Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 9 281 254-306 814331 411-3 688 104-658 30567 1012 063 80793 046148 104956 702288 247-629 655143 004---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 278 208-103 050119 623-1 156 281-195 7788 9201 028 60346 03951 769185 938221 764-162 16044 322---
1.1.2. Verejná správa810 647-31 11523 425-502 085-30 890869112 1182 1287 91260 8026 530-33 4661 435---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny5 192 399-172 649188 363-2 029 738-431 63757 312923 08644 87988 423709 96259 953-434 02997 247---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 286 025-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 582 337-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 425 978-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 560 265-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 596 095-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)287 229-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)36 797-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 200 308-49 724168 548-770 276-141 67717 401546 34541 19330 432238 194123 862-86 10827 741---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 868 032-18 82411 271-511 242-12 4955 421175 7892229 09737 33164 972-12 1619 429---
1.2.1.1. do 1 roka 108 124-7631 008-7 568-2 5114 33679 2042923018411 176-1 07668---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 36 492-152587-9 792-92110320 00906551 1452 943-16817---
1.2.1.3. nad 2 roky 723 416-17 9099 676-493 882-9 06398276 5761928 21236 00250 853-10 9179 344---
1.2.2. Verejná správa 1 130 489-25 443142 238-209 913-118 4679 269285 51940 42615 605195 60347 075-70 50110 856---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 201 787-5 45715 039-49 121-10 7152 71185 0375445 7305 26011 815-3 4467 456---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)12 062-75717-164-45011 00500074-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny580 572-24 25317 342-247 644-34 6361 971143 8066 1571 76362 4408 697-25 97912 041---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 172 389-7 72010 183-43 594-9 11518049 4882 79257236 8083 648-7 1113 970---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny408 183-16 5337 159-204 050-25 5211 79194 3183 3651 19125 6325 049-18 8688 071---
1.5. Zahraničné aktíva 1 630 931-59 074104 168-471 493-53 06212 234440 54113 11561 60499 997156 140-150 43822 180---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)150 368-4 6783 804-35 744-21 3022 59524 3381 6911 48244 3912 841-5 5583 635---
1.7. Ostatné aktíva790 606-15 80842 107-138 395-43 4188 756307 6099 82616 613162 85517 805-28 0809 160---
1.8. Celkom14 647 938-461 107667 399-5 351 820-952 442110 0553 537 452165 030259 9991 564 579599 502-925 820217 763---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny8 336 466-284 706347 883-3 172 408-632 13666 4081 919 099111 281139 599804 251311 057-506 551152 368---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 370 725-112 719114 525-1 228 689-219 7717 8021 029 18218 51063 448227 379170 568-151 53645 106---
2.2.2. Ústredná štátna správa 77 846-1 3222 038-45 515-4 5731 2674 8207943328 2124 127-2 2933 347---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 4 887 895-170 665231 320-1 898 204-407 79257 339885 09791 97675 819568 660136 362-352 722103 915---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 407 672-41 63849 649-388 338-113 46136 347220 10610 2559 568353 93245 762-114 15934 712---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou1 991 141-128 44281 770-885 665-131 57414 950346 55028 71039 06794 16585 758-114 37868 822---
2.2.3.2.1. do 1 roka 801 685-72 21663 542-229 759-100 8117 73448 98126 71431 33151 98079 903-56 16159 267---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov74 385-7 5961 563-8 485-14 3375 8182 8593511 22821 6891 304-2 1257 381---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 115 071-48 63016 665-647 421-16 4261 398294 7101 6456 50820 4964 551-56 0922 174---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 317 355-41899 308-622 864-94 8235 960279 98147 55226 77759 4044 511-123 29613---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 199 152-17599 182-505 731-94 8235 960279 98146 64426 66859 4044 313-122 9096---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace118 203-243126-117 133-0009081090198-3877---
2.2.3.4. REPO operácie171 727-167593-1 337-67 9348238 4605 46040761 159331-889368---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)284 475-01 154-20 072-46 117296183 57717 76604 06829 191-00---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 359 160-83 55779 320-1 228 438-33 89721 582462 74263913 020258 28738 175-125 77014 373---
2.4.1. do 1 roka 5)188 754-6305 857-22 009-1 93116 485125 4774364 04907 355-4 94219---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)61 869-6394 673-23 407-30013115 291033514 8941 528-475197---
2.4.3. nad 2 roky2 108 537-82 28868 790-1 183 022-31 6664 966321 9742038 636243 39329 292-120 35314 157---
2.5. Kapitál a opravné položky 791 902-22 74728 020-222 939-74 2676 448214 53511 75419 828112 13726 021-45 18719 773---
2.6. Zahraničné pasíva1 694 000046 910161 306-435 049-112 3957 284345 3819 25468 886128 057174 204-188 79525 732---
2.7. Ostatné pasíva 1 181 451-23 18749 716-272 914-53 6308 037412 11814 33518 183257 77920 853-59 5175 517---
2.8. Celkom14 647 938-461 107667 399-5 351 820-952 442110 0553 537 452165 030259 9991 564 579599 502-925 820217 763---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt