Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 9 793 743-322 326353 148-3 881 716-723 47676 4302 092 65393 813162 8441 049 743294 819-666 382170 206---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 423 835-108 246135 344-1 243 237-210 89513 8761 009 46142 16054 607212 461224 767-160 00150 940---
1.1.2. Verejná správa828 584-29 63023 447-509 171-31 287729120 6333 6549 01263 2056 465-33 1211 884---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny5 541 324-184 450194 357-2 129 308-481 29461 825962 55947 99999 225774 07763 587-473 260117 382---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 432 889-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 760 806-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 439 844-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 706 534-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 614 428-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)317 515-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)30 115-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 295 839-51 811184 574-821 538-146 64517 475537 67741 11838 223232 337142 583-98 72024 256---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 945 316-22 90516 965-548 610-15 4597 641175 96317310 69742 14479 524-16 4288 980---
1.2.1.1. do 1 roka 145 572-1 2743 834-21 886-4 8956 15480 2491342423323 815-2 696112---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 42 862-2721 494-24 413-2 530629 00203771 3173 099-25640---
1.2.1.3. nad 2 roky 756 882-21 35911 637-502 311-8 0341 42586 7121609 89640 59452 610-13 4768 828---
1.2.2. Verejná správa 1 123 819-23 273152 544-226 504-114 7087 961266 44840 27720 897179 92347 003-76 9087 650---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 226 704-5 63315 065-46 424-16 4781 87395 2666686 62910 27016 056-5 3847 626---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)13 418-80922-128-47012 108000304-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny650 616-27 52918 647-260 929-42 6611 963178 00810 1654 78270 8347 633-24 87312 757---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 211 501-9 3239 345-44 952-10 79618075 9542 72163744 1294 723-7 3434 119---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny439 115-18 2069 302-215 977-31 8651 783102 0547 4444 14526 7052 910-17 5308 638---
1.5. Zahraničné aktíva 1 717 435-62 702111 535-511 614-60 97015 643429 00315 10477 74890 421177 836-154 91125 052---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)154 224-4 9813 870-37 733-20 9412 20125 9672 4991 64944 7192 959-5 5643 640---
1.7. Ostatné aktíva872 445-16 55143 683-164 871-48 9205 994351 70518 41117 505153 81622 729-33 21513 456---
1.8. Celkom15 499 595-486 709715 476-5 678 529-1 043 662119 7063 627 119181 114302 7531 641 869650 741-983 664249 367---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny8 744 531-297 597373 428-3 302 450-687 20272 9971 950 618119 429159 150869 611328 897-528 696173 885---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 597 326-121 170130 305-1 288 093-234 1989 8631 041 19718 19177 551279 998191 745-165 67457 532---
2.2.2. Ústredná štátna správa 89 954-1 6091 222-46 616-5 6502 55311 4727921 2747 9604 595-1 9285 075---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 057 251-174 818241 901-1 967 741-447 35460 581897 949100 44680 325581 653132 557-361 094111 278---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 538 244-44 59753 554-426 006-127 46538 335247 57613 54312 711386 94542 610-118 41640 029---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 043 338-129 39383 405-920 316-148 06215 377352 02627 89240 38982 75185 256-115 25671 107---
2.2.3.2.1. do 1 roka 804 842-72 22662 038-245 856-101 6947 16745 23226 04631 44548 30675 928-55 28859 662---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov77 541-7 3401 725-10 070-14 1986 1237 1672271 31117 4412 402-2 3477 417---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 160 955-49 82719 642-664 390-32 1702 087299 6271 6197 63317 0046 926-57 6214 028---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 331 539-340103 922-619 447-106 1616 869275 29648 77226 84361 2034 270-127 17612---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 219 302-134103 796-508 066-106 1616 869275 29647 60126 67661 2034 134-126 9625---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace112 237-206126-111 381-0001 1721670136-2147---
2.2.3.4. REPO operácie144 130-4881 020-1 972-65 666023 05110 23938250 754421-246130---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)293 421-01 029-20 782-42 344360179 86713 867013 05835 981-00---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 531 129-89 73480 516-1 323 623-53 61323 698466 09538116 391271 06243 048-147 43715 911---
2.4.1. do 1 roka 5)255 010-1 1489 969-57 083-14 36418 579126 9542434 78209 739-11 804588---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)80 097-6393 843-40 337-1 76413416 88601 40912 0132 148-89825---
2.4.3. nad 2 roky2 196 022-87 94766 704-1 226 203-37 4854 985322 25513810 200259 04931 161-134 73515 298---
2.5. Kapitál a opravné položky 858 346-25 49729 525-236 956-76 5266 763245 63818 33122 091118 26528 485-47 70120 899---
2.6. Zahraničné pasíva1 875 714053 595181 153-513 578-125 10310 584348 19411 78685 223136 236189 174-200 67732 198---
2.7. Ostatné pasíva 1 195 774-20 28649 825-281 140-58 8745 304436 70717 32019 218233 63725 156-59 1536 474---
2.8. Celkom15 499 595-486 709715 476-5 678 529-1 043 662119 7063 627 119181 114302 7531 641 869650 741-983 664249 367---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt