Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 9 443 243-311 442334 501-3 732 526-682 39068 6432 081 42692 100145 7921 005 203285 056-649 083147 181---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 301 969-106 122120 432-1 168 337-196 3069 0291 015 08244 61949 599209 616216 639-168 35842 449---
1.1.2. Verejná správa817 765-30 64622 752-504 044-31 625800116 5102 0998 24361 7916 331-33 5211 502---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny5 323 509-174 674191 317-2 060 145-454 45958 814949 83445 38287 950733 79662 086-447 204103 230---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 341 945-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 637 567-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 432 830-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 601 337-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 603 400-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)303 635-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)40 358-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 233 885-50 386172 689-788 380-143 77515 841539 95443 76032 671240 005130 497-92 46327 224---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 892 453-19 75112 998-525 435-12 5904 014176 7812129 14839 77269 913-12 7409 311---
1.2.1.1. do 1 roka 107 820-8111 254-7 013-2 4732 77577 1762025821314 565-1 19983---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 43 278-1801 095-12 620-1 14518922 67206031 8522 677-22223---
1.2.1.3. nad 2 roky 741 355-18 76010 649-505 802-8 9721 05076 9331928 28737 70752 671-11 3199 205---
1.2.2. Verejná správa 1 128 978-25 408144 113-214 380-118 4739 252271 55743 00917 653194 22347 958-75 73510 226---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 212 454-5 22715 578-48 565-12 7122 57591 6165385 8706 01012 626-3 9887 687---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)11 518-76916-181-51010 176000325-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny586 568-26 27717 686-234 204-38 4132 010154 5946 5724 88162 9386 944-26 77111 850---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 172 260-8 4479 558-41 436-9 29518050 2722 62489737 1853 418-6 9134 659---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny414 308-17 8308 128-192 768-29 1181 830104 3223 9483 98425 7533 526-19 8587 191---
1.5. Zahraničné aktíva 1 654 794-59 254109 343-474 949-57 50412 886425 48714 12366 958103 195163 863-157 05924 296---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)151 856-4 7293 787-36 610-21 0992 33324 8011 8701 65944 7622 881-5 6473 548---
1.7. Ostatné aktíva815 861-14 81050 780-146 038-41 7237 399316 5389 40616 525162 09118 885-30 30110 771---
1.8. Celkom14 897 684-467 667688 801-5 412 888-984 959109 1133 552 975167 834268 4861 618 192608 410-961 324224 869---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny8 445 703-286 916349 494-3 200 897-653 11568 3421 914 952115 214142 599834 844316 681-521 527156 336---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 423 415-113 698112 396-1 242 406-226 1458 0411 012 34620 16667 427255 727175 921-163 68845 620---
2.2.2. Ústredná štátna správa 81 934-2 8701 095-46 676-4 6611 6817 5709079077 8613 689-1 5713 353---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 4 940 354-170 348236 003-1 911 815-422 30958 620895 03694 14074 265571 256137 071-356 268107 363---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 484 304-43 42555 120-410 346-119 91538 072236 89011 28210 533367 08147 316-117 51738 089---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou1 965 909-126 36578 839-881 001-133 21914 197341 48628 05136 29789 98684 626-110 88669 007---
2.2.3.2.1. do 1 roka 768 951-70 36758 541-223 307-98 3386 70044 46026 02928 54150 35377 812-51 41059 122---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov74 651-7 5691 698-8 687-14 4195 9092 7573511 16620 3652 379-2 3217 381---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 122 307-48 42918 600-649 007-20 4621 588294 2691 6716 59019 2684 435-57 1552 504---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 323 622-417101 599-618 868-99 7256 266279 27949 03326 54659 2004 812-126 89812---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 209 927-165101 482-506 861-99 7236 266279 27948 09525 83059 2004 609-126 5084---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace113 695-252117-112 007-2009387160203-3908---
2.2.3.4. REPO operácie166 519-141445-1 600-69 4508537 3815 77488954 989317-967255---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)291 894-01 078-21 420-44 696361189 31117 69705 48129 547-00---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 398 854-85 54679 513-1 252 123-36 36818 962459 21357313 803263 27241 263-134 34114 451---
2.4.1. do 1 roka 5)187 357-7157 626-24 447-4 19713 911116 7833693 78309 577-6 27246---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)71 013-6604 473-27 419-25912020 143046514 9581 758-562197---
2.4.3. nad 2 roky2 140 484-84 17167 414-1 200 257-31 9124 931322 2872049 555248 31429 928-127 50714 208---
2.5. Kapitál a opravné položky 804 773-22 78728 196-227 867-74 7146 627214 24513 48220 432115 07427 143-48 21919 469---
2.6. Zahraničné pasíva1 737 552047 882170 360-442 915-120 1938 675344 8639 60970 865131 444173 766-197 39229 196---
2.7. Ostatné pasíva 1 218 384-24 53660 160-267 666-55 8736 146430 39111 25920 263268 07720 010-59 8455 417---
2.8. Celkom14 897 684-467 667688 801-5 412 888-984 959109 1133 552 975167 834268 4861 618 192608 410-961 324224 869---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt