Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 9 686 319-321 668369 974-3 855 726-698 34472 6642 061 50490 743162 310991 976306 629-679 668165 856---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 427 869-111 353153 452-1 246 753-195 22710 738987 01540 96159 749194 579235 349-182 03651 618---
1.1.2. Verejná správa819 864-31 43322 103-513 300-30 383742112 3262 1888 46660 6826 181-32 4751 773---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny5 438 586-178 882194 419-2 095 673-472 73461 184962 16347 59494 095736 71565 099-465 157112 465---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 381 647-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 717 450-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 438 146-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 669 244-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 610 059-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)302 252-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)37 240-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 309 766-53 008190 260-827 128-144 65416 428544 50244 13336 563243 750130 476-96 43126 566---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 944 243-22 33516 252-548 619-12 9476 421191 68621710 08041 48971 442-12 9889 984---
1.2.1.1. do 1 roka 135 430-1 0073 847-14 592-3 8414 87788 1913534634317 182-1 12975---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 38 998-2451 420-20 821-1 3675510 39203581 5142 603-18340---
1.2.1.3. nad 2 roky 769 815-21 08310 985-513 206-7 7391 48993 1031829 37639 63251 657-11 6769 869---
1.2.2. Verejná správa 1 150 317-24 141158 268-230 903-114 9107 709268 92343 40320 656192 49444 601-79 0808 632---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 215 206-6 53215 740-47 606-16 7972 29883 8935125 8279 76714 433-4 3637 950---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)12 982-79125-228-47011 528000363-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny593 351-26 93818 570-242 396-39 4162 075153 1438 9734 69462 6876 827-24 71911 886---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 182 851-7 9919 660-44 451-11 22018155 0462 70660738 0763 993-7 1104 516---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny410 500-18 9478 910-197 945-28 1961 89498 0976 2674 08724 6112 834-17 6097 370---
1.5. Zahraničné aktíva 1 696 207-64 577115 960-500 568-57 29215 343429 52813 21772 55293 375163 015-159 93624 061---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)153 601-4 9093 860-38 273-20 7932 25225 2542 1571 57744 5202 951-5 6333 579---
1.7. Ostatné aktíva796 257-15 33942 677-147 698-44 2946 392311 03715 52216 444153 45718 178-29 89710 844---
1.8. Celkom15 249 198-487 230741 326-5 612 017-1 004 842115 1553 536 492174 749294 1401 589 764629 154-996 286242 792---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny8 601 880-294 324388 029-3 285 861-654 69370 0711 901 081115 121156 784822 008322 941-536 039170 049---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 567 137-120 372148 772-1 317 765-224 1109 7591 005 96118 67275 724251 839185 954-170 66956 212---
2.2.2. Ústredná štátna správa 84 905-1 9641 839-46 862-4 5211 3597 4037141 2858 0783 857-3 6414 096---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 4 949 838-171 988237 418-1 921 234-426 06258 953887 71795 73579 775562 091133 130-361 729109 741---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 472 120-44 68353 481-410 553-120 36538 013231 69212 16911 232362 31743 075-118 67838 031---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 001 774-126 78880 216-898 072-140 94414 374345 83027 92840 12084 03084 945-114 88771 568---
2.2.3.2.1. do 1 roka 788 601-70 73059 305-231 437-100 0486 28948 80226 16331 56947 65877 598-54 76460 401---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov72 911-7 4391 712-9 543-14 4256 1952 55325496818 3352 385-2 1987 158---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 140 262-48 61919 199-657 092-26 4711 890294 4751 5117 58318 0374 962-57 9254 009---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 318 456-402102 686-610 793-102 1156 543275 16346 92027 39460 5304 877-127 94310---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 208 315-155102 670-501 643-102 1156 543275 16345 94227 09660 5304 674-127 7233---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace110 141-24716-109 150-0009792980203-2207---
2.2.3.4. REPO operácie157 488-1151 035-1 816-62 6382335 0328 7181 02955 214233-221132---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)293 134-01 045-23 106-43 396349186 32414 71407 82431 090-00---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 502 186-89 70077 084-1 309 032-47 64022 514467 56649916 089265 70542 894-147 76616 196---
2.4.1. do 1 roka 5)224 319-1 1206 772-37 929-9 73517 415126 4142984 93809 113-10 257626---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)75 878-5544 105-36 010-43513418 03501 71211 8392 299-71342---
2.4.3. nad 2 roky2 201 989-88 02666 207-1 235 093-37 4704 965323 1172019 439253 86631 482-136 79615 528---
2.5. Kapitál a opravné položky 824 513-22 95929 356-234 978-76 8916 932222 39514 57221 424114 59627 616-47 01920 347---
2.6. Zahraničné pasíva1 840 884055 778193 218-471 671-123 7409 859349 52811 19680 664136 405181 807-208 17630 038---
2.7. Ostatné pasíva 1 185 991-24 46952 594-287 369-58 4825 430409 59818 64718 569243 22622 806-57 2866 162---
2.8. Celkom15 249 198-487 230741 326-5 612 017-1 004 842115 1553 536 492174 749294 1401 589 764629 154-996 286242 792---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt