Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 9 239 369-309 171336 322-3 666 749-672 36767 1512 049 39189 846139 312947 635281 247-627 674142 350---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 250 537-105 090124 537-1 137 797-213 3169 2491 010 54543 13447 812177 971215 705-163 17945 336---
1.1.2. Verejná správa817 880-30 32923 025-503 988-30 7821 028116 6812 1097 83760 9016 761-35 1571 391---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny5 170 952-173 752188 760-2 024 964-428 26956 874922 16544 60483 663708 76358 781-429 33895 623---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 275 148-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 568 396-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 424 108-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 548 519-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 595 769-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)291 371-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)36 033-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 178 988-49 475171 868-754 382-139 14316 956545 76040 27730 819237 119119 443-86 18827 835---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 850 106-18 32911 042-500 622-12 2395 097173 3792368 60737 05462 568-11 9859 184---
1.2.1.1. do 1 roka 102 084-7421 165-6 217-2 2264 18573 9413115314711 961-1 29552---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 35 621-130376-9 023-7678220 69906391 2062 508-14744---
1.2.1.3. nad 2 roky 712 401-17 4579 501-485 382-9 24683078 7392057 81535 70148 099-10 5439 088---
1.2.2. Verejná správa 1 134 140-26 133145 570-204 758-116 4189 149293 82539 49016 497194 59545 358-70 74011 097---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 194 742-5 01315 256-49 002-10 4862 71078 5565505 7155 47011 517-3 4637 554---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)11 665-75113-99-48010 68800066-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny566 734-23 46616 580-239 351-33 9161 994144 1325 2141 92960 4847 708-25 22611 948---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 171 713-7 5129 475-42 955-9 82818050 1242 07274336 3323 414-7 0704 080---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny395 021-15 9547 105-196 396-24 0881 81494 0083 1421 18624 1524 294-18 1567 868---
1.5. Zahraničné aktíva 1 635 634-58 403116 138-460 378-60 78511 020446 57914 39563 87590 516157 186-147 23923 515---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)149 765-4 6683 799-35 365-21 0662 56124 3111 6581 49044 3862 828-5 5383 753---
1.7. Ostatné aktíva811 980-14 98942 846-141 431-41 7908 950320 3247 99215 387170 04017 165-29 00010 058---
1.8. Celkom14 601 013-460 923687 566-5 297 754-969 113108 6233 541 186159 384252 8091 550 179592 537-920 863219 460---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny8 327 628-283 171350 839-3 153 883-646 93466 4051 922 755110 392138 913796 100312 960-502 170153 498---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 376 938-110 332120 559-1 210 721-227 7847 7881 037 19418 92167 097221 118173 038-154 21147 096---
2.2.2. Ústredná štátna správa 79 021-1 8941 528-45 395-4 9781 6695 4186953458 1224 452-2 2982 922---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 4 871 669-170 945228 752-1 897 767-414 17256 948880 14390 77571 471566 860135 470-345 661103 480---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 390 618-41 38551 487-380 895-114 67537 028219 79010 5679 161344 05447 034-110 66534 444---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou1 989 014-128 98477 116-890 942-132 44213 972347 47429 10335 52898 65383 743-111 63968 521---
2.2.3.2.1. do 1 roka 801 735-72 84059 858-235 413-103 2726 89650 37527 09827 85854 84678 033-53 37558 969---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov74 194-7 4961 509-8 334-14 1045 7302 5073561 20322 5101 217-2 1887 396---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 113 085-48 64815 749-647 195-15 0661 346294 5921 6496 46721 2974 493-56 0762 156---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 313 930-42399 497-624 074-93 8645 876277 58946 29926 20859 3534 421-122 61411---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 193 478-18299 359-504 660-93 8645 876277 58945 41026 10159 3534 265-122 2254---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace120 452-241138-119 414-0008891070156-3897---
2.2.3.4. REPO operácie178 107-153652-1 856-73 1917235 2904 80757464 800272-743504---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)268 409-01 192-19 328-46 686257172 27617 93603 66425 006-00---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 321 603-81 14180 626-1 202 018-33 58620 353460 57265913 135256 35836 987-122 59814 229---
2.4.1. do 1 roka 5)179 854-6406 496-17 892-2 58215 284120 6574564 18607 472-4 61530---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)56 837-6324 556-18 193-30012415 065033515 4611 469-504198---
2.4.3. nad 2 roky2 084 912-79 86969 574-1 165 933-30 7044 945324 8502038 614240 89728 046-117 47914 001---
2.5. Kapitál a opravné položky 781 326-22 77827 605-218 397-73 6946 374213 94211 70817 069111 10225 545-45 10919 711---
2.6. Zahraničné pasíva1 683 306048 568173 274-424 020-113 4166 979340 6219 43566 386127 981165 127-190 92826 006---
2.7. Ostatné pasíva 1 218 280-25 26554 030-280 108-54 7978 255431 0209 25616 846254 97426 911-60 0586 016---
2.8. Celkom14 601 013-460 923687 566-5 297 754-969 113108 6233 541 186159 384252 8091 550 179592 537-920 863219 460---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt