Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 9 847 858-325 759381 903-3 896 991-711 49674 3472 098 56094 274160 8981 026 449309 416-692 280169 759---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 511 533-113 192162 103-1 270 402-205 89112 1691 015 76242 66156 379198 944238 342-185 75352 596---
1.1.2. Verejná správa832 998-31 00822 576-516 968-30 449746116 4492 7388 69561 5396 518-36 2571 793---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny5 503 327-181 559197 224-2 109 621-475 15661 432966 34948 87595 824765 96664 556-470 270115 370---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 413 860-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 738 648-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 439 112-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 687 186-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 612 350-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)316 829-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)33 982-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 338 135-53 731189 424-834 693-144 37116 488559 40643 60637 927234 903145 166-95 89726 129---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 966 967-23 14916 791-555 204-13 0456 653193 61920010 13741 45682 588-14 9499 376---
1.2.1.1. do 1 roka 149 225-1 3393 548-19 056-4 0625 13989 2272439540923 920-2 04882---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 43 926-3131 381-24 832-1 1947510 47002671 5343 572-24840---
1.2.1.3. nad 2 roky 773 816-21 49711 862-511 316-7 7891 43993 9221769 47539 51355 096-12 6539 254---
1.2.2. Verejná správa 1 148 009-24 726156 967-232 023-113 8107 748275 94242 87821 321183 47346 574-76 2109 215---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 223 159-5 85615 666-47 466-17 5162 08789 8455286 4699 97416 004-4 7387 538---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)12 523-79721-136-47011 186000336-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny609 073-28 25318 790-246 974-39 9422 281157 8229 3274 74065 8276 865-25 60911 970---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 182 893-8 8259 599-43 071-11 36818055 4102 72862237 9783 991-7 3854 464---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny426 180-19 4289 191-203 903-28 5742 101102 4126 5994 11827 8492 874-18 2247 506---
1.5. Zahraničné aktíva 1 776 413-64 994122 886-520 295-63 99216 654439 85314 23277 73892 982168 979-182 39325 647---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)154 760-4 9603 861-38 800-20 6922 24625 5882 3271 59644 7762 981-5 6653 595---
1.7. Ostatné aktíva843 912-16 37344 695-159 765-47 4907 353335 52514 62818 559150 99921 090-31 51010 553---
1.8. Celkom15 583 758-494 867761 581-5 697 653-1 028 031119 3713 627 941178 397301 4581 615 932655 921-1 033 351247 652---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny8 732 497-300 255398 007-3 322 166-672 75770 2231 925 241118 072156 602815 613345 327-553 250173 056---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 662 666-123 824156 665-1 326 060-230 9349 4741 037 83817 92575 888254 264204 709-184 80858 202---
2.2.2. Ústredná štátna správa 81 995-3 0451 311-46 471-4 8732 2324 1766961 0847 5204 076-3 1074 100---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 4 987 836-173 386240 031-1 949 635-436 95058 517883 22799 45179 630553 829136 542-365 335110 754---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 505 839-45 03057 251-437 415-124 35638 413231 68213 75211 337353 99448 444-119 23338 684---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 010 158-127 81579 610-902 855-145 07313 381345 75928 18840 47282 75583 082-117 44671 910---
2.2.3.2.1. do 1 roka 788 079-71 67158 331-232 098-101 6115 17348 95126 42731 67647 65073 182-57 07760 659---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov72 895-7 3981 736-9 811-13 8826 2712 7672221 26917 5912 414-2 5247 232---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 149 184-48 74619 543-660 946-29 5801 937294 0411 5397 52717 5147 486-57 8454 019---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 313 179-396102 081-607 697-103 7956 664272 35746 92127 32860 0654 455-128 33110---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 202 994-147101 971-498 406-103 7956 664272 35745 89427 19860 0654 273-128 1153---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace110 185-249110-109 291-0001 0261300182-2167---
2.2.3.4. REPO operácie158 660-1451 089-1 668-63 7265933 42910 59149357 015561-325150---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)296 191-01 037-22 028-42 783406192 14813 77107 84029 949-00---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 548 305-90 40878 225-1 331 743-49 86823 702483 73941315 805269 31841 029-148 32816 139---
2.4.1. do 1 roka 5)253 863-1 3207 591-53 475-11 92018 580135 1382744 78109 213-11 348497---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)78 176-5623 889-38 793-37913718 02701 70912 2461 666-73037---
2.4.3. nad 2 roky2 216 266-88 52666 745-1 239 475-37 5694 985330 5741399 315257 07230 150-136 25015 605---
2.5. Kapitál a opravné položky 828 839-23 14629 806-236 097-77 4256 870222 66815 18521 835114 58128 152-47 56220 697---
2.6. Zahraničné pasíva1 930 934055 570201 545-500 783-127 08311 035362 25011 87186 516139 476185 502-229 78131 394---
2.7. Ostatné pasíva 1 246 327-25 48852 961-284 836-58 1157 135441 89519 08620 035269 10425 962-54 4306 366---
2.8. Celkom15 583 758-494 867761 581-5 697 653-1 028 031119 3713 627 941178 397301 4581 615 932655 921-1 033 351247 652---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt