358 347-423 88791 177---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 277 304-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 546 400-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 414 705-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 538 966-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 592 729-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)280 963-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)31 920-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 138 314-49 637168 422-735 033-142 66915 880527 17939 94825 856233 793117 909-94 32627 610---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 832 719-17 0219 254-486 643-12 1794 219177 5492416 83935 04662 437-11 8989 634---
1.2.1.1. do 1 roka 106 319-4871 596-7 486-1 4633 66479 0103575115210 361-1 28960---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 29 939-116104-6 736-2016317 75103851 0033 382-14751---
1.2.1.3. nad 2 roky 696 461-16 4187 554-472 421-10 51549280 7882065 70333 89148 694-10 4629 523---
1.2.2. Verejná správa 1 108 167-28 087142 461-199 867-120 8978 913266 16139 17713 540193 77643 660-79 79011 015---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 197 428-4 52916 707-48 523-9 5932 74883 4695295 4774 97111 812-2 6386 961---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)9 408-73911-163-6008 36800067-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny529 489-22 26515 074-216 835-32 8611 968140 8354 4432 66654 3755 912-24 97711 721---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 162 260-7 4678 583-40 308-8 84818247 5981 4501 87233 7123 144-6 7373 809---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny367 229-14 7986 491-176 527-24 0131 78693 2372 99279420 6632 768-18 2407 912---
1.5. Zahraničné aktíva 1 641 698-57 606126 865-476 348-62 75911 847418 16613 36657 330110 053143 484-154 36322 877---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)150 414-4 6873 809-35 365-21 0132 53925 0031 6531 50244 4292 903-5 4953 669---
1.7. Ostatné aktíva873 827-16 61744 748-137 196-41 6929 795341 5218 40615 661205 05722 259-28 67010 611---
1.8. Celkom14 702 299-461 136713 996-5 306 131-967 187110 2993 548 806155 608241 9521 602 984578 328-951 386220 094---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny8 457 104-285 592376 717-3 207 477-644 75666 5471 934 166109 761130 878825 621314 818-514 874155 658---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 483 212-113 196149 318-1 273 857-231 6098 4751 030 71920 02561 033239 162158 410-166 18151 252---
2.2.2. Ústredná štátna správa 82 729-3 0101 534-45 766-4 7041 6346 4926322708 5855 340-2 1033 291---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 4 891 163-169 386225 865-1 887 854-408 44356 438896 95589 10369 575577 874151 068-346 590101 115---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 413 572-41 21448 507-382 483-114 20036 642234 7839 5128 629350 84450 941-111 78633 543---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou1 989 381-127 55176 043-878 207-132 57514 194349 27327 53234 151104 58893 465-112 48466 850---
2.2.3.2.1. do 1 roka 815 287-71 38461 074-236 810-105 1667 35952 03525 78027 24357 29286 872-52 76357 289---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov76 415-7 6601 920-8 318-14 4705 5082 27238390324 4521 248-2 2377 427---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 097 679-48 50713 049-633 079-12 9391 327294 9661 3686 00522 8445 345-57 4842 134---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 316 446-42099 960-625 660-92 7225 559278 52947 09826 49860 8464 768-121 47311---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 193 749-18799 818-503 902-92 7225 559278 52946 23026 35360 8464 582-121 2474---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace122 697-233142-121 758-0008671450186-2267---
2.2.3.4. REPO operácie171 764-2011 355-1 504-68 9464334 3704 96129761 5961 894-847711---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)261 690-01 268-18 676-48 163251166 04018 91604 06423 228-00---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 268 851-80 67980 530-1 167 294-30 25921 692459 12873012 407251 14136 912-115 35613 452---
2.4.1. do 1 roka 5)172 461-5435 950-17 017-1 66916 759114 1505243 97208 873-3 49731---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)54 308-7006 158-13 637-38312114 654020316 4091 442-464136---
2.4.3. nad 2 roky2 042 082-79 43668 422-1 136 640-28 2074 812330 3242068 232234 73226 597-111 39513 285---
2.5. Kapitál a opravné položky 772 643-22 52627 737-213 168-74 7956 170211 94611 08316 181110 45924 670-45 60319 388---
2.6. Zahraničné pasíva1 642 144047 148170 178-410 729-112 5737 958334 8337 60264 781121 725153 897-193 26725 056---
2.7. Ostatné pasíva 1 299 419-25 19157 566-288 787-56 6417 681442 6937 51617 258289 97424 802-82 2866 540---
2.8. Celkom14 702 299-461 136713 996-5 306 131-967 187110 2993 548 806155 608241 9521 602 984578 328-951 386220 094---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt