Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 9 304 341-305 674327 096-3 701 716-664 72868 8622 046 75693 065146 373971 215282 806-645 115144 000---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 264 551-101 120115 950-1 162 076-195 8759 5961 004 27245 05850 626197 688216 582-168 07842 688---
1.1.2. Verejná správa811 112-30 47622 929-501 472-30 852851112 9592 1198 52561 3196 975-33 2961 458---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny5 228 678-174 078188 217-2 038 168-438 00158 415929 52545 88887 222712 20859 249-443 74199 854---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 295 510-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 605 183-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 429 321-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 576 630-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 599 232-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)290 125-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)37 860-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 236 306-52 096170 440-790 214-143 17916 795549 95342 92035 233238 609128 093-83 47128 223---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 879 986-19 18912 161-516 929-12 8034 795174 8552169 65738 35769 395-12 2209 625---
1.2.1.1. do 1 roka 108 146-7841 778-7 056-2 5903 52578 7692836218811 893-1 11091---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 38 801-137976-10 571-87415121 18306681 2642 766-19516---
1.2.1.3. nad 2 roky 733 039-18 2689 407-499 302-9 3391 11974 9031878 62736 90554 736-10 9159 518---
1.2.2. Verejná správa 1 148 167-27 098143 010-225 071-118 2289 451287 41542 16017 376194 92046 890-67 74410 964---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 208 153-5 80915 269-48 214-12 1482 54987 6835448 2005 33211 808-3 5077 634---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)11 833-76317-160-41010 645000207-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny596 143-24 55317 721-253 839-36 1381 950147 3516 3571 97264 4608 671-27 27212 216---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 174 788-7 77810 599-43 808-9 10618050 2982 81382536 9673 852-7 1644 211---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny421 355-16 7757 122-210 031-27 0321 77097 0533 5441 14727 4934 819-20 1088 005---
1.5. Zahraničné aktíva 1 631 026-58 508107 646-468 774-56 99512 147435 62313 72464 20293 338160 191-150 14823 454---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)150 982-4 7023 803-36 144-21 2502 51824 4521 7301 54444 4652 870-5 6163 618---
1.7. Ostatné aktíva787 167-16 47445 353-143 232-41 9518 470290 20610 40917 684163 33019 568-29 27811 621---
1.8. Celkom14 718 039-462 769672 077-5 394 079-964 283110 7423 504 986168 207267 0111 575 418602 644-940 899223 131---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny8 374 587-284 165343 387-3 197 954-636 69467 2781 903 111113 078143 542807 935315 758-518 470156 293---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 384 761-111 056110 753-1 244 631-219 3327 8181 013 89419 65066 206234 820175 935-154 15246 164---
2.2.2. Ústredná štátna správa 78 967-2 5192 118-45 524-4 5891 3624 3566594288 1284 061-1 9733 909---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 4 910 859-170 590230 516-1 907 799-412 77358 098884 86192 76976 908564 987135 762-362 345106 220---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 439 338-41 98350 989-400 309-115 74737 938222 86910 4689 772354 73447 720-120 49736 780---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou1 979 886-127 98978 828-884 440-131 82713 957344 44228 72439 55891 64282 979-115 13669 088---
2.2.3.2.1. do 1 roka 792 827-71 92561 076-229 730-99 5496 65647 45826 64531 54751 37477 442-56 65959 411---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov73 980-7 5791 781-8 456-14 4625 8712 8763491 31420 9791 225-2 0347 403---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 113 079-48 48515 971-646 254-17 8161 430294 1081 7306 69719 2894 312-56 4432 274---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 319 117-420100 201-621 530-94 7186 053279 66147 85627 06159 2774 682-125 50212---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 204 460-175100 131-507 892-94 7166 053279 66146 94026 94559 2774 495-125 1114---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace114 657-24570-113 638-2009161160187-3918---
2.2.3.4. REPO operácie172 518-198498-1 520-70 48115037 8895 72151759 334381-1 210340---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)283 883-01 116-20 935-45 484302182 93917 74604 36928 738-00---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 382 375-85 18278 538-1 243 145-33 34121 151462 61262213 422261 23139 368-130 17714 208---
2.4.1. do 1 roka 5)188 675-7075 690-23 178-2 20816 145123 4084194 10807 845-5 34046---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)68 761-6694 527-28 450-26812717 027034514 7941 838-520197---
2.4.3. nad 2 roky2 124 938-83 80668 321-1 191 517-30 8654 879322 1772048 969246 43729 685-124 31713 965---
2.5. Kapitál a opravné položky 800 528-22 78528 300-226 659-74 5526 535214 67711 83620 245112 78126 690-47 69819 606---
2.6. Zahraničné pasíva1 731 335047 616166 594-444 741-120 4748 265352 0389 85169 123134 500171 921-189 17326 890---
2.7. Ostatné pasíva 1 144 829-23 02154 142-260 645-53 7387 211389 60915 07520 178254 60220 168-55 3816 134---
2.8. Celkom14 718 039-462 769672 077-5 394 079-964 283110 7423 504 986168 207267 0111 575 418602 644-940 899223 131---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt