Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 9 212 609-307 430340 236-3 675 320-659 69767 4912 031 96590 050137 897948 904281 748-620 338141 583---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 264 825-104 248135 302-1 153 603-201 79710 230999 08843 28949 997184 866216 787-161 55647 351---
1.1.2. Verejná správa820 272-30 32024 039-505 710-31 673992115 2422 2437 91061 7797 008-34 1721 427---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny5 127 512-172 862180 895-2 016 007-426 22756 269917 63544 51979 990702 25957 953-424 61092 805---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 265 558-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 549 798-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 418 988-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 538 822-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 591 988-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)278 964-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)33 195-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 172 082-50 489170 178-740 279-148 19716 656535 72340 47028 969241 367121 980-90 73727 507---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 848 865-17 61010 118-492 498-12 4744 801180 9582358 39136 20263 833-12 5979 383---
1.2.1.1. do 1 roka 111 608-6561 931-7 408-1 7764 18082 3383338813811 239-1 50054---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 31 665-177426-7 788-4277018 26406411 0532 611-16048---
1.2.1.3. nad 2 roky 705 592-16 7777 761-477 302-10 27155180 3562037 36235 01149 983-10 9379 281---
1.2.2. Verejná správa 1 121 699-26 948143 626-201 251-125 9169 174269 69139 70015 161199 45045 223-74 48110 778---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 201 518-5 93116 434-46 530-9 8072 68185 0745355 4175 71512 924-3 6597 346---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)9 458-74512-128-6508 43300075-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny539 166-22 69715 965-219 298-33 7641 947142 6365 1191 90957 3576 296-25 53311 764---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 164 611-7 4889 413-39 950-9 60420648 5311 96770434 3893 126-7 2903 910---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny374 555-15 2096 552-179 348-24 1601 74194 1053 1521 20522 9683 170-18 2437 854---
1.5. Zahraničné aktíva 1 601 255-58 719122 288-448 187-59 31612 049415 76714 33758 746101 918149 588-151 41623 261---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)149 423-4 6593 786-35 257-20 9142 51624 1581 6711 50344 6062 782-5 5203 722---
1.7. Ostatné aktíva883 368-15 85546 571-139 640-42 6979 636368 5579 05115 259183 20221 882-30 6169 453---
1.8. Celkom14 566 932-460 593699 037-5 258 109-964 643110 2923 527 231160 702244 2841 577 356583 932-924 160217 295---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny8 321 490-284 488363 871-3 167 178-640 17766 9041 886 724112 374133 935817 198311 054-499 564150 397---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 361 294-112 148131 979-1 220 188-226 3248 587986 44121 77962 422238 785171 209-156 54346 668---
2.2.2. Ústredná štátna správa 86 908-2 7622 542-46 607-4 5312 2358 6436494478 2404 824-2 9713 106---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 4 873 288-169 578229 350-1 900 383-409 32256 082891 64089 94671 066570 173135 021-340 050100 623---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 385 971-40 40148 371-384 742-111 70335 673229 04510 0008 817339 85047 256-106 83133 282---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou1 985 983-128 62179 865-886 865-130 91914 594348 49627 78135 364101 06783 369-110 03566 788---
2.2.3.2.1. do 1 roka 802 160-72 30563 600-235 122-102 7427 62750 84825 93827 85555 87577 463-51 45557 268---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov74 735-7 7281 567-8 161-14 0325 6401 9143691 22223 3341 476-2 2977 364---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 109 088-48 58814 698-643 582-14 1451 327295 7341 4756 28721 8584 430-56 2832 156---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 317 263-41799 795-626 754-93 6815 688278 13347 19826 38259 9244 157-122 32111---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 195 882-18499 660-506 697-93 6815 688278 13346 31426 23259 9243 988-121 6914---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace121 381-233135-120 057-0008841500169-6307---
2.2.3.4. REPO operácie184 071-1391 319-2 022-73 01912735 9664 96650369 332239-863542---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)273 984-01 230-19 269-47 084265173 33018 75303 97628 830-00---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 302 273-81 26680 557-1 186 215-31 17321 945464 12370613 050254 11838 250-117 77413 802---
2.4.1. do 1 roka 5)179 460-6856 288-18 024-2 24716 910116 5975014 410010 555-3 71034---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)56 018-5685 933-15 496-27612515 385012915 9731 457-476201---
2.4.3. nad 2 roky2 066 794-80 01368 336-1 152 695-28 6504 910332 1412058 511238 14526 238-113 58813 567---
2.5. Kapitál a opravné položky 775 795-22 70727 806-216 501-74 0846 208212 03311 44916 592110 49724 973-44 76519 629---
2.6. Zahraničné pasíva1 654 057047 876170 221-407 211-118 8387 519331 3058 26763 073125 718156 409-199 53326 354---
2.7. Ostatné pasíva 1 238 891-24 25655 352-261 735-53 2877 451459 7169 15317 193265 84924 415-62 5247 113---
2.8. Celkom14 566 932-460 593699 037-5 258 109-964 643110 2923 527 231160 702244 2841 577 356583 932-924 160217 295---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt